Preşedintele CE, Ursula von der Leyen a acceptat nominalizarea Adinei Vălean pentru postul de comisar european

0
230

Preşe­din­te­le CE Ursu­la von der Leyen a accep­tat nomi­na­li­za­rea euro­par­la­men­ta­ru­lui PNL Adi­na Vălean pen­tru pos­tul de comi­sar euro­pean din par­tea Româ­ni­ei, Con­form CE, atât Sigfried Mureşan, cât şi Adi­na Vălean s‑au des­cur­cat bibe la inter­viuri, Pre­le­din­te­le ales al CE optând pen­tru Vălean, pre­zen­ta­tă drept un euro­par­la­men­tar expe­ri­men­tat.

Româ­nia a trans­mis astăzi, 6 noiem­brie, două pro­pu­neri de can­di­da­ţi pen­tru pos­tul de comi­sar euro­pean. Ambii au avut inter­viuri cu preşe­din­te­le-ales şi s‑au des­cur­cat bine. Preşe­din­te­le-ales a decis ca Adi­na Vălean să pre­ia por­to­fo­li­ul Trans­por­tu­ri­lor. Doam­na Vălean este un euro­par­la­men­tar expe­ri­men­tat, care a fost deja preşe­din­te­le comi­si­ei ENVI şi este în pre­zent preşe­din­te­le comi­si­ei ITRE. În carie­ra sa a acu­mu­lat expe­rienţă pe subiec­te­le aso­ci­a­te por­to­fo­li­u­lui Trans­por­tu­ri­lor. A fost rapor­tor al ”Meca­nis­mu­lui pen­tru Inter­co­nec­ta­rea Euro­pei’’, prin care este susţi­nu­tă infras­truc­tu­ra în dome­ni­ul trans­por­tu­ri­lor, ener­gi­ei şi ser­vi­ci­i­lor digi­ta­le. Prin acest pro­iect a lucrat la sis­te­me de conec­ta­re a vehi­cu­le­lor şi de redu­ce­re a emi­si­i­lor de dio­xid de car­bon”, au trans­mis repre­zen­tanţii echi­pei de tranzi­ţie a preşe­din­te­lui-ales al CE, Ursu­la von der Leyen.

Vălean urmea­ză să fie audi­ată și în Par­la­men­tul de la Bucu­reşti, dar va fi supu­să și pro­ce­du­ri­lor din PE pen­tru desem­na­rea comi­sa­ri­or.

Adi­na Vălean este a patra nomi­na­li­za­re tri­mi­să de Româ­nia şi pri­ma făcu­tă de Guver­nul Orban, ea fiind accep­ta­tă de preşe­din­te­le CE Ursu­la von der Leyen.

Con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply