MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI ÎȘI ARATĂ DIN NOU REAUA-VOINȚĂ

0
365

Așa cum a mai fost men­țio­nat, Aso­ci­a­ția Jur­na­liș­ti­lor Români de Pre­tu­tin­deni (AJRP) a inten­tat un pro­ces în luna iulie 2019 Minis­te­ru­lui pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­deni, pen­tru anu­la­rea unei deci­zii refe­ri­tor la o cere­re de finan­ța­re, dar mai ales pen­tru ca instan­ța să‑l for­țe­ze în al 12-lea ceas să devi­nă trans­pa­rent. Este aproa­pe sigur că zile­le MPRP sunt numă­ra­te, dar cu sigu­ran­ță va fi trans­fe­rat ca depar­ta­ment la Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne.

După o lun­gă aștep­ta­re, a apă­rut și data pri­mei înfă­ți­șări la Tri­bu­na­lul Bucu­rești, 3 decem­brie 2019, dar pen­tru ca să-și men­ți­nă repu­ta­ția de loc al sine­cu­ri­lor, aro­gan­ței și lip­sei de res­pect, șefa aces­tu­ia (încă), doam­na Nata­lia Into­te­ro, a sem­nat o întâm­pi­na­re prin care cere decli­na­rea com­pe­ten­ței Tri­bu­na­lu­lui Bucu­rești și anu­la­rea acțiu­nii, ca fiind neîn­te­me­ia­tă. Fără a intra în deta­lii juri­di­ce, nu putem decât să ne ară­tăm dez­a­mă­gi­rea față de aceas­tă ati­tu­di­ne incre­di­bi­lă, care deno­tă o lip­să de res­pect și con­si­de­ra­ție față de orga­ni­za­ți­i­le din dias­po­ra și în spe­cial față de o par­te a jur­na­liș­ti­lor repre­zen­tați de către AJRP.

Minis­trul Into­te­ro va rămâ­ne în isto­rie pen­tru o pre­mie­ră: o orga­ni­za­ție cu sedi­ul în afa­ra Româ­ni­ei, i‑a inten­tat pro­ces pen­tru lip­să de trans­pa­ren­ță, iar minis­te­rul a reac­țio­nat la fel de lip­sit de trans­pa­ren­ță și fără a fi dis­pus la un dia­log cu cei pe care ar tre­bui să‑i con­si­de­re cli­enți.

Aștep­tăm cu nerăb­da­re pri­ma înfă­ți­șa­re și spe­răm ca jus­ti­ția româ­nă își va face dato­ria.

În con­ti­nu­a­re, pre­zen­tăm un mesaj pe care l‑am pri­mit din par­tea unei alte orga­ni­za­ții nemul­țu­mi­te de acest minis­ter-fan­to­mă:

”Nume­le meu este Romeo Cră­ciun. Sunt redac­tor șef adjunct al zia­ru­lui româ­nesc ”Liber­ta­tea Cuvân­tu­lui” din Cer­nă­uți și vă scriu în legă­tu­ră cu arti­co­lul Dvs. „MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI NU VREA SĂ SPUNĂ CINE ȘI CUM APROBĂ FINANȚĂRILE ÎN DIASPORA”. Vreau să vă feli­cit pen­tru cura­jul de a face public mes­chi­nă­ri­i­le care au loc în cadrul unei impor­tan­te insti­tu­ții a sta­tu­lui român. La rân­dul nos­tru Vă comu­ni­căm că avem o expe­rien­ță tris­tă de cola­bo­ra­re cu acest minis­ter. În anii ante­ri­ori am bene­fi­ci­at de un spri­jin finan­ci­ar neîn­sem­nat, din par­tea aces­tui organ al admi­nis­tra­ți­ei de stat. Bune­le rela­ții au luat sfâr­șit în momen­tul când am soli­ci­tat printr‑o scri­soa­re ofi­ci­a­lă expli­ca­ții refe­ri­toa­re la cri­te­ri­i­le după care se ghi­dea­ză comi­sia de ava­lu­a­re a pro­iec­te­lor depu­se pen­tru finan­ța­re. Din păca­te, nu am pri­mit nici un răs­puns. În schimb se pare că am căl­cat pe bătă­tu­ră ofi­ci­a­lii minis­te­riali, care ne-au tre­cut pe lis­ta nea­gră. La acel moment, Liber­ta­tea Cuvân­tu­lui avea apro­bat un pro­iect în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 10.000 de euro. Au refu­zat să mai con­tac­te­ze cu noi, pen­tru ca în ulti­ma a zi a anu­lui să ne comu­ne­ce prin tele­fon că anul fia­nan­ci­ar s‑a înche­iat și „sin­cer, ne pare rău!”. Am adre­sat o scri­soa­re des­chi­să în care am soli­tat ca aces­te fon­duri să fie direc­țio­na­te pen­tru res­ta­u­ra­rea Casei Memo­ri­a­le Aron Pum­nul din Cer­nă­uți, unde o peri­oa­dă a locu­it Mihai Emi­ne­scu, care acum a deve­nit o rui­nă și un loc de refu­giu pen­tru per­soa­ne­le fără adă­post. După cum era de aștep­tat, nu a urmat nici o reac­ție. Este mare păcat că acest Minis­ter al Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni rămâ­ne o insti­tu­ție netrans­pa­ren­tă și măci­na­tă de corup­ție. Poa­te că a sosit momen­tul ca orga­ne­le com­pe­ten­te să inves­ti­ghe­ze cum sunt chel­tu­iți banii publici în Româ­nia.

Al Dvs. sin­cer și fără ran­ciu­nă, Romeo Cră­ciun”.

P.S. ”Liber­ta­tea Cuvân­tu­lui” este un ziar de expre­sie româ­neas­că și apa­re săp­tămâ­nal, gra­ție gene­ro­zi­tă­ții unui bun român din Cer­nă­uți, Mihai Gro­su. La eta­pa actu­a­lă avem cinci mii de abo­nați și sun­tem uni­ca publi­ca­ție peri­o­di­că româ­neas­că din Ucrai­na, cu cel mai mare tiraj. Cău­tați-ne pe inter­net și mult suc­ces!

Autor: Cris­ti­an Bucur, pre­șe­din­te AJPR.


Man­ga­lia News, 02.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply