I N D A G R A – 2019. Reportaj semnat de Ioan Iacob

0
283

I N D A G R A – 2019

Con­ce­put şi orga­ni­zat de Romex­po ală­tu­ri de Came­re­le de Come­rţ şi Indus­trie din Româ­nia, desfă­şu­rat sub îna­l­tul patro­naj al Preşe­din­te­lui Româ­ni­ei, cel mai impor­tant eve­ni­ment agri­col din Româ­nia a reu­nit – între 30 octom­brie și 3 noiem­brie, 2019   —  pes­te 540 de com­pa­nii din 25 de țări. Cine își face ilu­zii că va putea vizi­ta tot, desi­gur că se înșe­a­lă. Așa că vom res­trân­ge impre­si­i­le des­pre INDAGRA 2019 la con­sem­na­rea nume­lor unor expo­zanți deo­se­biți, cu care am dis­cu­tat des­pre par­ti­ci­pa­rea lor la actu­a­la edi­ție și des­pre nou­tă­ți­le din dome­ni­ul lor de acti­vi­ta­te.

Inter­viu­ri­le cu doam­na Tatia­na Novi­ko­va, Inter­na­tio­nal Mar­ke­ting Depart­ment Ala­s­ka Sea­fo­od Mar­ke­ting Insti­tu­te (S.U.A.) și dom­nul Michal Holub, Direc­tor Cze­ch Tra­de Bucha­rest (Repu­bli­ca Cehă), rea­li­za­te la INDAGRA 2019, le vom publi­ca sepa­rat.       

***

Pri­ma impre­sie – după intra­re – a fost că am stră­bă­tut o pădu­re uri­a­șă de trac­toa­re. Dimen­siu­ni­le păreau să vor­beas­că de la sine des­pre dezvol­ta­rea uti­la­je­lor agri­co­le și a agri­cul­tu­rii în gene­ral.

La INDAGRA i‑am întâl­nit pe Ser­gey Rachev, Foreign Tra­de Expert, DERONI (Bul­ga­ria), Eli­as Saad (Liban), care repre­zen­ta MARIA Tra­ding, o fir­mă din Dra­ga­li­na, jud. Călă­rași, fir­mă cu 20 de ani de expe­rien­ță în dome­ni­ul pro­du­se­lor din car­ne. De la Mari­an Tele­oa­că, Exe­cu­ti­ve Mana­ger, Honey­man UK, am aflat că este o fir­mă ce amba­lea­ză mie­re româ­neas­că de albi­ne direct în Marea Bri­ta­nie. De la Pavel Lili Miha­e­la, Mar­ke­ting (SC Apan Agri­cul­tu­re Equi­p­ment SRL din Brăi­la) am aflat des­pre rela­ția din­tre un pro­du­că­tor de vinuri și echi­pa­men­te­le agri­co­le uti­li­za­te de aces­ta.

Cu Huseyin Hor­ta­do­glu (CEO Cinar Food) și Oli­via Ple­șea am dis­cu­tat  — în timp ce gus­tam câte­va mos­tre din car­ne de pui și de vită – des­pre acti­vi­ta­tea fir­mei, după care m‑am îndrep­tat spre EXPO DRINK, unde dom­nul Con­stan­tin Ursu mi‑a ofe­rit o degus­ta­re din Vină­ria HÎNCEȘTI (Repu­bli­ca Mol­do­va). Una din sur­pri­ze­le plă­cu­te ale aces­tei edi­ții a fost DORIPESCO, Del­ta din Car­pați (o fir­mă din Bra­șov spe­cia­li­za­tă în sor­ti­men­te de peș­te).

O altă sur­pri­ză – doam­na Kra­si­mi­ra Kova­che­va, Export – Import Mana­ger (GLOBAL WINES, Bul­ga­ria) ofe­rea la degus­ta­re vinuri din mai mul­te țări, între care vinuri din Chi­le și din Noua Zee­lan­dă.

Dar sur­pri­ze au venit (ca idei de afa­ceri) și din zona Româ­ni­ei. Am apre­ciat ini­ția­ti­va fir­mei ANTICUM (des­pre care mi‑a vor­bit dom­nul Mari­us Anti­ca) de a intra pe pia­ța vinu­ri­lor cu un sor­ti­ment nou – vin de mure, uti­l­zat și pen­tru a pro­mo­va Cas­te­lul Miclă­u­șeni (ridi­cat de Geor­ge Stur­d­za la cum­pă­na din­tre seco­lul al XIX-lea și al XX-lea). Cu dom­nul Ser­gey Rachev dis­cu­ta­sem des­pre pri­ma mea călă­to­rie în Bul­ga­ria, din 1976, iar cu dom­nul  Michal Holub, des­pre anul 1968…

Punem punct aici aces­tui repor­taj, dar gân­du­ri­le noas­tre zbo­a­ră deja spre edi­ția INDAGRA 2020. Care va fi, cu sigu­ran­ță, și mai și…

Repor­taj rea­li­zat de Ioan Iacob.    


Man­ga­lia News, 15.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply