Evenimente sportive în siguranță, la final de săptămână

0
304

Timp de 4 zile, jan­dar­mii con­stăn­țeni vor asi­gu­ra măsu­ri­le de ordi­ne publi­că, cu oca­zia eve­ni­men­te­lor spor­ti­ve orga­ni­za­te în jude­țul Con­stan­ța.

Pen­tru creș­te­rea gra­du­lui de sigu­ran­ță al cetă­țe­ni­lor și pre­ve­ni­rea fap­te­lor de natu­ră con­tra­venţio­na­lă şi pena­lă, jan­dar­mii se vor afla în zone­le în care se vor des­fă­șu­ra meciu­ri­le pro­gra­ma­te pen­tru acest sfâr­șit de săp­tămâ­nă.

Pe tim­pul misiu­ni­lor jan­dar­mii vor pur­ta dis­cu­ţii cu cetă­țe­nii, le vor pre­zen­ta atri­bu­ți­i­le Jan­dar­me­ri­ei şi îi vor infor­ma cu pri­vi­re la nece­si­ta­tea res­pec­tă­rii nor­me­lor lega­le.

Supor­te­rii echi­pe­lor, pre­cum şi cei­la­lţi spec­ta­tori au obli­ga­ţia lega­lă de a res­pec­ta regu­li­le de con­vi­eţu­i­re soci­a­lă şi măsu­ri­le sta­bi­li­te de orga­ni­za­tori şi forţe­le de ordi­ne, pe tra­se­e­le de depla­sa­re, în apro­pi­e­rea şi în inte­ri­o­rul are­ne­lor spor­ti­ve.

Reco­man­dăm par­ti­ci­panţi­lor să dea dova­dă de fair-play, să nu se impli­ce în con­flic­te şi să se deli­mi­te­ze de ori­ce for­mă de vio­lenţă ce ar con­du­ce la tul­bu­ra­rea ordi­nii publi­ce, atât pe dura­ta meciu­ri­lor cât şi după ter­mi­na­rea aces­to­ra, mulţu­mind tot­o­da­tă pen­tru modul civi­li­zat în care şi-au încu­ra­jat echi­pe­le favo­ri­te până în pre­zent. 

În aces­te misiuni  jan­dar­mii vor coo­pe­ra cu efec­ti­ve din cadrul I.P.J. Con­stan­ța, I.S.U. Con­stan­ța și din cadrul Poli­ți­ei Loca­le.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re:

Eve­ni­men­te­le spor­ti­ve anu­nţa­te până în acest moment, la care oame­nii legii vor fi pre­zenţi, sunt urmă­toa­re­le:  

  • par­ti­da de han­d­bal mas­culin A.H.C. Dobro­gea Sud Con­stan­ța – C.S.M. Reși­ța, astăzi, 21 noiem­brie; 
  • meci­ul de fotbal C.S. Posei­don Lima­nu 2 Mai – C.S. Fău­rei, vineri 22 noiem­brie;
  • par­ti­da de rugby A.C.S. Tomi­ta­nii Con­stan­ța – R.C. Timi­șoa­ra Sara­cens,
  • meci­ul de bas­chet mas­culin B.C. Ath­le­tic Con­stan­ța – C.S.M. Sighe­tul Mar­ma­ți­ei, sâm­bă­tă 23 noiem­brie;
  • par­ti­da de han­d­bal mas­culin A.H.C. Dobro­gea Sud Con­stan­ța – C.S.M. Ale­xan­dria, dumi­ni­că, 24 noiem­brie.

Pen­tru desfă­şu­ra­rea în con­di­ţii de sigu­ranţă  a eve­ni­men­te­lor spor­ti­ve, rea­du­cem în atenţie câte­va reguli pre­vă­zu­te de Legea nr. 4/2008 pri­vind pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea vio­lenţei cu oca­zia com­pe­ti­ţi­i­lor şi a jocu­ri­lor spor­ti­ve,  ce tre­bu­ie res­pec­ta­te de către par­ti­ci­panţi:

- spec­ta­to­ri­lor le este inter­zis să pătrun­dă în sta­re vădi­tă de beţie, să con­su­me sau să intro­du­că bău­turi alco­o­li­ce în are­na spor­ti­vă;

- nu este per­mi­să intro­du­ce­rea în are­na spor­ti­vă a mate­ri­a­le­lor piro­teh­ni­ce, arme­lor ori a altor obiec­te ce pot fi folo­si­te la acţiuni de tul­bu­ra­re a ordi­nii publi­ce;

- este inter­zis să se intro­du­că în are­na spor­ti­vă inscri­pţii, emble­me, pan­car­te, ban­ne­re, afi­şe, stea­guri sau alte supor­turi ce conţin sim­bo­luri, slo­ga­nuri, ima­gini ori tex­te cu conţi­nut obs­cen sau care inci­tă la ura naţio­na­lă, rasi­a­lă, de cla­să ori reli­gi­oa­să, la dis­cri­mi­nări de ori­ce fel şi la vio­lenţă publi­că;

- spec­ta­to­ri­lor le este inter­zis: să arun­ce asu­pra celor­la­lţi spec­ta­tori, asu­pra ofi­ci­a­li­lor sau a jucă­to­ri­lor, asu­pra forţe­lor de ordi­ne sau a per­so­na­lu­lui de ordi­ne şi sigu­ranţă, pre­cum şi în dire­cţia supra­feţei de joc cu obiec­te de ori­ce fel;  să pătrun­dă pe spa­ţi­ul de joc;  să săvârşeas­că fap­te, acte sau ges­turi obs­ce­ne, să pro­fe­re­ze ori să scan­de­ze inju­rii, cuvin­te sau expre­sii jig­ni­toa­re ori vul­ga­re, pre­cum şi ame­ninţări cu acte de vio­lenţă împo­tri­va celor­la­lţi spec­ta­tori, ofi­ci­ali, jucă­tori sau la adre­sa forţe­lor de ordi­ne sau a per­so­na­lu­lui de ordi­ne şi sigu­ranţă;  să îşi ascun­dă faţa cu arti­co­le de îmbră­ca­min­te sau alte acce­so­rii, cu intenţia de a impie­di­ca iden­ti­fi­ca­rea.


Man­ga­lia News, 21.11.2019. (sur­sa: IJJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply