Clubul Amiralilor’ a decernat Premiile pe anii 2018–2019. Nume de prestigiu ale Marinei Militare [galerie FOTO]

0
406

La Cen­trul de Con­fe­rin­țe al For­țe­lor Nava­le Româ­ne s‑a des­fă­șu­rat, la  fine­le săp­tămâ­nii tre­cu­te, cea de‑a XIII‑a edi­ție a Galei decer­nă­rii pre­mi­i­lor „Clu­bu­lui Ami­ra­li­lor”, dedi­ca­te lucră­ri­lor cu tema­ti­că de mari­nă și din dome­ni­i­le con­e­xe, apă­ru­te între anii 2018–2019.

După cere­mo­n­i­a­lul solemn al ridi­că­rii Dra­pe­lu­lui la catarg, pe acor­du­ri­le Imnu­lui Națio­nal, în pre­zen­ța repre­zen­tan­ți­lor Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Nava­le, con­tra­a­mi­ra­lul de flo­ti­lă Ion Con­dur, loc­ți­i­to­rul Coman­dan­tu­lui Flo­tei și al Gar­ni­zoa­nei Con­stan­ța și coman­dan­tul Flo­ti­lei 56 Fre­ga­te, con­tra­a­mi­ra­lul de flo­ti­lă Valen­tin Iaco­blev, ami­ra­lul ® Aurel Popa, pre­șe­din­te­le „Clu­bu­lui Ami­ra­li­lor” a ros­tit cuvân­tul de des­chi­de­re a Galei, în fața audi­to­ri­u­lui for­mat din per­so­nal al For­țe­lor Nava­le Româ­ne, stu­denți ai Aca­de­mi­ei Nava­le „Mir­cea cel Bătrân”, elevi ai Șco­lii Mili­ta­re de Maiș­tri Mili­tari „Ami­ral Ion Mur­ges­cu”, ai Cole­gi­u­lui Mili­tar „Ale­xan­dru Ioan Cuza”, pre­cum și a invi­ta­ți­lor și pasio­na­ți­lor de cul­tu­ră mari­nă­reas­că.

La acti­vi­ta­te au fost pre­zenți și vicea­mi­ra­lul (rtr) Zam­fir Petre (vete­ran de răz­boi), ami­ra­lul (rtr) Tra­ian Ata­na­siu, vicea­mi­ra­lul (rtr) Vir­gil Sto­ica, con­tra­a­mi­ra­lul de flo­ti­lă (rtr) Nicu­lae Ște­fan și alte cadre în rezer­vă sau retra­ge­re.

Con­tra­a­mi­ra­lul de flo­ti­lă ® Aurel Con­stan­tin a mode­rat cere­mo­n­ia decer­nă­rii pre­mi­i­lor Galei, des­fă­șu­ra­tă pe sec­țiu­ni­le deve­ni­te deja tra­di­țio­na­le: Teo­rie și artă mili­ta­ră nava­lă”; „Legi­sla­ție Mari­ti­mă și flu­vi­a­lă”; „Şti­in­ță și teh­ni­că de mari­nă”; „Isto­rie nava­lă, geo­gra­fie mari­ti­mă și flu­vi­a­lă”; „Publi­cisti­că de mari­nă”; „Navi­ga­ție, trans­port mari­tim și acti­vi­tăți por­tu­a­re”; „Lite­ra­tu­ră, memo­ria­lis­ti­că, umo­ris­ti­că și mis­ce­l­la­nea”; „Aspi­ran­ții con­de­iu­lui”, la care s‑au înscris pes­te 50 de lucrări valo­roa­se.

Muze­ul Națio­nal al Mari­nei Româ­ne, insti­tu­ția spe­cia­li­za­tă a Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Nava­le în dome­ni­ul cul­tu­rii, a fost pre­mi­at prin lucră­ri­le spe­cia­liș­ti­lor săi, apă­ru­te la edi­tu­ra pro­prie: „Anu­a­rul Muze­u­lui Națio­nal al Mari­nei Româ­ne XXI”, volu­mul Con­fe­rin­ței Ști­in­ți­fi­ce Anu­a­le, „Dună­rea și Marea Nea­gră în spa­ți­ul euro-asi­a­tic. Isto­rie, Rela­ții Poli­ti­ce și Diplo­ma­ție”, vol. VI, pre­cum și mono­gra­fia insti­tu­ți­ei, apă­ru­tă anul aces­ta, cu pri­le­jul jubi­le­u­lui insti­tu­ți­ei – „Muze­ul Națio­nal al Mari­nei Româ­ne 50 de ani de exis­ten­ță 1969–2019”.

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral în ziuaconstanta.ro

Autor: Emi­li­an Andrei. (sur­sa foto: navy.ro).


Man­ga­lia News, 06.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele