Adrian Zuckerman, noul ambasador al SUA în România

0
623

După o pri­mă nomi­na­li­za­re, în vara anu­lui tre­cut, a lui Adri­an Zuc­ker­man ca amba­sa­dor al SUA în Româ­nia, preşe­din­te­le ame­ri­can Donald Trump a reîn­no­it, la mij­lo­cul anu­lui 2019, pro­pu­ne­rea care fuse­se între timp res­pin­să de Senat. Con­gre­sul ame­ri­can a avut, la înce­pu­tul lui 2019, o nouă sesiu­ne, în urma ale­ge­ri­lor de la jumă­ta­te de man­dat, desfă­şu­ra­te în luna noiem­brie. Avo­ca­tul Adri­an Zuc­ker­man a pri­mit votul Sena­tu­lui ame­ri­can pen­tru pos­tul de amba­sa­dor al SUA la Bucu­reşti. Con­form site-ului Sena­tu­lui Sta­te­lor Uni­te, votul pen­tru numi­rea lui Zuc­ker­man a fost 65 — 30, toa­te votu­ri­le împo­tri­vă apa­rţinând demo­cra­ţi­lor.

Pro­e­mi­nent avo­cat newyor­kez, amba­sa­do­rul Zuc­ker­man a fost, între alte­le, par­te­ner în fir­ma inter­na­ţio­na­lă de avo­ca­tu­ră Sey­far­th Shaw şi a ser­vit ca preşe­din­te al unui juriu de sele­cţie judi­ci­a­ră, al unei curţi civi­le şi de arbi­traj pen­tru Con­si­li­ul Imo­bi­li­ar din New York. A fost coor­do­na­tor al Depar­ta­men­tu­lui de Ser­vi­cii Naţio­na­le Imo­bi­li­a­re şi pen­tru com­pa­nii, la fir­ma Eps­te­in Bec­ker & Gre­en, iar ante­ri­or a fost coor­do­na­tor pen­tru pro­pri­e­tă­ţi imo­bi­li­a­re, la Lowen­ste­in San­d­ler.

Adri­an Zuc­ker­man a emi­grat în Sta­te­le Uni­te, împre­u­nă cu părinţii lui din Româ­nia, la vâr­sta de 10 ani. Vor­beş­te flu­ent lim­ba româ­nă. În audi­e­ri­le de con­fir­ma­re, din Comi­sia pen­tru Rela­ţii Exter­ne a Sena­tu­lui, Adri­an Zuc­ker­man a afir­mat că eco­no­mia Româ­ni­ei este una din­tre eco­no­mi­i­le cu cea mai rapi­dă cre­ş­te­re din UE, menţionând câte­va din­tre resur­se­le natu­ra­le ale Româ­ni­ei, între care rezer­ve­le sub­stanţi­a­le de petrol şi gaz, care au potenţi­a­lul de a spri­jini secu­ri­ta­tea ener­ge­ti­că a Româ­ni­ei şi Euro­pei.

”Româ­nia - a sub­li­ni­at noul amba­sa­dor ame­ri­can -, tre­bu­ie să con­ti­nue să lup­te împo­tri­va coru­pţi­ei, să cre­e­ze un cli­mat favo­ra­bil inves­ti­ţi­i­lor, să inves­teas­că în infras­truc­tu­ră, sănă­ta­te şi edu­ca­ţie şi să întă­reas­că admi­nis­tra­ţia publi­că”

Adri­an Zuc­ker­man a mai decla­rat că cel mai puter­nic aspect al rela­ţi­ei Sta­te­le Uni­te — Româ­nia este coo­pe­ra­rea mili­ta­ră, Româ­nia fiind un ali­at stra­te­gic al Sta­te­lor Uni­te.

Să‑i urăm, așa­dar, BUN VENIT, Exce­len­ței Sale, dom­nu­lui Adri­an Zuc­ker­man, noul amba­sa­dor al Sta­te­lor Uni­te în Româ­nia. 

Ioan Iacob, pen­tru Man­ga­lia News, 21.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply