Ţigările electronice, leziuni similare armelor chimice? Concluziile şocante ale unui raport american

0
250

Îngri­jo­ră­ri­le pri­vind ţigă­ri­le elec­tro­ni­ce iau amploa­re. Spe­cia­li­ş­tii de la Mayo Cli­nic au exa­mi­nat pre­le­vări de ţesut de la 17 pacienţi cu boli pul­mo­na­re aso­ci­a­te ţigă­ri­lor elec­tro­ni­ce, iar aces­tea ară­tau simi­lar per­soa­ne­lor expu­se unor gaze toxi­ce. 30 de ţări inter­zic total sau parţi­al aces­te diz­po­zi­ti­ve.

Leziu­ni­le pul­mo­na­re ale per­soa­ne­lor care s‑au îmbol­nă­vit după ce au inha­lat vapori de nico­ti­nă sau mari­ju­a­na pro­ve­ni­ţi din ţigă­ri­le elec­tro­ni­ce ara­tă pre­cum cele pro­du­se de arsu­ri­le chi­mi­ce, au con­sem­nat spe­cia­li­ş­tii de la Mayo Cli­nic într-un raport publi­cat ieri şi citat de nytimes.com.

Con­clu­zi­i­le au la bază biop­si­e­rea a 17 mos­tre de ţesut pro­ve­nit din plămâ­nii pacienţi­lor fumă­tori de ţigări elec­tro­ni­ce din SUA, din­tre care doi au dece­dat. Mos­tre­le au fost tri­mi­se la Mayo Cli­nic pen­tru a fi stu­di­a­te la micro­scop de un expert în pato­lo­gia plămâ­ni­lor.

În toa­te cele 17 cazuri, am des­co­pe­rit un tipar al leziu­ni­lor care ară­tau ca şi cum plămâ­nii ar fi fost expu­şi la sub­stanţe chi­mi­ce toxi­ce, vapori toxici sau arsuri chi­mi­ce“, a afir­mat dr. Bran­don T. Lar­sen, pato­log la Mayo Cli­nic, Scott­sda­le, Ari­zo­na.

Ca să fiu sin­cer, ară­tau pre­cum leziu­ni­le pe care te-ai aştep­ta să le vezi la un mun­ci­tor nefe­ri­cit, vic­ti­mă a unui acci­dent indus­tri­al în care ţevi mari, pli­ne cu sub­stanţe chi­mi­ce s‑au revăr­sat, expu­nând per­soa­na unui fum toxic care i‑a ars căi­le res­pi­ra­to­rii“.

Gaz toxic, simi­lar celui folo­sit în Pri­mul Răz­boi Mondi­al

Cites­te mai mult: adev.ro/pyu35d


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply