Tezaurul antic al României, prezentat în expoziția „Dacia Felix“, la festivalul EUROPALIA [Galerie FOTO]

0
184

O expo­zi­ție-eve­ni­ment dedi­ca­tă patri­mo­ni­u­lui isto­ric al Româ­ni­ei, ce reu­neș­te sute de arte­fac­te și seturi de pie­se anti­ce des­co­pe­ri­te pe teri­to­ri­ul țării noas­tre, pre­zen­tat ca spa­țiu de inter­fe­ren­ță al civi­li­za­ți­i­lor sci­ti­că, grea­că, cel­ti­că, daci­că, geti­că și roma­nă, va fi des­chi­să în Bel­gia, în peri­oa­da 19 octom­brie 2019 – 26 apri­lie 2020, la Muze­ul Galo-Roman din Ton­ge­ren, în cadrul fes­ti­va­lu­lui EUROPALIA.

Orga­ni­za­tă de Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei (MNIR), Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român (ICR) și Muze­ul Galo-Roman din Ton­ge­ren, cu spri­ji­nul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le și al Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne, expo­zi­ția „Dacia Felix. The Glo­ri­o­us Past of Romania“/„Dacia Felix. Tre­cu­tul glo­ri­os al Româ­ni­ei” se doreș­te a fi un exer­ci­țiu de înțe­le­ge­re a unei civi­li­za­ții actu­a­le, cea româ­neas­că, din per­spec­ti­va rapor­tă­rii la un tre­cut comun euro­pean. Selec­ta­te și ampla­sa­te după un con­cept al Muze­u­lui Galo-Roman din Ton­ge­ren, expo­na­te­le pro­vin de la MNIR și de la alte 18 insti­tu­ții muze­a­le din țară, care au con­tri­bu­it la rea­li­za­rea aces­tui pro­iect amplu.

Ver­ni­sa­jul va avea loc vineri, 18 octom­brie 2019, ora 19.30, la Muze­ul Galo-Roman din Ton­ge­ren, în pre­zen­ța pre­șe­din­te­lui inte­ri­mar al Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Român, Mirel Taloș, a pri­ma­ru­lui loca­li­tă­ții Ton­ge­ren, Patri­ck Dewa­el, a direc­to­ru­lui gene­ral Euro­pa­lia Inter­na­tio­nal, Koen Cle­ment, a direc­to­ru­lui Muze­u­lui Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei, dr.  Erne­st Ober­län­der-Târ­no­vea­nu, a direc­to­ru­lui ICR Bru­xe­l­les, Lili­a­na Țuro­iu și a direc­to­ru­lui Muze­u­lui Galo-Roman din Ton­ge­ren, Bart Dis­tel­man.

Timp de mai bine de șase luni, vizi­ta­to­rii Muze­u­lui Gal­lo-Roman din Ton­ge­ren – dis­tins, în 2011,  cu pres­ti­gi­o­sul Euro­pean Muse­um of the Year Award (EMYA) – vor avea pri­le­jul unui amplu și ine­dit peri­plu prin cul­tu­ri­le anti­ce docu­men­ta­te în cuprin­sul spa­ți­u­lui româ­nesc actu­al, văzut ca loc de con­ver­gen­ță a nume­roa­se civi­li­za­ții majo­re pen­tru moș­te­ni­rea cul­tu­ra­lă a Euro­pei și a uma­ni­tă­ții.

Prin­tre cele mai spec­ta­cu­loa­se pie­se din patri­mo­ni­ul cul­tu­ral româ­nesc expu­se în cadrul expo­zi­ți­ei din Bel­gia se numă­ră:

  • Rhy­ton-ul din argint des­co­pe­rit la Poro­i­na Mare, jude­țul Mehe­dinţi, datând din seco­le­le IV-III a. Chr., o pie­să exce­pţio­na­lă a orfe­vră­ri­ei tra­co-geti­ce, obiect de cult folo­sit în cadrul cere­mo­n­i­i­lor cu carac­ter reli­gi­os, care ates­tă iden­ti­ta­tea de cul­tu­ră mate­ria­lă și spi­ri­tu­a­lă între comu­ni­tă­ți­le de fili­a­ție tra­ci­că de pe ambe­le maluri ale Dună­rii;
  • Inscrip­ție dedi­ca­tă lui Cara­ca­l­la, Ili­şua „Vici­nal” [Arcobara/Arcobadara], comu­na Uriu, jude­țul Bis­tri­ţa-Năsă­ud, pla­că din gre­sie cal­ca­roa­să dedi­ca­tă împă­ra­tu­lui roman Cara­ca­l­la, datând din anul 213 p. Chr., remar­ca­bi­lă și pen­tru că face refe­ri­re la o uni­ta­te mili­ta­ră care a acti­vat în Dacia, dar a avut zona de recru­ta­re în regiu­nea în care se află în pre­zent ora­șul bel­gian Ton­ge­ren;
  • Coiful de la Ciu­mești, jude­țul Satu Mare, rea­li­zat din bronz, datând din seco­lul al V‑lea a. Chr., arte­fact de o valoa­re excep­țio­na­lă care ates­tă o impor­tan­tă pre­zen­ță cel­ti­că în teri­to­ri­ul intra­car­pa­tic;
  • Cupă cu picior și alte obiec­te din Teza­u­rul de la Sân­cră­ieni, jude­țul Har­ghi­ta, datând din seco­lul I a. Chr., expre­sie a măies­tri­ei arti­za­ni­lor daci, dova­dă a nive­lu­lui de exce­len­ță atins de aceas­tă civi­li­za­ție în pre­lu­cra­rea artis­ti­că a meta­le­lor pre­ți­oa­se;
  • sta­tu­e­tă de tip Tana­gra de la Ceta­tea Cal­la­tis – Man­ga­lia, jude­țul Con­stan­ța, din lut ars, datând din seco­le­le IV-III a. Chr., pic­ta­tă cu albas­tru, roșu și alb, par­te a unui monu­ment fune­rar, ce demon­strea­ză per­ma­nen­te­le con­tac­te cu zone­le cen­tra­le de mani­fes­ta­re a civi­li­za­ți­ei gre­co-ele­nis­ti­ce;
  • Apli­ca zoo­mor­fă des­co­pe­ri­tă la Stân­ceşti, jude­țul Botoşani, lucra­tă din foa­ie de aur, datând din seco­lul al V‑lea a. Chr., repre­zen­ta­ti­vă pen­tru civi­li­za­ția sci­ti­că, pie­să ce demon­strea­ză împle­ti­rea influ­en­țe­lor artei sci­to-ira­nie­ne cu rea­li­tăți loca­le;
  • Coiful getic de la Coțo­fe­nești, comu­na Poia­na Văr­bi­lău, jude­țul Pra­ho­va, datând din pri­ma jumă­ta­te a seco­lu­lui al IV-lea a.Chr, pie­să din aur masiv, cân­tă­rind 821,35 gra­me, aproa­pe intac­tă.

Dacia Felix” este mai mult decât un spa­țiu geo­gra­fic defi­nit de un moment cro­no­lo­gic legat de trans­for­ma­rea rega­tu­lui dac în pro­vin­cie roma­nă; este poves­tea tre­cu­tu­lui, adu­să în pre­zent și mai ales pro­iec­ta­tă în vii­tor, este o călă­to­rie în inti­mi­ta­tea fău­ri­rii isto­ri­ei, des­pre civi­li­za­ții, des­pre greci, romani, daci, geți, celți și sciți, dar mai ales des­pre oameni fău­ri­tori și tră­i­tori în spa­ți­ul gene­ros al „Daci­ei Felix” astăzi, nu întâm­plă­tor, Româ­nia.

În eta­pa de pre­gă­ti­re a expo­zi­ți­ei „Dacia. The Glo­ri­o­us Past of Roma­nia“ a fost rea­li­zat și un docu­men­tar-suport, o pro­duc­ție inde­pen­den­tă la care a lucrat o echi­pă bel­go-româ­nă. Fil­mă­ri­le cu dro­nă și came­ră video au avut loc în peri­oa­da 17–30 iunie 2019 la Colo­nia Ulpia Tra­ia­na Augus­ta Daci­ca Sar­mi­ze­ge­tu­sa (Jude­țul Hune­doa­ra), Sar­mi­ze­ge­tu­sa Regia (Jude­țul Hune­doa­ra), Zim­ni­cea, ceta­tea și împre­ju­ri­mi­le (Jude­țul Tele­or­man), Ceta­tea His­tria și împre­ju­ri­mi (Jude­țul Con­stan­ța), Raven’s Nest, sat Sub Pia­tra, comu­na Săl­ci­ua (Jude­țul Alba) și în Del­ta Dună­rii – Pădu­rea Letea și împre­ju­ri­mi (Jude­țul Tul­cea). Fil­mul poa­te fi vizio­nat în cadrul expo­zi­ți­ei și, în curând, pe site-ul Muze­u­lui Galo-Roman și pe alte plat­for­me media.

Pen­tru orga­ni­za­rea aces­tei expo­zi­ții inter­națio­na­le, Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei a cola­bo­rat cu 18 insti­tu­ții muze­a­le din Româ­nia, res­pec­tiv: Com­ple­xul Muze­al „Iuli­an Anto­ne­scu” – Bacău; Com­ple­xul Muze­al Bis­tri­ța-Năsă­ud; Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muze­a­le – Tul­cea; Muze­ul Civi­li­za­ție Daci­ce și Roma­ne – Deva; Muze­ul Jude­țean Satu Mare; Muze­ul Jude­țean „Ște­fan cel Mare” – Vaslui; Muze­ul Jude­țean Argeș – Pitești; Muze­ul Jude­țean Buzău; Muze­ul Jude­țean de Isto­rie și Artă – Zalău; Muze­ul Jude­țean de Isto­rie și Arhe­o­lo­gie Mara­mu­reș – Baia Mare; Muze­ul Jude­țean Mureș – Târ­gu Mureș; Muze­ul de Isto­rie Tur­da; Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Transil­va­niei – Cluj-Napo­ca; Muze­ul Națio­nal al Uni­rii – Alba-Iulia; Muze­ul Roma­na­ți­u­lui – Cara­cal; Muze­ul Țării Cri­șu­ri­lor – Ora­dea; Muze­ul Jude­țean Ialo­mi­ța – Slo­bo­zia; Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie – Con­stan­ța. În cadrul pro­iec­tu­lui expo­zi­țio­nal sunt pre­zen­ta­te 298 de arte­fac­te și seturi de pie­se anti­ce, atât obiec­te și cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce mai vechi, cât și arte­fac­te des­co­pe­ri­te în ulti­me­le două dece­nii.

Coor­do­na­to­rii pro­iec­tu­lui: dr. Ade­la Bâl­tâc, dr. Oana Ilie, dr. Erne­st Ober­län­der-Târ­no­vea­nu (MNIR), Bart Dis­tel­mans, Bart Demar­sin (Muze­ul Galo-Roman din Ton­ge­ren), Ale­xan­dru Roman (Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român).  

Situ­at în Pro­vin­cia Lim­bu­rg, Regiu­nea Flan­dra, Ton­ge­ren este cel mai vechi oraș din Bel­gia și unul din­tre cele mai vechi ora­șe euro­pe­ne, făcând par­te din Most Ancient Euro­pean Towns Network. În peri­oa­da Impe­ri­u­lui Roman, a fost capi­ta­la pro­vin­ci­ei roma­ne Civi­tas Tun­gro­rum, fiind cunos­cut ca Adu­a­tu­ca Tun­gro­rum.

Fes­ti­va­lul EUROPALIA este con­si­de­rat mani­fes­ta­rea cul­tu­ra­lă de cea mai mare amploa­re din Bel­gia, fiind orga­ni­zat sub patro­na­jul Fami­li­ei Rega­le a Bel­gi­ei, o dată la doi ani, în Bel­gia și în țări înve­ci­na­te – Fran­ța, Olan­da, Luxem­bu­rg și Ger­ma­nia sau Marea Bri­ta­nie. Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român este coor­do­na­to­rul par­ti­ci­pă­rii Româ­ni­ei la cea de‑a 27 a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui EUROPALIA, pro­iect de anver­gu­ră des­fă­șu­rat în peri­oa­da octom­brie 2019 – febru­a­rie 2020 şi imple­men­tat în cola­bo­ra­re cu Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, Minis­te­rul Cul­tu­rii şi Iden­ti­tă­ții Națio­na­le și Secre­ta­ri­a­tul Gene­ral al Guver­nu­lui, ală­tu­ri de EUROPALIA Inter­na­tio­nal, orga­ni­za­to­rul mani­fes­tă­rii. Cea de‑a 27‑a edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui EUROPALIA este dedi­ca­tă Româ­ni­ei, țara invi­ta­tă de onoa­re.


Man­ga­lia News, 20.10.2019. A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele