Smart Start USA pornește într-un nou turneu de promovare a programului care susține companiile românești să demareze afaceri cu parteneri de pe piața americană

  0
  241

  Suc­ce­sul antre­pre­no­ri­lor români pe pia­ța ame­ri­ca­nă – con­fir­mă rolul SSUSA de liant al dezvol­ta­rii busi­ne­ss-uri­lor autoh­to­ne. Smart Start USA por­neș­te într-un nou tur­neu de pro­mo­va­re a pro­gra­mu­lui care sus­ți­ne com­pa­ni­i­le româ­nești să dema­re­ze afa­ceri cu par­te­neri de pe pia­ța ame­ri­ca­nă.

  Pen­tru a da șanse cât mai mari comu­ni­tă­ții de afa­ceri autoh­to­ne să se dezvol­te prin par­te­ne­ri­a­te de suc­ces pe pie­țe­le stră­i­ne, Smart Start USA por­neș­te în al tre­i­lea tur­neu de pre­zen­ta­re a pro­gra­mu­lui și eta­pe­lor de înscri­e­re pe plat­for­mă.

  Ilan Lau­fer, ini­ția­to­rul și coor­do­na­to­rul pro­gra­mu­lui Smart Start USA, împre­u­nă cu echi­pa de pro­iect și par­te­ne­rii vor avea pri­ma întâl­ni­re din acest tur­neu cu repre­zen­tan­ții mediu­lui de afa­ceri, la Bucu­rești, într‑o nouă edi­ție a con­fe­rin­țe­lor “Smart Start USA – Oport­u­ni­tati de dezvol­ta­re pen­tru inter­națio­na­li­za­rea afa­ce­ri­lor româ­nești”luni, 21 octom­brie, ora 12:00, la CCIR Busi­ne­ss Cen­ter, Sala Aurel Ghi­bu­ţiu, etaj 1, tron­so­nul II, intra­rea D, B‑dul Octa­vian Goga nr. 2, sec­tor 2, Bucu­rești.

  Antre­pre­no­rii români vor putea să ana­li­ze­ze, într‑o dez­ba­te­re inte­rac­ti­vă, mode­le­le de busi­ne­ss care au reu­șit pe pia­ța ame­ri­ca­nă prin pro­gra­mul Smart Start USA, iar cei care vor să iasă din zona de con­fort și să se inter­națio­na­li­ze­ze în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii vor afla care sunt pașii pe care tre­bu­ie să îi par­cur­gă pen­tru a deve­ni mem­bri ai comu­ni­tă­ții Smart Start USA.

  Smart Start USA se adre­sea­ză antre­pre­no­ri­lor care doresc să-și extin­dă afa­ce­ri­le pe pie­țe­le inter­națio­na­le, în spe­cial pe pia­ța ame­ri­ca­nă.

  Mai mul­te infor­ma­ții des­pre con­di­ți­i­le, avan­ta­je­le și oport­u­ni­tă­ți­le ofe­ri­te de pro­gram pot fi afla­te accesând link-ul: https://smartstartusa.net și înre­gis­trân­du-vă în comu­ni­ta­tea Smart Start USA.

  ******

  Smart Start USA este sin­gu­rul pro­gram pri­vat din Româ­nia care con­tri­bu­ie con­cret la dezvol­ta­rea Par­te­ne­ri­a­tu­lui stra­te­gic din­tre Româ­nia și Sta­te­le Uni­te, spri­ji­nind atât dezvol­ta­rea sec­toa­re­lor eco­no­mi­ce pri­o­ri­ta­re pen­tru expor­tu­ri­le româ­nești, cât și con­so­li­da­rea rela­ți­i­lor comer­ci­a­le româ­no-ame­ri­ca­ne. Smart Start USA este șan­sa rea­lă a antre­pre­no­ri­lor români de a depăși gra­ni­țe­le Roma­niei și ale Euro­pei, de a intra pe cea mai mare pia­ță a lumii și a bene­fi­cia de oport­u­ni­tă­ți­le de dezvol­ta­re ale aces­te­ia.

  În total, până acum, în cadrul misiu­ni­lor eco­no­mi­ce din Sta­te­le Uni­te, au par­ti­ci­pat apro­xi­ma­tiv 150 de com­pa­nii româ­nești care, prin dia­lo­gul direct cu repre­zen­tanți ai admi­nis­tra­ți­ei loca­le și ai comu­ni­tă­ții de busi­ne­ss ame­ri­ca­ne s‑au fami­li­a­ri­zat atât cu oport­u­ni­tă­ți­le con­cre­te de afa­ceri, cât și cu par­ti­cu­la­ri­tă­ți­le eco­no­mi­ce și legi­sla­ti­ve rea­le ale pie­ței ame­ri­ca­ne. În urma aces­tor dia­lo­guri, pe subiec­te din indus­tria IT, logis­ti­că, imo­bi­li­a­re, indus­tria pre­lu­cră­toa­re, tex­ti­le și indus­tria ali­men­ta­ră, ide­i­le de extin­de­re pe pia­ța ame­ri­ca­nă au fost puse în prac­ti­că, trans­for­mând pla­nu­ri­le de afa­ceri în busi­ne­ss-uri de suc­ces.


  Man­ga­lia News, 18.10.2019.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele