RIUF — Programe de licență și masterat în România sau în străinătate? Unde aleg tinerii să învețe mai departe?

0
179

De 14 ani, tine­rii români află care sunt cele mai bune oport­u­ni­tăți de stu­diu din Româ­nia și din stră­i­nă­ta­te, par­ti­ci­pând la cel mai mare eve­ni­ment edu­ca­țio­nal din Euro­pa de Sud și de Est.

Orga­ni­zat în 7 ora­șe din Româ­nia, RIUF – The Roma­nian Inter­na­tio­nal Uni­ver­si­ty Fair este locul unde pes­te 24.000 de tineri vin anu­al sa se infor­meze și să des­co­pe­re ce pro­gra­me de licen­ță, mas­te­rat sau doc­to­rat pot acce­sa din pes­te 12 țări.

Româ­nii aleg să mear­gă la stu­dii în stră­i­nă­ta­te. Mit sau ade­văr?

Am putea cre­de că toți tine­rii își doresc să mear­gă la stu­dii în stră­i­nă­ta­te, însă sta­tis­ti­ci­le RIUF din peri­oa­da 2015–2019 ne ara­tă că 50% din­tre vizi­ta­to­rii eve­ni­men­tu­lui nu sunt deciși dacă vor să urmeze un pro­gram de licen­ță în afa­ră sau dacă vor să rămâ­nă în țară.

Aceștia par­ti­ci­pă la cel mai mare eve­ni­ment edu­ca­țio­nal din Euro­pa de Sud și de Est ca să afle toa­te infor­ma­ți­i­le de care au nevo­ie pen­tru a lua o deci­zie – infor­ma­ții des­pre pro­gra­me­le de stu­diu, pro­ce­du­ra de apli­ca­re, rata de anga­ja­bi­li­ta­te după ter­mi­na­rea stu­di­i­lor, sur­se de finan­ța­re și bur­se, via­ța în cam­pus.

În jur de 20% din­tre aceștia sunt deciși să ple­ce la stu­diu în stră­i­nă­ta­te și vin pen­tru a dis­cu­ta direct cu repre­zen­tan­ții uni­ver­si­tă­ți­lor des­pre ce ar însem­na aceas­tă schim­ba­re pen­tru ei și care este cel mai potri­vit pro­gram de licen­ță sau mas­te­rat.

Aproa­pe 30% din­tre cei care par­ti­ci­pă la RIUF vor să rămâ­nă la un pro­gram de stu­diu în Româ­nia și vin la eve­ni­ment să dis­cu­te cu repre­zen­tan­ții celor mai mari uni­ver­si­tăți din țară.

Cele mai impor­tan­te uni­ver­si­tăți din Româ­nia

Pe 26 octom­brie 2019, la RIUF Con­stan­ța vor fi pre­zen­te pes­te 35 de uni­ver­si­tăți și insti­tu­ții edu­ca­țio­na­le din 7 țări prin­tre care și cele din Româ­nia: Uni­ver­si­ta­tea de Ști­in­țe Agro­no­mi­ce şi Medi­ci­nă Vete­ri­na­ră din Bucu­rești, Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești, Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă de Arte din Bucu­rești.

Uni­ver­si­tăți cu cea mai mare rată de anga­ja­bi­li­ta­te

La RIUF – The Roma­nian Inter­na­tio­nal Uni­ver­si­ty Fair vizi­ta­to­rii pot afla de la echi­pe­le uni­ver­si­tă­ți­lor pre­zen­te și de la stu­den­ții aces­to­ra infor­ma­ți­i­le de care au nevo­ie pen­tru a lua o deci­zie în ceea ce pri­veș­te par­cur­sul lor edu­ca­țio­nal.

În plus, cei care trec pra­gul eve­ni­men­tu­lui pot dis­cu­ta cu uni­ver­si­tă­ți­le euro­pe­ne cu cea mai mare rată de anga­ja­bi­li­ta­te:

- Fon­tys Uni­ver­si­ty of Appli­ed Scien­ces – locul 14 con­form Times Higher Edu­ca­tion,

- Coven­try Uni­ver­si­ty – locul 24 con­form Times Higher Edu­ca­tion.

RIUF – The Roma­nian Inter­na­tio­nal Uni­ver­si­ty Fair se va des­fă­șu­ra, înce­pând cu acest wee­kend până la fina­lul lunii în Bucu­rești (19–20 octom­brie), Cluj Napo­ca (22 octom­brie), Iași (24 octom­brie) și Con­stan­ța (26 octom­brie). Înscri­e­ri­le se pot face onli­ne pe site-ul eve­ni­men­tu­lui: www.riuf.ro.


Man­ga­lia News, 20.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply