LEGEA REPATRIERII, lansată de ILAN LAUFER în DEZBATERE PUBLICĂ (Proiect)

0
269

LEGEA REPATRIERII

Pro­iect de lege pus în dez­ba­te­re publi­că, azi, 24 octom­brie 2019, de către Ilan Lau­fer, Minis­tru pen­tru Medi­ul de Afa­ceri Comert si Antre­pre­no­ri­at, în peri­oa­da 2017 — 2018.

Capi­to­lul I Dis­po­zi­ții gene­ra­le

Art.1. – Pre­zen­ta lege insti­tu­ie un cadru comun de dis­po­zi­ţii, măsuri şi meca­nis­me de faci­li­ta­re a repa­tri­e­rii cetă­țe­ni­lor români ple­cați în stră­i­nă­ta­te.

Art.2. – În înţe­le­sul pre­zen­tei legi, ter­me­nii şi expre­si­i­le de mai jos au urmă­toa­re­le sem­ni­fi­ca­ţii:

a) Cetă­țeni repa­tri­ati – cetă­țe­nii români ple­cați în stră­i­nă­ta­te care hotă­răsc să se întoar­că în țară;
b) cetă­țeni români ple­cați în stră­i­nă­ta­te – per­soa­ne­le care au emi­grat în stră­i­nă­ta­te pen­tru o peri­oa­dă de cel puțin 36 luni;
c) emi­gra­ție – acțiu­nea prin care o per­soa­nă care a avut ante­ri­or domi­ci­li­ul pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, a înce­tat să mai aibe domi­ci­li­ul pe teri­to­ri­ul aces­te­ia pen­tru o peri­oa­dă care este de cel puțin 36 luni;
d) Reședința/Domiciliu – locul în care o per­soa­nă își petre­ce în mod obiș­nu­it peri­oa­da zil­ni­că de odih­nă, fără a ține sea­ma de absen­țe­le tem­po­ra­re pen­tru vacan­țe, vizi­te la pri­e­te­ni și rude, afa­ceri, tra­ta­men­te medi­ca­le, pele­ri­na­je reli­gi­oa­se sau alte­le.
e) Regis­trul Unic al Româ­ni­lor Întorși din Stră­i­nă­ta­te, denu­mit mai depar­te RURIS – instru­men­tul, sub for­ma unei plat­for­me onli­ne publi­ce, prin care se asi­gu­ră pro­ce­du­ra de înre­gis­tra­re a cetă­țe­ni­lor români întorși din stră­i­nă­ta­te, inte­re­sați de faci­li­tă­ți­le ofe­ri­te de pre­zen­ta lege;

Art.3. – Cetă­țe­nii români ple­cați în stră­i­nă­ta­te, care doresc să bene­fi­cie­ze de pre­ve­de­ri­le pre­zen­tei legi, se vor înscrie în Regis­trul Unic al Româ­ni­lor Întorși din Stră­i­nă­ta­te (RURIS).

Art.4. – (1) Regis­trul Unic al Româ­ni­lor Întorși din Stră­i­nă­ta­te (RURIS), este o bază de date admi­nis­tra­tă de către Guver­nul Roma­niei, prin inter­me­di­ul minis­te­ru­lui de resort.
(2) Guver­nul Roma­niei prin inter­me­di­ul minis­te­ru­lui de resort răs­pun­de de imple­men­ta­rea și supra­ve­ghe­rea plat­for­mei RURIS și de toa­te aspec­te­le ope­ra­țio­na­le prin­ci­pa­le și ia măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru pune­rea în apli­ca­re a legii.

Capi­to­lul II Con­di­ți­i­le de eli­gi­bi­li­ta­te

Art.5. – (1)Cetățenii români ple­cați în stră­i­nă­ta­te, care doresc să bene­fi­cie­ze de pre­ve­de­ri­le pre­zen­tei legi, tre­bu­ie sa demon­stre­ze prin docu­men­te spe­ci­fi­ce, fap­tul că au des­fă­șu­rat acti­vi­ta­tea în altă țară în ulti­mii 3 ani;
(2) Cetă­țe­nii români care res­pec­tă pre­ve­de­ri­le alin. 1 și fac dova­da prin cer­ti­fi­cat de cazi­er judi­ci­ar sau alt docu­ment cu acceași valoa­re juri­di­că, emis de către auto­ri­ta­tea com­pe­ten­tă din țara de repa­tri­e­re, că nu au fost con­dam­nați defi­ni­tiv pen­tru infrac­țiuni săvâr­și­te în stră­i­nă­ta­te.

Art. 6. Din­tre docu­men­te­le spe­ci­fi­ce men­țio­na­te la art. 5, se vor pre­zen­ta pe lân­gă dova­da deți­ne­rii cetă­țe­ni­ei româ­ne, cel puțin un docu­ment din­tre urmă­toa­re­le:
a) con­tract de mun­că pen­tru peri­oa­da mini­mă pre­ci­zată la art. 5;
b) per­mis de șede­re emis de auto­ri­tă­ți­le com­pe­ten­te din țara res­pec­ti­vă pen­tru peri­oa­da mini­mă pre­ci­zată la art. 5;
c) per­mis de mun­că emis de auto­ri­tă­ți­le com­pe­ten­te din țara res­pec­ti­vă, pen­tru peri­oa­da mini­mă pre­ci­zată la art. 5;
d) ade­ve­rin­ță de sala­riu, pen­tru peri­oa­da mini­mă pre­ci­zată la art. 5;
e) extras de cont/fluturaș de sala­riu in ori­gi­nal, pen­tru peri­oa­da mini­mă pre­ci­zată la art. 5;
f) docu­men­te care să ates­te pla­ta impo­zi­te­lor și taxe­lor soci­a­le, pen­tru peri­oa­da mini­mă pre­ci­zată la art. 5;
g) fișa fis­ca­lă, pen­tru peri­oa­da mini­mă pre­ci­zată la art.5;
h) con­tract de închi­ri­e­re spa­țiu pen­tru peri­oa­da mini­mă pre­ci­zată la art.5.

Art. 7. Docu­men­te­le men­țio­na­te la art. 6. tre­bu­iesc tra­du­se și lega­li­za­te, iar ulte­ri­or vor fi încăr­ca­te, împre­u­nă cu ori­gi­na­le­le în plat­for­ma RURIS.

Capi­to­lul III Faci­li­tă­ți­le ofe­ri­te cetă­țe­ni­lor români ple­cați în stră­i­nă­ta­te

Art. 8. – (1) Pune­rea la dis­po­zi­ție a unui con­tai­ner pen­tru muta­rea tutu­ror obiec­te­lor per­so­na­le, deți­nu­te în țara din care se efec­tu­ea­ză repa­tri­e­rea, cu supor­ta­rea cos­tu­lui de către sta­tul român;
(2) Spri­jin și con­sul­tan­ță, ofe­ri­te de repre­zen­tan­ții Direc­ți­ei Gene­ra­le a Vămi­lor în ceea ce pri­veș­te pro­ce­du­ra și con­di­ți­i­le de trans­port pen­tru obiec­te­le per­so­na­le deți­nu­te în țara din care se efec­tu­ea­ză repa­tri­e­rea;
(3) O sim­pli­fi­ca­re a pro­ce­du­ri­lor vama­le, pen­tru rea­li­za­rea într-un ter­men cât mai scurt a repa­tri­e­rii.

Art. 9. – Asi­gu­ra­rea a două bile­te de călă­to­rie gra­tu­i­te, dus – întors, pen­tru defi­ni­ti­va­rea și fina­li­za­rea pro­ce­su­lui de repa­tri­e­re;

Art. 10. – Acces pri­o­ri­tar la Pro­gra­mul “Pri­ma Casă Dias­po­ra”, fără ade­ve­rin­ță de venit și sub­ven­ție la dobân­dă din par­tea sta­tu­lui român pen­tru tot ce depă­șeș­te pra­gul DAE de 3%, pen­tru o peri­oa­dă de 2 ani.

Art. 11. – Acces pri­o­ri­tar la Pro­gra­mul “Pri­ma mași­nă nouă”, fără ade­ve­rin­ță de venit;

Art. 12. – Acces gra­tu­it în cen­tre­le de edu­ca­ție, în sco­pul învă­ță­rii lim­bii româ­ne, atât pen­tru soli­ci­tant, cât și pen­tru copi­ii aces­tu­ia;

Art. 13. – (1) Pri­mul an gra­tu­it pen­tru rea­li­za­rea stu­di­i­lor uni­ver­si­ta­re, în cadrul uni­ver­si­tă­ți­lor de stat;
(2) În cazul con­ti­nu­ă­rii stu­di­i­lor, pen­tru cele care se echi­va­lea­ză cu cele din țara de relo­ca­re, se con­si­de­ră pri­mul an de la întoar­ce­rea în țară.

Art. 14. – Spi­ta­li­za­re și con­sul­tan­ță gra­tu­i­tă, pen­tru pri­mul an de la întoar­ce­rea în țară, atât pen­tru bene­fi­ci­ar, cât și pen­tru copi­ii aces­tu­ia;

Art. 15. – (1) Înfi­in­ța­rea gra­tu­i­tă de între­prin­deri: SRL, SRL‑D, II, PFA;
(2) Con­sul­tan­ță gra­tu­i­tă pen­tru întoc­mi­rea unui plan de afa­ceri, pen­tru peri­oa­da de des­fă­șu­ra­re a pro­gra­mu­lui;
(3) Con­sul­tan­ță gra­tu­i­tă pen­tru înfi­in­ța­rea de soci­e­tăți comer­ci­a­le, din par­tea insti­tu­ți­i­lor publi­ce abi­li­ta­te;
(4) Faci­li­ta­rea acce­su­lui noi­lor soci­e­tăți comer­ci­a­le în cadrul incu­ba­toa­re­lor de afa­ceri;
(5) Con­sul­tan­ță gra­tu­i­tă pen­tru atra­ge­rea de fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le, atât euro­pe­ne, cât și de la buge­tul de stat, din par­tea auto­ri­tă­ți­lor publi­ce cu atri­bu­ții în acest sens;

Art. 16. – Scu­ti­rea de la pla­ta impo­zi­tu­lui pe pro­fit / cifră de afa­ceri, pen­tru o peri­oa­dă de 1 an pen­tru soci­e­tă­ți­le nou înfi­in­ța­te de către româ­nii întorși din stră­i­nă­ta­te, până la atin­ge­rea unei cifre de afa­ceri de 1.000.000 EURO, in cazul depa­si­rii aces­te­ia, impo­zi­tan­du-se doar dife­ren­ta.

Art.17. – (1) Spri­ji­ni­rea, prin insti­tu­ți­i­le abi­li­ta­te, în ceea ce pri­veș­te înca­dra­rea în câm­pul mun­cii;
(2) Acce­sul gra­tu­it la pro­gra­me de recon­ver­sie pro­fe­sio­na­lă;

Art. 18. – Anu­la­rea dato­ri­i­lor fis­ca­le, afe­ren­te buge­tu­lui de stat, pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce care rea­li­zea­ză repa­tri­e­rea.

Capi­to­lul IV Obli­ga­ți­i­le bene­fi­ci­a­ri­lor

Art.19. – (1) Bene­fi­ci­a­rii pre­zen­tei legi sunt obli­gați ca, într-un ter­men de maxim 9 luni de la înscri­e­rea în RURIS să pre­zin­te unul din­tre urmă­toa­re­le docu­men­te:
a) con­tract indi­vi­du­al de mun­că, înche­iat cu nor­mă întrea­gă, pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă;
b) dova­da înfi­in­ță­rii unei între­prin­deri pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei;
c) dova­da înscri­e­rii în cadrul unui pro­gram uni­ver­si­tar;
(2) Docu­men­te­le men­țio­na­te la alin.(1), se vor încăr­ca în RURIS, la rubri­ca rapor­ta­re.
(3) Docu­men­te­le men­țio­na­te la alin.(1), se vor încăr­ca în RURIS, anu­al, pen­tru o peri­oa­dă de minim 3 ani.
(4) În situ­a­ția schim­bă­rii sta­tu­tu­lui bene­fi­ci­a­ru­lui, aces­ta va rapor­ta din nou în RURIS, la rubri­ca rapor­ta­re, situ­a­ția în care se află, con­form art. 19, lit. a)-c).

Art. 20. – Pen­tru o peri­oa­dă de minim 3 ani de la înscri­e­rea în RURIS, bene­fi­ci­a­rii faci­li­tă­ți­lor ofe­ri­te de pre­zen­ta lege, au obli­ga­ția, de a fur­ni­za anu­al, până la data de 25 febru­a­rie a anu­lui în curs, urmă­toa­re­le docu­men­te:
a) ade­ve­rin­ța de venit pen­tru anul ante­ri­or, in cazul în care a rapor­tat în RURIS con­form art.19, alin.(1), lit. a);
b) situ­a­ți­i­le finan­ci­a­re ale soci­e­tă­ții pen­tru anul ante­ri­or, in cazul în care a rapor­tat în RURIS con­form art.19, alin.(1), lit. b);
c) dova­da de accep­ta­re la stu­dii, eli­be­ra­tă de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei, din care rezul­tă că urmea­ză o for­mă de învă­țământ;

Art. 21. – Bene­fi­ci­a­rii faci­li­tă­ți­lor pre­vă­zu­te de pre­zen­ta lege, au obli­ga­ția de a‑și păs­tra reșe­din­ța obiș­nu­i­tă pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, pen­tru o peri­oa­dă de minim 3 ani.

Capi­to­lul V Sanc­țiuni

Art. 22. – Neres­pec­ta­rea dis­po­zi­ți­i­lor pre­vă­zu­te la capi­to­lul IV — Obli­ga­ți­i­le bene­fi­ci­a­ri­lor – con­sti­tu­ie con­tra­ven­ție, și se sanc­țio­nea­ză cu amen­dă con­tra­ven­țio­na­lă a cărei valoa­re este sta­bi­li­tă ca fiind ega­la cu valoa­rea faci­li­tă­ți­lor acor­da­te.

Capi­to­lul VI Dis­po­zi­ții fina­le

Art.23. – Pre­zen­ta lege intră în vigoa­re în ter­men de 6 luni de la data publi­că­rii în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei.

Art.24. – (1) Până la data intră­rii în vigoa­re a pre­zen­tei legi, Guver­nul Roma­niei prin inter­me­di­ul minis­te­ru­lui de resort are obli­ga­ția de a ope­ra­țio­na­li­za RURIS și de a‑l afi­șa pe site-ul insti­tu­ți­ei

Art.25. – Până la data intră­rii în vigoa­re a pre­zen­tei legi, auto­ri­tă­ți­le și insti­tu­ți­i­le pre­ci­zate mai jos au urmă­toa­re­le obli­ga­ții:

a) Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, prin Direc­ția Gene­ra­lă a Vămi­lor va rea­li­za o sim­pli­fi­ca­re a pro­ce­du­ri­lor vama­le pen­tru bene­fi­ci­a­rii legii;
b) Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor va ela­bo­ra o sche­mă de aju­tor de mini­mis pen­tru acor­da­rea bile­te­lor de călă­to­rie dus-întors pen­tru bene­fi­ci­a­rii pre­zen­tei legi;
c) Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce va adap­ta meto­do­lo­gia de acor­da­re a pro­gra­mu­lui “Pri­ma Casă Dias­po­ra” și va ela­bo­ra o sche­mă de aju­tor de mini­mis, con­from regle­men­tă­ri­lor pre­vă­zu­te la art. 10 din pre­zen­ta lege;
d) Minis­te­rul Eco­no­mi­ei va adap­ta meto­do­lo­gia de acor­da­re a pro­gra­mu­lui “Pri­ma mași­nă nouă”, con­from regle­men­tă­ri­lor pre­vă­zu­te la art. 11 din pre­zen­ta lege;
e) Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei va ela­bo­ra și va publi­ca pe site-ul pro­priu, dar și în cadrul plat­for­mei RURIS, un cata­log al cen­tre­lor de edu­ca­ție și al uni­ver­si­tă­ți­lor de stat și se va asi­gu­ra de înde­pli­ni­rea pre­ve­de­ri­lor art. 12 și art. 13 din pre­zen­ta lege;
f) Minis­te­rul Sănă­tă­ții își va modi­fi­ca legi­sla­ția în dome­niu, în vede­rea asi­gu­ră­rii înde­pli­ni­rii pre­ve­de­ri­lor art. 14 din pre­zen­ta lege;
g) Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei, prin Ofi­ci­ul Națio­nal al Regis­tru­lui Comer­țu­lui, împre­u­nă cu Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at și Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le, Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce și Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne vor asi­gu­ra înde­pli­ni­rea pre­ve­de­ri­lor art. 15. din pre­zen­ta lege;
h) Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce va asi­gu­ra înde­pli­ni­rea pre­ve­de­ri­lor art. 16 și art. 18 din pre­zen­ta lege;
i) Minis­te­rul Mun­cii și Jus­ti­ți­ei Soci­a­le va asi­gu­ra înde­pli­ni­rea pre­ve­de­ri­lor art. 17 din pre­zen­ta lege.

Ilan Lau­fer, minis­tru pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comert si Antre­pre­no­ri­at, în peri­oa­da 2017 — 2018.

Man­ga­lia News: Sti­mați citi­tori, ini­ția­to­ru­lui aces­tei legi atât de impor­tan­te pen­tru toți româ­nii din Dias­po­ra, dom­nu­lui Ilan Lau­fer, îi puteți scrie direct, pe pagi­na de Face­bo­ok a domni­ei sale: https://www.facebook.com/IlanLauferOfficial/.

De ase­me­nea, pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei noas­tre — [email protected], ne puteți tans­mi­te obser­va­ți­i­le și pro­pu­ne­ri­le dum­ne­a­voas­tră cu refe­ri­re la con­ți­nu­tul aces­tui pro­iect de lege, pe care le vom trans­mi­te dom­nu­lui Ilan Lau­fer.


Man­ga­lia News, 25.10.2019. (sur­sa: Ilan­Lau­fe­rO­ffi­ci­al).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele