Diaspora românească este a cincea cea mai mare din lume, conform unui raport al OCDE

0
439

Trei sfer­turi (75%) din decli­nul popu­la­ţi­ei Româ­ni­ei între anii 2000 şi 2018 (de la 22,4 mili­oa­ne la 19,5 mili­oa­ne) se dato­rea­ză emi­gră­rii, dias­po­ra româ­neas­că fiind a cin­cea cea mai mare din lume, ara­tă Orga­ni­za­ţia pen­tru Coo­pe­ra­re şi Dezvol­ta­re Eco­no­mi­că (OCDE) într-un nou raport publi­cat marţi la Paris, citat de Ager­pres.

Potri­vit docu­men­tu­lui de 174 de pagini, inti­tu­lat ”Talent Abroad: A Revi­ew of Roma­nian Emi­grants” (Talent în stră­i­nă­ta­te: o recen­za­re a emi­granţi­lor români), în 2015–2016, 3,6 mili­oa­ne de per­soa­ne năs­cu­te în Româ­nia (17%) tră­iau în ţări­le OCDE, din­tre care 54% erau femei. Între 2000–2001 şi 2015–2016, numă­rul emi­granţi­lor români a cres­cut cu 2,3 mili­oa­ne. Ita­lia, cu aproa­pe o tre­i­me din popu­la­ţia emi­granţi­lor români (pes­te 1 mili­on), a fost ţara gaz­dă lider, urma­tă de Ger­ma­nia (680.000) şi Spa­nia (573.000).

În ulti­mii ani, apro­xi­ma­tiv 25% din­tre româ­nii care tră­iesc în Româ­nia şi-au expri­mat dorinţa de a se sta­bili defi­ni­tiv în stră­i­nă­ta­te dacă ar avea posi­bi­li­ta­tea, unul din­tre cele mai mari pro­cen­te înre­gis­tra­te în regiu­ne. Aproa­pe jumă­ta­te din­tre per­soa­ne­le în vâr­stă de 15–24 de ani din Româ­nia au decla­rat că intenţio­nea­ză să emi­gre­ze.

Emi­granţii români lucrea­ză în cea mai mare par­te în mese­rii slab cali­fi­ca­te, iar din­tre cei cu stu­dii supe­ri­oa­re, mulţi sunt supra­ca­li­fi­ca­ţi, se spu­ne în raport.

Emi­granţii români în ţări­le OCDE au de trei ori mai mul­te şanse decât cetă­ţe­nii ţării în care au emi­grat de a lucra în acti­vi­tă­ţi care impli­că o mun­că neca­li­fi­ca­tă sau semi-cali­fi­ca­tă şi jumă­ta­te au şanse de a lucra în locuri de mun­că cu îna­l­tă cali­fi­ca­re. Aproa­pe jumă­ta­te din româ­nii cu stu­dii supe­ri­oa­re care au emi­grat în ţări­le OCDE ocu­pă locuri de mun­că cu nivel scă­zut de cali­fi­ca­re.

Con­ti­nu­a­rea, aici: caleaeuropeana.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply