Cum arată şcoala digitalizată dintr-un sat dobrogean. „Am văzut astfel de modele în Olanda și în Suedia“

0
352

Deca­la­jul între şco­li­le din medi­ul urban şi cel rural rămâ­ne încă des­tul de mare. De alt­fel, satul româ­nesc este locul în care rata aban­do­nu­lui şco­lar este cea mai mare. Pen­tru a recu­pe­ra une­le din­tre aces­te dez­a­van­ta­je, au apă­rut pro­iec­te des­ti­na­te moder­ni­ză­rii învă­ţămân­tu­lui rural.

Şcoa­la din comu­na 23 August (judeţul Con­stanţa) este pri­ma şcoa­lă din medi­ul rural care se digi­ta­li­zea­ză în Dobro­gea. Asta pre­su­pu­ne că atât ele­vii, cât şi pro­fe­so­rii, vor folo­si în actul edu­ca­ţio­nal teh­no­lo­gii noi, pre­cum apli­ca­ţii onli­ne, table­te, lap­to­puri, vide­o­pro­iec­toa­re.

Ast­fel, rezul­ta­tul unui test la mate­ma­ti­că, de exem­plu, va fi afi­şat ime­di­at după ce ele­vul răs­pun­de la ulti­mul exer­ci­ţiu, o temă aca­să se va face de pe tele­fo­nul mobil sau cal­cu­la­tor, iar pre­da­rea la cla­să va ţine cont de mij­loa­ce­le moder­ne ale teh­no­lo­gi­ei, nu doar de cele­brul manu­al şi tabla agă­ţa­tă de un pere­te. Chiar şi părinţii pot fi conec­ta­ţi la rezul­ta­te­le şco­la­re ale copi­i­lor de pe un tele­fon mobil cu acces la inter­net.

Până acum, 50 de şcoli din toa­tă ţara (din medi­ul rural) au tre­cut la acest sis­tem de digi­ta­li­za­re în cadrul unui pro­iect imple­men­tat de Fun­da­ţia Oran­ge, înce­pând cu anul şco­lar 2016/2017. În total, pes­te 2 mili­oa­ne de euro s‑au inves­tit în moder­ni­za­rea aces­tor şcoli de la sate.

Pre­fer o temă pe table­tă”

Cău­tam pe inter­net pro­iec­te, pen­tru a face ore­le mai inte­re­san­te pen­tru copii şi cău­tam fon­duri pen­tru şcoa­lă, pen­tru noi pro­iec­te­le pe care am dori să le imple­men­tăm”, poves­teş­te direc­to­rul Şco­lii „Geor­ge Coş­buc” din loca­li­ta­tea 23 August, pro­fe­soa­ra Magda­le­na Iacob Baciu, cum a des­co­pe­rit că exis­tă un ast­fel de pro­gram. După acest pas, a urmat apli­ca­rea pro­priu-zisă care a pre­su­pus un mic pro­iect, dar, mai ales o pre­zen­ta­re a das­că­li­lor şi a şco­lii. Apoi au aştep­tat rezul­ta­tul sele­cţi­ei care a fost pozi­tiv.

Ale­xan­dru este în cla­sa a VIII‑a la ace­ea­şi şcoa­lă, fiind unul din­tre ele­vii impli­ca­ţi deja în imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui „Digi­ta­li­a­da”. Pen­tru el totul este uşor, deo­a­re­ce este obi­ş­nu­it să folo­seas­că un tele­fon mobil, să acce­se­ze infor­ma­ţie de pe aces­ta, să folo­seas­că inter­ne­tul. „Este un sis­tem mult mai inte­re­sant, mai atrac­tiv pen­tru noi. Sunt des­tul de obi­ş­nu­it cu aces­te gad­ge­turi pen­tru că le folo­sesc în via­ţa de zi cu zi. Pre­fer ori­când o temă pe table­tă în loc de tema pe caiet”.

Cites­te mai mult: adev.ro/pz1c3h


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply