Cu prilejul Zilei Internaționale a Internetului, polițiștii constănțeni și specialiștii din cadrul A.N.I.T.P. Constanța s‑au întâlnit cu elevii Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia

0
220

Marți, poli­țiș­tii con­stăn­țeni și spe­cia­liș­tii din cadrul A.N.I.T.P. Con­stan­ța au vizi­tat Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” din Man­ga­lia. Ele­vi­lor le-au fost pre­zen­ta­te aspec­te lega­te de răs­pun­de­rea pena­lă și con­tra­ven­țio­na­lă a mino­ri­lor.

În con­tex­tul Zilei Inter­națio­na­le a Inter­ne­tu­lui, poli­țiș­tii au pre­zen­tat lice­e­ni­lor peri­co­le­le lega­te de feno­me­nul sex­ting, fiin­du-le pre­zen­ta­te moda­li­tăți de pro­tec­ție și de pre­ve­ni­re:

- Nu păs­tra mesa­je sau ima­gini com­pro­mi­ță­toa­re în tele­fo­nul mobil, sau pe alte supor­turi de sto­ca­re!

- Nu accep­ta să pri­mești sau să dis­tri­bui în spa­ți­ul vir­tu­al mate­ri­a­le com­pro­mi­ță­toa­re!

- În ori­ce împre­ju­ra­re nepla­cu­tă întâl­ni­tă în medi­ul onli­ne, sal­vea­ză mesa­je­le prin cap­turi de ecran!

Acti­vi­tă­ți­le des­fă­șu­ra­te fac par­te din Pro­gra­mul de pre­ve­ni­re a delinc­ven­ței juve­ni­le și vic­ti­mi­ză­rii mino­ri­lor — pri­o­ri­ta­te națio­na­lă și loca­lă,  pro­iec­tul „Pre­gă­tiți pen­tru via­ță” și Pro­gra­mul națio­nal și local de pre­ve­ni­re a infrac­țiu­ni­lor comi­se con­tra patri­mo­ni­u­lui.


Man­ga­lia News, 31.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply