AEP — 714 Sectii de votare aprobate în străinătate, la alegerile pentru Președintele României

0
318

AEP: Numă­rul sec­ți­i­lor de vota­re din stră­i­nă­ta­te apro­ba­te până în pre­zent de Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă a ajuns la 714, din cele 838 de sec­ții de vota­re pre­co­ni­za­te a fi înfi­in­ța­te la ale­ge­ri­le pen­tru Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei, din anul 2019.

Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă a apro­bat, prin Hotă­rârea nr. 37/2019, pro­pu­ne­ri­le misiu­ni­lor diplo­ma­ti­ce și ofi­ci­i­lor con­su­la­re pri­vind sedi­i­le a încă 270 de sec­ții de vota­re, pe lân­gă cele 444 apro­ba­te ante­ri­or, noi­le pro­pu­neri fiind trans­mi­se de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne în data de 11 octom­brie 2019.

Hotârârea AEP a fost publi­ca­tă pe site-ul www.roaep.ro la sec­țiu­nea LEGISLAȚIE ELECTORALĂ și poa­te fi con­sul­ta­tă accesând urmă­to­rul link:

http://www.roaep.ro/legislatie/alegeri-prezidentiale/

Potri­vit aces­tei hotă­râri, nume­ro­ta­rea sec­ți­i­lor de vota­re pre­vă­zu­te în ane­xă se rea­li­zea­ză în con­ti­nu­a­rea nume­ro­tă­rii sec­ți­i­lor de vota­re pre­vă­zu­te de Hotă­rârea Auto­ri­tă­ții Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te nr. 35 din 4 octom­brie 2019 pen­tru apro­ba­rea pro­pu­ne­ri­lor misiu­ni­lor diplo­ma­ti­ce și ofi­ci­i­lor con­su­la­re pri­vind sedi­i­le sec­ți­i­lor de vota­re din stră­i­nă­ta­te la ale­ge­ri­le pen­tru Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei din anul 2019, trans­mi­se de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne în data de 3 octom­brie 2019, pre­cum și a unor măsuri pen­tru buna orga­ni­za­re a aces­to­ra.

Hotă­rârea nr. 37/2019 a AEP pre­ve­de că Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, misiu­ni­le diplo­ma­ti­ce şi ofi­ci­i­le con­su­la­re vor lua măsu­ri­le nece­sa­re, potri­vit legii, pen­tru asi­gu­ra­rea con­di­ţi­i­lor logis­ti­ce mini­ma­le pen­tru desfă­şu­ra­rea votă­rii în secţi­i­le de vota­re pre­vă­zu­te în ane­xă, pre­cum şi pen­tru adu­ce­rea la cunoş­tinţa ale­gă­to­ri­lor din stră­i­nă­ta­te a sedi­i­lor aces­to­ra.

De ase­me­nea, hotă­rârea men­țio­na­tă sta­bi­leș­te că Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, misiu­ni­le diplo­ma­ti­ce și ofi­ci­i­le con­su­la­re vor lua măsu­ri­le nece­sa­re, pen­tru a asi­gu­ra comu­ni­ca­rea pro­ce­se­lor-ver­ba­le pri­vind desem­na­rea pre­șe­din­ți­lor și loc­ți­i­to­ri­lor biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale sec­ți­i­lor de vota­re pre­vă­zu­te în ane­xă, către Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă, biro­ul elec­to­ral pen­tru sec­ți­i­le de vota­re din stră­i­nă­ta­te, pre­cum şi către for­ma­țiu­ni­le poli­ti­ce care par­ti­ci­pă la ale­ge­ri­le pen­tru Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei din anul 2019, de înda­tă ce au fost întoc­mi­te.

 

Ane­xa cuprin­de lis­ta celor 714 sec­ții de vota­re apro­ba­te de AEP până în pre­zent.


Man­ga­lia News, 21.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply