Succes în noul an școlar, tuturor elevilor, cadrelor didactice, părinților și bunicilor!

0
211

Suc­ces în noul an șco­lar, tutu­ror ele­vi­lor, cadre­lor didac­ti­ce și părin­ți­lor și buni­ci­lor!

Vacanţa mare a luat sfârşit. Luni dimi­nea­ţă, cu mic cu mare, preş­co­la­rii, şco­la­rii, ele­vii de liceu, toţi iau dru­mul uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ. Găti­ţi ca de zi mare, cu cămă­şi albe scro­bi­te, pan­to­fi­ori noi-nou­ţi, vor umple curţi­le de zar­vă şi cla­se­le de bucu­rie. Pen­tru părinţi, însă, pri­ma zi de şcoa­lă a repre­zen­tat un efort finan­ci­ar seri­os, mai ales dacă au doi, trei copi­la­şi.

Pre­gă­ti­ri­le pen­tru şcoa­lă au înce­put de câte­va săp­tămâni. Deja, prin mul­te maga­zi­ne bate vân­tul. La mare cău­ta­re sunt cămă­şi­le albe şi pena­re­le echi­pa­te. Wee­kend-ul tre­cut a fost mare aglo­me­ra­ţie prin mall-uri şi super­mar­ke­turi, mul­te fami­lii lăsând pe ulti­ma cli­pă une­le cum­pă­ră­turi nece­sa­re ele­vi­lor.

Ghi­o­z­dan, caie­te, cre­ioa­ne, coper­te, sti­lou, rezer­ve de sti­lou, hâr­tie gla­sa­tă, voca­bu­lar, căma­şă, sara­fan sau pan­ta­lon, încă­lţări, flori… Lis­ta pen­tru pri­ma zi de şcoa­lă este lun­gă. Şi preţu­ri­le nău­ci­toa­re. Părinţii pri­vesc cu gri­jă eti­che­te­le, fac com­pa­ra­ţii, cau­tă ofer­te, cu spe­ranţa că le va mai rămâ­ne ceva în buzu­na­re după 9 sep­tem­brie.

Părinţii ar pre­fe­ra rein­tro­du­ce­rea uni­for­me­lor

Avem o lis­tă cu rechi­zi­te de la gră­di­ni­ţă şi o lis­tă cu echi­pa­men­tul nece­sar. La pri­ma vede­re sunt mul­te, dar spe­răm să ne des­cur­căm. Avem un buget pres­ta­bi­lit, dar sunt con­vin­să că nu ne vom înca­dra în el. Întot­dea­u­na soco­te­li­le de aca­să nu se potri­vesc cu cele de la pia­ţă. Acum avem un sin­gur copil, va fi mai uşor. La anul, feti­ţa va mer­ge în cla­sa pre­gă­ti­toa­re, iar băieţe­lul la gru­pa mică la gră­di­ni­ţă. Să vezi atunci dis­tra­cţie!”, ne-au spus, cu umor, doi con­stă­nţeni ple­ca­ţi la cum­pă­ră­turi.

Uni­for­ma ne-ar sim­pli­fi­ca via­ţa!”

Pro­vo­ca­rea cea mai mare nu este însă, la rechi­zi­te, ci la ţinu­ta ele­vi­lor. Şi, dacă la băieţi este mai sim­plu, cu o căma­şă albă, pan­ta­loni închi­şi la culoa­re şi pan­tofi, la fete, vari­an­te­le sunt mul­te şi cos­ti­si­toa­re.

Ce sim­plu ar fi fost dacă exis­ta uni­for­mă. Seri­os, eu sunt pen­tru rein­tro­du­ce­rea uni­for­mei. Ne-ar sim­pli­fi­ca via­ţa şi nouă, părinţi­lor, dar şi pen­tru copii ar fi bene­fic. Nu se vor mai face dife­renţe, nu se vor mai face cal­cu­le cât a cos­tat rochi­ţa aceas­ta sau fus­ta celei­lal­te, ana­li­ze după bran­duri, fiţe… Toţi îmbră­ca­ţi la fel, sigur se vor înţe­le­ge mult mai bine”, este de păre­re Cori­na R., o mămi­că din Con­stanţa.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele