REVOLTĂTOR! “Mami, să nu uiți să iei bani mulți la tine, pentru că azi e ședință la Grădi! Ai auzit, mami, să iei mulți bani!”

2
692

Mami, să nu uiți să iei bani mulți la tine, pen­tru că azi e ședin­ță la Gră­di! Ai auzit, mami, să iei mulți bani!” (copil de 5 ani­șori, din Mangalia).

”Astăzi am fost mar­tor la o dis­cu­ție între două mame care au copi­ii la gră­di­ni­ță, iar ceea ce am auzit m‑a lasat mas­că si m‑a revol­tat, totodată.

Una din­tre mămici era feri­ci­tă pen­tru că “a scă­pat ieftin”, doam­na edu­ca­toa­re cerân­du-le părin­ți­lor, la pri­ma ședin­ță de la înce­pu­tul anu­lui sco­lar, DOAR puțin pes­te 300 lei pen­tru per­de­le, 3 măsuțe, deter­gent de vase, bureți de spă­lat vase­le, șer­vețe­le și alte lucruri rela­tiv mino­re. Pe fața mea, uimi­re și confuzie! 😮

Dar ăsta era doar înce­pu­tul, cea­lal­tă mămi­că poves­tes­te că lor, părin­ți­lor copi­i­lor din altă cla­să (posi­bil și altă uni­ta­te de inva­ta­mant), tot la pri­ma sedin­ță, li s‑a cerut să pună câte 200 lei pen­tru că doam­ne­le edu­ca­toa­re vor un cal­cu­la­tor de ”numai” 3.400,00 lei (trei­zeci si patru de mili­oa­ne de lei vechi), pe care îl vor achi­zi­tio­na din­tr-un anu­me maga­zin, ”pen­tru că doar aco­lo se vând lucruri de calitate”. 😳

Moti­va­rea aces­tei cerin­te a fost una cel puțin hila­ră — nece­si­ta­tea prin­tă­rii unor fișe pen­tru copii!

Eu stiu că ori­ce părin­te mun­ceș­te pen­tru a‑i fi bine copi­lu­lui său, căru­ia i‑ar oferi si Luna de pe cer, dar nu cred că este corect ca acest aspect să fie folo­sit în scoli si gra­di­ni­te ca șan­taj emo­tio­nal si finan­ci­ar, de catre abso­lut nimeni!

In opi­nia mea, cadre­le didac­ti­ce tre­bu­ie sa ina­in­te­ze un refe­rat cu cele nece­sa­re pen­tru dota­rea si buna func­tio­na­re a tot ceea ce tine de pro­gra­mul edu­ca­tio­nal, con­du­ce­rii uni­ta­tii de inva­ta­mant, nu părinților!

Nu toți părin­ții pose­dă ace­eași pute­re finan­ci­a­ră, dar TOȚI COPIII ar tre­bui să fie tra­tați în mod egal, mai ales pen­tru că vor­bim de un sis­tem de învă­țământ public, de stat.

Intre­ba­re: Dacă un părin­te din 17 nu-și per­mi­te să dea 200 lei pen­tru un cal­cu­la­tor cu un preț exor­bi­tant, copi­lul său nu mai pri­meș­te o amă­râ­tă de fișă și urmea­ză să fie izolat?!

P.s: Nu am abso­lut nimic, per­so­nal, cu nimeni, este doar o con­sta­ta­re a tris­tei situ­a­ții din învă­țămân­tul pri­mar și pre­ș­co­lar al zile­lor noas­tre și o expri­ma­re a pro­pri­ei păreri. Cunosc, per­so­nal, cadre didac­ti­ce care fac efor­turi foar­te mari și dau dova­dă de impli­ca­re tota­lă, nere­du­când totul la buge­tul părin­ți­lor. Cunosc cadre didac­ti­ce care stau după pro­gram, ca să facă lec­tii și teme cu ele­vii, fără să cea­ră un leu pen­tru acest efort suplimentar.

Capul sus, părinți si Cin­ste cadre­lor didac­ti­ce pen­tru care pro­pria mese­rie nu a deve­nit o corvoadă!”

Ingi­ner Flo­rin JIANU, Man­ga­lia, sep­tem­brie 2019 (Fb).


Man­ga­lia News, 14.09.2019. (foto: internet).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Așa ceva se întâm­plă din­tot­dea­u­na! Să nu spu­nă nimeni că acum cer bani! Copi­lul meu are 17 ani, când a fost la gră­di­ni­ță și școa­la, prin așa ceva am tre­cut și eu! Bani și iar bani! E ceva.…! Stri­gă­tor la cer! Țara tutu­ror posi­bi­li­tă­ți­lor! Dar: nu țara e de vină, ci oame­nii din ea! Mulți spa­gari pes­te tot!

Leave a Reply