Pilotul Emil Ghinea din Mangalia, un nou titlu de campion al României la circuitele de viteză în coastă! [galerie FOTO]

0
478

Pilo­tul din Man­ga­lia, Emil Ghi­nea a obţi­nut un nou titlu de cam­pi­on al Româ­ni­ei în Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă, la cla­sa E2-SH-3000 (noua denu­mi­re a gru­pei H, cla­sa 3). Este a patra meda­lie de aur în com­pe­ti­ţie pen­tru spor­ti­vul de 40 de ani (după cele din anii 2011, 2013 şi 2014), Emil având în pal­ma­res şi trei meda­lii de argint (în 2012, 2015 şi 2018)!  

Emil Ghi­nea a obţi­nut titlul în sezo­nul de faţă, cu o eta­pă îna­in­te de final, la Câm­pu­lung Mus­cel, şi a făcut‑o în stil de mare cam­pi­on, cu o vic­to­rie. „A fost o eta­pă OK, n‑am avut deloc pro­ble­me teh­ni­ce. Am mers la rezul­tat, mate­ma­tic. Am încer­cat să evo­lu­ez cere­bral. Aşa am ple­cat de aca­să, cu gân­dul vic­to­ri­ei şi vic­to­rie am făcut. Am încer­cat să câş­tig titlul îna­in­te de ulti­ma eta­pă, cea de la Poia­na Bra­şov, ast­fel încât aco­lo să vin cu «sur­pri­za» de anul vii­tor“, a decla­rat Emil Ghi­nea.   

O retra­gem din aceas­tă între­ce­re cam­pi­oa­nă naţio­na­lă“  

Sur­pri­za de care vor­beş­te cam­pi­o­nul este o altă maşi­nă cu care aces­ta va evo­lua în Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă! În aceas­tă între­ce­re, pilo­tul din Man­ga­lia a con­dus, între 2011 şi 2014, o maşi­nă Rena­ult 5GT Tur­bo, iar din 2014 a pilo­tat un Rena­ult Clio V6 Tro­phy.

Pen­tru maşi­na Rena­ult Clio V6 Tro­phy, eta­pa de la Câm­pu­lung Mus­cel a fost ulti­ma, la vite­ză în coas­tă. Ea şi‑a făcut trea­ba din­tot­dea­u­na, din 2014 merg cu ea. Sun­tem feri­ci­ţi că înche­iem acti­vi­ta­tea aces­tei maşini la vite­ză în coas­tă cu un titlu de cam­pi­oa­nă. O retra­gem din aceas­tă între­ce­re cam­pi­oa­nă naţio­na­lă. Din 2020, voi mer­ge cu ea la Super Ral­ly. Dacă spec­ta­to­rii vor să o mai vadă în con­curs, îi aştept la Super Ral­ly, la anul“, a punc­tat Emil Ghi­nea.    

Alin Geor­ge Luca, vice­cam­pi­on la debu­tanţi  

În eta­pa de la Câm­pu­lung, echi­pa Auto Spe­ed Team, pen­tru care evo­lu­ea­ză doi piloţi, Emil Ghi­nea şi ele­vul său, Alin Geor­ge Luca, a ocu­pat locul trei. Tot­o­da­tă, Alin, care con­du­ce un Citro­en C2 R2, a ieşit vice­cam­pi­on naţio­nal la debu­tanţi, tot cu o eta­pă îna­in­te de ter­mi­na­rea sezo­nu­lui! În Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal Super Ral­ly, Emil Ghi­nea ocu­pă în acest moment pri­mul loc la gru­pa 3A (maşini pes­te 300 CP, cu o sin­gu­ră punc­te motoa­re).    

Şi-au atins ţelu­ri­le  

Emil se bucu­ră că toa­te obiec­ti­ve­le sta­bi­li­te pen­tru acest sezon au fost înde­pli­ni­te. „Cu Alin am urmă­rit să venim în pri­mii trei la debu­tanţi. Iar el a deve­nit vice­cam­pi­on, îna­in­te cu o eta­pă de final. Ne-am atins ţelu­ri­le, în toa­te com­pe­ti­ţi­i­le. Le mulţu­mesc par­te­ne­ri­lor mei, întru­cât, fără ei, nu aveam nicio şan­să anul aces­ta să mer­gem la două cam­pi­o­na­te dife­ri­te, şi la vite­ză în coas­tă, şi la Super Ral­ly. Le mulţu­mesc de ase­me­nea meca­ni­ci­lor mei «nebuni» şi în mod spe­cial lui Gabi Gym şi fami­li­ei lui. Aces­ta din urmă e ală­tu­ri de mine la fie­ca­re eta­pă. E mult mai mult decât meca­ni­cul meu. Nu în ulti­mul rând, îi mulţu­mesc fami­li­ei mele pen­tru între­gul spri­jin pe care mi‑l ofe­ră“, a punc­tat Emil Ghi­nea.    

Mai mult, în ziuaconstanta.ro. Arti­col sem­nat de Mari­an BOCAI, 24.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele