O nouă promoţie de absolvenţi, debutează ca poliţişti de frontieră [galerie FOTO]

0
1210

Vineri, 20 sep­tem­brie 2019, înce­pând cu ora 11.00, în Pia­ța Uni­rii din muni­ci­pi­ul Ora­dea, a avut loc fes­ti­vi­ta­tea de avan­sa­re la pri­mul grad pro­fe­sio­nal a „Pro­moţi­ei de agenţi de poli­ţie de fron­ti­e­ră, 20 sep­tem­brie 2019” a Şco­lii de Pre­gă­ti­re a Agenţi­lor Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră „AVRAM IANCU” Ora­dea.

Cele­bra­rea eve­ni­men­tu­lui s‑a des­fă­șu­rat în pre­zen­ța adjunc­tu­lui inspec­to­ru­lui gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne, ches­tor-prin­ci­pal de poli­ţie Bogdan-Miha­il Ivă­ne­scu, a pre­fec­tu­lui jude­țu­lui Bihor, dom­nul Ioan Miha­iu, a pre­șe­din­te­lui Biro­u­lui Exe­cu­tiv Cen­tral al Cor­pu­lui Naţio­nal al Poli­ţi­ş­ti­lor, dom­nul Petre Stan­cu și a mai mul­tor ofi­ci­a­li­tă­ţi loca­le.

De ase­me­nea, au mai fost pre­zenţi şefi şi coman­danţi ai struc­tu­ri­lor M.A.I. şi M.Ap.N din Gar­ni­zoa­na Ora­dea, o dele­ga­ţie a Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră din R. Mol­do­va, a Șco­lii Voca­țio­na­le de Poli­ție din Mis­kolc — Unga­ria, a Șco­lii Medii de Ordi­ne Publi­că din Sze­ged — Unga­ria, o dele­ga­ție a Cen­tru­lui de Pre­gă­ti­re a Poli­ți­ei din Bel­grad — Ser­bia, repre­zen­tanţi ai mass-media, îna­l­te feţe bise­ri­ceşti şi nu în ulti­mul rând părinţii, rude­le şi pri­e­te­nii absol­venţi­lor, sosi­ţi din toa­te colţu­ri­le ţării.

Cu aceas­tă oca­zie direc­to­rul șco­lii, comi­sar-șef de poli­ție Ionel Hot­no­ga, a trans­mis ele­vi­lor mesa­jul con­du­ce­rii Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne și a feli­ci­tat vii­to­rii poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră. Dom­nul ches­tor prin­ci­pal de poli­ție Bogdan-Miha­il Ivă­ne­scu a încu­ra­jat tine­rii absol­venţi şi le‑a trans­mis cuvin­te de apre­ci­e­re din par­tea con­du­ce­rii Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne:

Astăzi este des­pre voi, dragi absol­venţi! Este încu­nu­na­rea efor­tu­lui pe care l‑aţi făcut în ulti­mul an de zile şi înce­pu­tul unei noi eta­pe din via­ţă. (…) În per­ma­nenţă, pe par­cur­sul cari­e­rei voas­tre, amin­ti­ţi-vă ce anu­me v‑a deter­mi­nat să ale­geţi acest drum! Să nu uita­ţi nici­o­da­tă de unde aţi ple­cat şi să ajun­geţi, cu dem­ni­ta­te, la apo­ge­ul împli­ni­rii dum­ne­a­voas­tră pro­fe­sio­na­le! (…) Cu pri­le­jul depu­ne­rii jurămân­tu­lui de cre­dinţă şi acor­dă­rii gra­du­lui pro­fe­sio­nal, vă feli­cit şi vă urez să aveţi par­te de sănă­ta­te, de împli­niri pro­fe­sio­na­le şi per­so­na­le.”

A fost o zi spe­cia­lă pen­tru absol­venţi şi per­so­na­lul şco­lii deo­a­re­ce, după un an de stu­diu, se vor bucu­ra de rezul­ta­te­le mun­cii lor și îşi vor vedea răs­plăti­te efor­tu­ri­le şi sacri­fi­ci­i­le pe care le-au făcut în aceas­tă peri­oa­dă. Impac­tul şi emo­ția momen­tu­lui absol­vi­rii şco­lii au fost ampli­fi­ca­te de fap­tul că fie­ca­re din­tre absol­venți a avut în public cel puțin o per­soa­nă dra­gă. Impor­tan­ța momen­tu­lui a fost atin­să și prin mesa­je­le trans­mi­se de cei care au luat cuvân­tul.

Este cea de a 29‑a pro­moţie de elevi pe care a dat‑o şcoa­la oră­dea­nă și este for­ma­tă din 276 de elevi, 115 de fete și 161 de băieți, iar dura­ta de şco­la­ri­za­re a fost de un an. După ple­ca­rea actu­a­lei serii de absol­venți la noi­le locuri de mun­că, o nouă serie de elevi, care momen­tan a fina­li­zat sta­gi­ul de prac­ti­că și bene­fi­ci­a­ză de două săp­tămâni de vacan­ță, se va pre­zen­ta la școa­lă la înce­pu­tul lunii octom­brie pen­tru fina­li­za­rea stu­di­i­lor, ast­fel că în luna noiem­brie ne pre­gă­tim pen­tru o nouă fes­ti­vi­ta­te de absol­vi­re.

În urma cen­tra­li­ză­rii rezul­ta­te­lor exa­me­nu­lui de absol­vi­re, media gene­ra­lă a pro­moţi­ei sep­tem­brie 2019 a fost de 8,82. De ase­me­nea, în cadrul fes­ti­vi­tă­ţii de absol­vi­re au fost acor­da­te diplo­me de merit pri­mi­lor cinci absol­venţi cu rezul­ta­te meri­to­rii în cadrul exa­me­nu­lui de absol­vi­re, şeful de pro­moţie fiind recom­pen­sat şi cu înscri­e­rea nume­lui pe pla­ca de onoa­re a insti­tu­ţi­ei.

Pri­mii trei cla­sa­ţi au fost:

-Șef de pro­moţie — agent RAȚ COSMIN — media 9,79,
-Locul 2 — agent JIREADĂ SERGIU — media 9,70,
-Locul 3 — agent DINICĂ ALINA — media 9,56.

Absol­venţii au fost repar­ti­za­ţi, în ordi­nea medi­i­lor, în cadrul Inspec­to­ra­te­lor Teri­to­ri­a­le ale Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, la fron­ti­e­ra exter­nă a Româ­ni­ei și în cadrul struc­tu­ri­lor Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral pen­tru Imi­grări, ca debu­tanţi, pen­tru o peri­oa­dă de 6 luni.


Man­ga­lia News, 22.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele