Celebrul luptător Cătălin Moroşanu, alături de Emil Ghinea la Craiova Super Rally. Pilotul din Mangalia, pe locul întâi la grupa 3A [galerie FOTO]

0
230

Pilo­tul din Man­ga­lia, Emil Ghi­nea a par­ti­ci­pat cu suc­ces şi la eta­pa a tre­ia, cea de la Crai­o­va, a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal Super Ral­ly 2019. Spor­ti­vul a fost câş­ti­gă­tor la gru­pa 3A (maşini pes­te 300 CP, cu o sin­gu­ră punc­te motoa­re) şi a ocu­pat un loc bun în fina­lă.

Emil Ghi­nea a pilo­tat un bolid Rena­ult Clio V6 şi a evo­lu­at foar­te bine. În fina­lă, în care au con­cu­rat pri­mii 12 con­cu­renţi, repre­zen­tan­tul Man­ga­li­ei s‑a cla­sat pe pozi­ţia a şap­tea, la fel ca la eta­pa de la Man­ga­lia (pri­ma a cam­pi­o­na­tu­lui), în care a fost al doi­lea, la gru­pa 3A (după Mihai Leu). „Şi la Crai­o­va a fost o între­ce­re reu­şi­tă. Spec­ta­tori foar­te mulţi, orga­ni­za­re bună, vre­me fru­moa­să. Deşi tra­se­ul a fost foar­te vira­jat, ceea ce nu se pre­tea­ză maşi­nii mele, am reu­şit să câş­tig la gru­pa 3A. Ală­tu­ri de mine, la aceas­tă run­dă, a fost şi lup­tă­to­rul Cătă­lin Moroşa­nu“, a decla­rat Emil Ghi­nea.

La Bucu­reşti, con­cu­rea­ză de ziua sa!

După Man­ga­lia, Cam­pi­o­na­tul de Super Ral­ly a pro­gra­mat eta­pa de la Tg. Mureş, în care pilo­tul din Man­ga­lia s‑a situ­at pe doi la gru­pa 3A (tot după Mihai Leu) şi pe pozi­ţia a şasea în fina­lă. Ulti­ma eta­pă a între­ce­rii este cea de la Bucu­reşti. Emil Ghi­nea va par­ti­ci­pa şi aco­lo şi ţine în mod deo­se­bit să facă o nouă figu­ră fru­moa­să, cu atât mai mult cu cât run­da se va desfă­şu­ra chiar de ziua sa de naş­te­re, pe 26 octom­brie, când împli­neş­te 41 de ani!

Aproa­pe de un nou titlu de cam­pi­on

Pe lân­gă Super Ral­ly, Emil Ghi­nea con­cu­rea­ză în acest sezon şi la Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă, la cla­sa E2-SH-3000, iar, după şap­te eta­pe (Râş­nov, Che­i­le Gră­di­ş­tei, Poia­na Bra­şov, Reşi­ţa, Sina­ia, Medi­aş, Rân­ca), este lider în cla­sa­men­tul gene­ral! Mai sunt de dis­pu­tat două eta­pe, la Câm­pu­lung Mus­cel (21–22 sep­tem­brie) şi la Poia­na Bra­şov (12–13 octom­brie), iar pilo­tul din Man­ga­lia are cele mai mari şanse să cuce­reas­că un nou titlu de cam­pi­on al Româ­ni­ei, fiindu‑i sufi­cien­tă o sin­gu­ră vic­to­rie în cele două eta­pe. „Sunt mulţu­mit de evo­lu­ţia de până acum. Deşi, eta­pă de eta­pă, m‑am con­frun­tat cu pro­ble­me de trans­mi­sie la maşi­nă, am tre­cut pes­te ele şi am obţi­nut rezul­ta­te deo­se­bi­te“, a spus Emil Ghi­nea, care, la pre­ce­den­ta eta­pă, de la Rân­ca, s‑a cla­sat pe locul întâi.    

Din 2011, an de an pe podi­um

Din 2011, de când con­cu­rea­ză în Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă, Emil Ghi­nea nu a ratat podi­u­mul în niciun an! În edi­ţia 2018 a CNVC, Emil a deve­nit vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei la gru­pa H, cla­sa 3 (fos­ta denu­mi­re a E2-SH-3000), iar pe echi­pe s‑a cla­sat pe locul trei pe ţară cu Transi­tions Team. De ase­me­nea, la GT — gru­pa maşi­ni­lor cu tra­cţiu­ne spa­te (pro­pul­sie), a ocu­pat la final pozi­ţia a patra. În 2017, Emil a fost vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei la GT, iar la gru­pa H, cla­sa 3, s‑a cla­sat pe locul patru. La H3, Emil Ghi­nea a cuce­rit până acum trei titluri de cam­pi­on al Româ­ni­ei (în anii 2011, 2013 şi 2014), iar vice­cam­pi­on a mai ieşit în sez­oa­ne­le 2012 şi 2015.

Club de Motor­sport înfi­inţat la Man­ga­lia

Pilo­tul din Man­ga­lia are un pro­gram extrem de greu şi de încăr­cat în acest sezon, par­ti­ci­pând la cur­se săp­tămâ­nă de săp­tămâ­nă, la CNVC, la Super Ral­ly, dar şi pe echi­pe, cu Auto Spe­ed Team, care, în acest moment, ocu­pă locul trei în cla­sa­ment. Auto Spe­ed Team este for­ma­ţia de la ACS Auto Spe­ed Man­ga­lia, un club înfi­inţat anul aces­ta de Emil Ghi­nea, pri­mul club de motor­sport din Man­ga­lia. În cam­pi­o­nat, Auto Spe­ed Team a evo­lu­at cu doi piloţi, Emil Ghi­nea şi Alin Geor­ge Luca (ele­vul său), care con­du­ce un Citro­en C2 R2. Aceas­tă echi­pă este cea mai mică din între­ce­re, cele­lal­te având patru — cinci mem­bri.

Auto Spe­ed Team nu a evo­lu­at de la înce­pu­tul sezo­nu­lui. De la anul, ne mărim echi­pa, vom fi patru mem­bri şi spe­răm la un rezul­tat mult mai bun în cam­pi­o­nat. Aştep­tăm în club noi mem­bri pasio­na­ţi de auto“, a spus Emil Ghi­nea, care a sub­li­ni­at aju­to­rul pe care l‑a pri­mit pen­tru a ajun­ge la per­for­manţe­le din acest sezon: „Le mulţu­mesc par­te­ne­ri­lor mei, fără de care nu aş fi putut par­ti­ci­pa în două cam­pi­o­na­te. Îi mulţu­mesc şi echi­pei mele teh­ni­ce, meca­ni­cii mei «nebuni» rezol­vând toa­te pro­ble­me­le apă­ru­te la maşi­nă. Nu în ulti­mul rând, îi sunt recu­nos­că­tor fami­li­ei mele, pen­tru spri­jin“.   

Mai mult, în ziuaconstanta.ro. Autor: Mari­an Bocai.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele