Câștigătorii concursului de fotografie ”Ilustrează un citat”, organizat cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, la Mangalia

0
508
5-Premiul Special al Juriului – Bogdan Turtoi.

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: ”A sosit momen­tul mult aștep­tat de către par­ti­ci­pan­ții la Con­cur­sul de foto­gra­fie ”Ilus­trea­ză un citat”, orga­ni­zat cu oca­zia Zile­lor Euro­pe­ne ale Patri­mo­ni­u­lui. A fost o deci­zie grea, mai ales că ne-ați trans­mis, prin pro­pria voas­tră viziu­ne, emo­ția și mesa­jul cita­te­lor pro­pu­se de noi. Mul­țu­mim tutu­ror celor care au răs­puns pro­vo­că­rii noas­tre!

Iată lis­ta câști­gă­to­ri­lor:

  • Pre­mi­ul I – Maria Caza­cu — ”Câi­ne­le este cea mai subli­mă expre­sie a desă­vârşi­rii ome­neşti. (citat cele­bru din Ale­cu Rus­so);
  • Pre­mi­ul II — Vale­ri­an Șarîn­ga — ”Atâ­tea păsări zbo­a­ră, încât ochiul mare al aeru­lui va rămâ­ne fără sprân­ce­ne (Nichi­ta Stă­ne­scu — Româ­nia);
  • Pre­mi­ul III – Vio­rel Cojo­car — „În toa­te ţări­le, feme­i­le sunt mobi­lul revo­lu­ţiu­ni­lor, mai ales în ceea ce pri­veş­te moda.” ( Ale­cu Rus­so);
  • Pre­mi­ul Spe­cial de Popu­la­ri­ta­te – Car­mi­na Căpi­ta­nu — ”Câi­ne­le este cea mai subli­mă expre­sie a desă­vârşi­rii ome­neşti. (citat cele­bru din Ale­cu Rus­so);
  • Pre­mi­ul Spe­cial al Juri­u­lui – Bogdan Tur­toi — ”Pe cul­mea cea mai îna­l­tă a munţi­lor Car­pa­ţi, se întin­de o ţară mân­dră şi bine­cu­vân­ta­tă între toa­te ţări­le semă­na­te de Dom­nul pre pământ.” (Nico­lae Băl­ces­cu).

Feli­ci­tări, tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor!”


Man­ga­lia News, 21.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply