Apel la implicare pentru ecologizarea litoralului, în zilele de 21 și 22 septembrie 2019

0
451

Aso­ci­a­tia Act for Tomor­row cau­tă volun­tari dor­nici să se impli­ce într‑o amplă acțiu­ne de eco­lo­gi­za­re a lito­ra­lu­lui, în peri­oa­da 21–22 sep­tem­brie 2019, de Ziua Inter­națio­na­lă de Cură­ța­re a țăr­mu­ri­lor mari­ne (Coas­tal Clea­nup Day), când mili­oa­ne de oameni din întrea­ga lume se vor mobi­li­za pen­tru a cură­ța pla­je­le de deșe­uri.

Potri­vit Comi­si­ei Euro­pe­ne, după zona de vest a Medi­te­ra­nei, Marea Nea­gră conţi­ne cea mai mare den­si­ta­te de deşe­uri pro­du­se de om!

Aceas­ta este pri­ma acțiu­ne din pro­gra­mul “Acțio­năm Pen­tru Ape”, prin care vom con­tri­bui în urmă­to­rii ani la cură­ța­rea, rea­li­za­rea de stu­dii pri­vind polu­a­rea ape­lor, cam­pa­nii de edu­ca­ție la nive­lul comu­ni­tă­ți­lor si reci­cla­rea deșe­u­ri­lor din ape, ast­fel încât aces­tea să prin­dă din nou via­ță.

Poa­te par­ti­ci­pa la acțiu­ne ori­ce per­soa­nă care se află în ori­ce sta­țiu­ne de pe lito­ral, iar aso­ci­a­ția noas­tră le va asi­gu­ra tot echi­pa­men­tul nece­sar. Pen­tru volun­ta­rii care se depla­sea­ză pe lito­ral spe­cial pen­tru aces­tă acțiu­ne, asi­gu­răm caza­rea în cam­ping la cort la Năvo­dari și masa în 21 și 22 sep­tem­brie, pre­cum și cos­tu­ri­le nece­sa­re depla­să­rii.

Pen­tru înscri­e­rea la acțiu­ne, com­ple­tați for­mu­la­rul de aici: https://forms.gle/ds7CpjzUjy8oSsyM9

Eve­ni­ment face­bo­ok: https://www.facebook.com/events/402268190671204/


Man­ga­lia News, 20.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele