ROMÂNIA MARE ÎN EUROPA, DE LA SLOGAN, LA MIȘCARE POLITICĂ

0
302

O miș­ca­re poli­ti­că pen­tru uni­ta­tea româ­ni­lor din țară și de pre­tu­tin­deni a fost lan­sa­tă dumi­ni­că, la Bucu­rești, sub gene­ri­cul „Româ­nia Mare în Euro­pa”. La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat sute de mem­bri fon­da­tori, atât din soci­e­ta­tea civi­lă, cât și din medi­ul de afa­ceri.

Cla­u­diu Târ­ziu, jur­na­list, scri­i­tor, edi­tor și antre­pre­nor cul­tu­ral, Zoe Rădu­les­cu, pro­fe­sor, fost deți­nut poli­tic, fii­ca legen­da­ru­lui lider al rezis­ten­ței arma­te anti­co­mu­nis­te din Dobro­gea, Gogu Puiu, Maria Arvin­te, medic pedia­tru din Repu­bli­ca Mol­do­va, mem­bru al unei fami­lii de depor­tați, Ana Maria Cris­ti­an, stu­den­tă sta­bi­li­tă în Anglia, Codin Coman, antre­pre­nor, for­ma­tor, con­sul­tant, Cătă­lin Mihai, infor­ma­ti­cian, acti­vist civic și Geor­ge Simion, isto­ric, antre­pre­nor, scri­i­tor au luat cuvân­tul la Con­gre­sul de con­sti­tu­i­re a miș­că­rii poli­ti­ce.

Uni­fi­ca­rea spi­ri­tu­a­lă și de fac­to a româ­ni­lor, cre­a­rea unui cli­mat priel­nic pen­tru întoar­ce­rea aca­să a celor ple­cați în stră­i­nă­ta­te, spri­ji­ni­rea fami­li­ei româ­nești și a capi­ta­lu­lui autoh­ton sunt câte­va din­tre obiec­ti­ve­le miș­că­rii poli­ti­ce care ulte­ri­or se va trans­for­ma într-un par­tid de orien­ta­re con­ser­va­toa­re, pro­fil ine­xis­tent în ofer­te­le poli­ti­ce din ulti­mii 30 de ani. Denu­mi­rea, sta­tu­tul, pro­gra­mul deta­li­at și con­du­ce­rea par­ti­du­lui care va rese­ta sce­na poli­ti­că din Româ­nia vor fi anun­ța­te public ulte­ri­or.

Valo­ri­le pe care se fun­damen­tea­ză miș­ca­rea poli­ti­că au ca ele­men­te cen­tra­le fami­lia, națiu­nea, cre­din­ța creș­ti­nă și liber­ta­tea, iar ca prin­ci­pii, „Româ­nia Mare în Euro­pa” se va axa asu­pra prin­ci­pi­u­lui uni­o­nist, al pro­pri­e­tă­ții pri­va­te, al recur­su­lui la tra­di­ție, meri­to­cra­tic și al spi­ri­tu­lui de sacri­fi­ciu.

 

Ini­ția­ti­va con­sti­tu­i­rii miș­că­rii poli­ti­ce vine ca urma­re a cam­pa­niei pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re din 26 mai a can­di­da­tu­lui inde­pen­dent Geor­ge Simion.


Man­ga­lia News, 13.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele