Jandarmii constănţeni au în atenţie siguranţa participanţilor la evenimentele publice organizate în weekend

0
263

În  acest sfârşit de săp­tămâ­nă, efec­ti­ve de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean  Con­stanţa, ală­tu­ri de lucră­tori din cadrul I.P.J. Con­stanţa, I.S.U. Con­stanţa şi Poli­ţi­ei Loca­le  vor acţio­na pen­tru asi­gu­ra­rea ordi­nii publi­ce la o serie de eve­ni­men­te orga­ni­za­te în zona de res­pon­sa­bi­li­ta­te.

Misiu­ni­le jan­dar­mi­lor vor avea în vede­re asi­gu­ra­rea unui cli­mat de ordi­ne publi­că cores­pun­ză­tor, con­di­ţii de sigu­ranţă pen­tru toţi par­ti­ci­panţii, pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea ori­că­ror fap­te ce pot gene­ra tul­bu­ra­rea ordi­nii publi­ce, pre­cum şi depis­ta­rea, iden­ti­fi­ca­rea şi dis­pu­ne­rea măsu­ri­lor lega­le faţă de cei care comit fap­te anti­so­ci­a­le.

Eve­ni­men­te­le anu­nţa­te până în acest moment la care oame­nii legii vor fi pre­zenţi sunt urmă­toa­re­le: 

  • eve­ni­men­tul gas­tro­no­mic „Fes­ti­va­lul Vinu­lui Dobro­gean”, în peri­oa­da 22–25 august;
  • eve­ni­men­tul cul­tu­ral-artis­tic „Zile­le Lacu­lui Techir­ghi­ol”, în peri­oa­da 23–24 august;
  • eve­ni­men­tul cul­tu­ral-artis­tic „Seri de tea­tru la Pon­tus Euxin”, în par­cul Tăbă­că­rie;
  • meci­ul de fotbal C.S.Poseidon Lima­nu 2 Mai –A.F.C. Uni­rea Slo­bo­zia, sâm­bă­tă 24 august, pe sta­dio­nul din Man­ga­lia;
  • com­pe­ti­ţia spor­ti­vă de Kureş (lup­te tra­di­ţio­na­le tătă­reşti), ce va avea loc în comu­na 23 August.

În vede­rea pre­ve­ni­rii unor eve­ni­men­te neplă­cu­te, reco­man­dăm par­ti­ci­pan­ți­lor să res­pec­te indi­ca­ți­i­le orga­ni­za­to­ri­lor, să evi­te impli­ca­rea în con­flic­te, să acor­de aten­ție bunu­ri­lor per­so­na­le, să supra­ve­ghe­ze copi­ii care se pot rătăci cu uşu­rinţă în zone­le aglo­me­ra­te și să anun­țe cel mai apro­pi­at echi­paj de jan­darmi dacă obser­vă per­soa­ne care au un com­por­ta­ment anti­so­ci­al.


Man­ga­lia News, 23.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply