Întâlnirea membrilor Guvernului cu reprezentanții Confederației Patronatului Român [galerie FOTO]

0
284

Prim-minis­trul Viori­ca Dăn­ci­lă și mai mulți mem­bri ai Cabi­ne­tu­lui s‑au întâl­nit, vineri, la Pala­tul Vic­to­ria, cu repre­zen­tanți ai Con­fe­de­ra­ți­ei Patro­na­tu­lui Român. Între­ve­de­rea a avut loc la ini­ția­ti­va pre­mi­e­ru­lui și a avut ca prin­ci­pal obiec­tiv relan­sa­rea și îmbu­nă­tă­ți­rea dia­lo­gu­lui din­tre Exe­cu­tiv și medi­ul de afa­ceri.

Pre­mi­e­rul a sub­li­ni­at des­chi­de­rea Guver­nu­lui Româ­ni­ei pen­tru un par­te­ne­ri­at cu repre­zen­tan­ții patro­na­te­lor, în vede­rea sti­mu­lă­rii inves­ti­ți­i­lor și pen­tru asi­gu­ra­rea unui mediu eco­no­mic dina­mic, con­cu­ren­ți­al, care să adu­că bunăs­ta­re româ­ni­lor.

”Îmi doresc  să dezvol­tăm un dia­log apli­cat și prag­ma­tic cu medi­ul de afa­ceri și vreau să fiți par­te acti­vă în ela­bo­ra­rea poli­ti­ci­lor publi­ce. Prin efor­tu­ri­le pe care le depu­nem zil­nic la nive­lul Guver­nu­lui și bazân­du-ne pe expe­rien­ța și impli­ca­rea dum­ne­a­voas­tră, putem con­strui un cadru de busi­ne­ss care să adu­că plus valoa­re în eco­no­mie, prin imple­men­ta­rea unor măsuri de sus­ți­ne­re a mediu­lui de afa­ceri”, a afir­mat pre­mi­e­rul Viori­ca Dăn­ci­lă.

Repre­zen­ta­ții Con­fe­de­ra­ți­ei Patro­na­tu­lui Român au pre­zen­tat prin­ci­pa­le­le pro­vo­cări cu care se con­frun­tă medi­ul de afa­ceri autoh­ton și au mul­țu­mit Guver­nu­lui pen­tru des­chi­de­rea ară­ta­tă pen­tru iden­ti­fi­ca­rea celor mai bune solu­ții, care să fie con­cre­ti­za­te în peri­oa­da urmă­toa­re.

În acest sens, şeful Exe­cu­ti­vu­lui a pro­pus cre­a­rea unui grup de lucru coor­do­nat de minis­trul pen­tru medi­ul de afa­ceri, comerț și antre­pre­no­ri­at, Ște­fan Radu Oprea, care să cen­tra­li­ze­ze și să ana­li­ze­ze toa­te pro­pu­ne­ri­le veni­te din par­tea patro­na­te­lor, ast­fel încât aces­tea să fie transpu­se în măsuri guver­na­men­ta­le con­cre­te. Solu­ți­i­le vor fi dis­cu­ta­te în cadrul unor întâl­niri luna­re între repre­zen­ta­ții Guver­nu­lui și cei ai Con­fe­de­ra­ți­ei Patro­na­tu­lui Român.

Teme­le de dis­cu­ție au vizat dome­ni­i­le eco­no­mic, fis­cal, mun­că, turism, agri­cul­tu­ră, edu­ca­ție, sănă­ta­te, fon­duri euro­pe­ne.

Din par­tea Guver­nu­lui, la întâl­ni­rea de la Pala­tul Vic­to­ria, au par­ti­ci­pat: minis­trul finan­țe­lor publi­ce, Eugen Teo­do­ro­vici, minis­trul pen­tru medi­ul de afa­ceri, comerț și antre­pre­no­ri­at, Ște­fan Radu Oprea, minis­trul eco­no­mi­ei, Nicu­lae Bădă­lău, minis­trul mun­cii și jus­ti­ți­ei soci­a­le, Mari­us Budăi, minis­trul inte­ri­mar al edu­ca­ți­ei națio­na­le, Valer Daniel Breaz, minis­trul agri­cul­tu­rii și dezvol­tă­rii rura­le, Petre Daea, minis­trul turis­mu­lui, Bogdan Trif, secre­ta­rul gene­ral al guver­nu­lui, Toni Gre­blă, pre­șe­din­te­le ANAF, Mire­la Călu­gă­rea­nu, con­si­li­e­rii de stat Dan Matei și Dra­goș Sto­ica, pre­cum și repre­zen­tanți ai altor minis­te­re.


Man­ga­lia News, 26.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele