Gala OSS Fighters 04 sprijină militarii veterani și veteranii cu dizabilități. Protocol semnat între AMVVD și OSS Fighters 04

0
583

Gala OSS Figh­ters 04 spri­ji­nă mili­ta­rii vete­rani și vete­ra­nii cu diza­bi­li­tăți!

Vineri, 09.08.2019, s‑a sem­nat pro­to­co­lul de cola­bo­ra­re între OSS Figh­ters 04 și Aso­ci­a­ţia Mili­ta­ri­lor Vete­rani (AMVVD), Sucur­sa­la Con­stanţa. Obiec­tul con­trac­tu­lui este spri­ji­ni­rea reci­pro­că a mem­bri­lor celor două păr­ți, cât și par­ti­ci­pa­rea la eve­ni­men­te orga­ni­za­te de păr­ți­le sem­na­ta­re. Tot­o­da­tă, orga­ni­za­to­rii Galei OSS Figh­ters au decla­rat că o par­te din sume­le înca­sa­te în urma gale­lor spor­ti­ve, vor fi direc­țio­na­te pen­tru reno­va­rea Cen­tru­lui de Recu­pe­ra­re AMVVD.

Sun­tem bucu­roși să putem spri­jini acești oameni, acești patri­oți români care au făcut ceva pen­tru Româ­nia. Îi îndem­năm pe cei ce pot, să îi spri­ji­ne pe ero­ii noș­trii. Îi asi­gur pe cei ce au cum­pă­rat și vor cum­pă­ra bile­te la Gala OSS Figh­ters 04, care se va des­fa­su­ra în data de Joi, 22.08.2019, ora 19:00, în piațe­ta Cazi­no din Mama­ia, că o păr­ti­ci­că din banii înca­sați pe fie­ca­re bilet, va ajun­ge la vete­ra­nii din Arma­ta Româ­nă, va ajun­ge la AMVVD”, a decla­rat Mari­us Ghe­or­ghe Osshe, pre­șe­din­te­le Galei OSS Figh­ters.

Noi, cei din #Amv­vd, ne bucu­răm ca soci­e­ta­tea civi­lă este ală­tu­ri de visul nos­tru al vete­ra­ni­lor. Pro­to­co­lul a fost sem­nat de către Mari­us Ghe­or­ghe Osshe — pre­șe­din­te­le Galei OSS Figh­ters și Cristi Cră­ciun, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ţia Mili­ta­ri­lor Vete­rani (AMVVD) Sucur­sa­la Con­stanţa, înso­țit de vice­pre­șe­din­ții Amv­vd Con­stan­ta: Dece­bal Vran­cea­nu, Nelu Con­stan­tin, Dănuț Cuco­vea­nu și Lucian Adames­cu.

Repre­zen­tan­ții pro­mo­ți­ei OSS Figh­ters sunt: Mari­us Ghe­or­ghe Oss, de la ONE STAR Secu­ri­ty Roma­nia, Lucian Tudo­se, de la Res­ta­u­rant Don Cor­le­o­ne din Mama­ia, Flo­rin Sta­ni­ca, de la Mili­tari Resi­den­ce și Geor­ge Dra­gan — pre­șe­din­te Aso­ci­a­tia Tomis Anti­drog Con­stan­ța. Par­te­ner în aceas­tă Gală este Edu­ard Iri­mia, pro­mo­to­rul Galei Super­kom­bat Figh­ting Cham­pi­on­ship și vor par­ti­ci­pa spor­tivi de top, pre­cum San­du Lun­gu Ofi­ci­al, Alex Filip, Ionut Ifti­moa­ie.

Des­pre eve­ni­ment:

➡️ OSS FIGHTERS 04 & SUPERKOMBAT vă invi­tă in data de 22 august (pia­te­ta Cazi­no, sta­tiu­nea Mama­ia), la cel mai mare show spor­tiv al anu­lui ❗️
✅ cei mai in voga spor­tivi ai momen­tu­lui;
✅ meci de cen­tu­ra mondi­a­la 💣
✅ invi­tati sur­pri­za de nivel mondi­al;
✅ meci in cadrul cam­pa­niei SE CAUTA UN GREU;
✅ in cadrul galei veti asis­ta la un moment cu totul spe­cial (invi­tat spe­cial Edu­ard Iri­mia, pro­duc­tie film artis­tic de nivel inter­na­tio­nal).

➡️Orga­ni­za­tori: ONE STAR SECURITY (Mari­us Ghe­or­ghe), RESTAURANT DON CORLEONE, din Mama­ia (Lucian Tudo­se), MILITARI REZERVELOR (Flo­rin Sta­ni­ca).
Par­te­neri: SUPERKOMBAT (Edu­ard Iri­mia),
Co Pro­du­cer: ASOCIATIA TOMIS ANTIDROG CONSTANTA (Dra­gan Geor­ge).
Spon­sor: VMG Plast Recy­cling.
✅Spon­sor prin­ci­pal: GET’S BET (pariuri spor­ti­ve).

- Amansio Paras­chiv,
- Cris­ti­an Ris­tea,
- Alex Filip,
- Mogos Mada­lin,
- Cla­u­diu Istra­te,
- Cipri­an Schi­o­pu,
- Robert Dorin,
- Rusu Mari­an,
- Ale­xan­dru Rad­nev,
- Patvean Daniel,
- Pas­cali Valen­tin,
- Che­la­riu Edu­ard,
- Imbrea Dra­gos,
- Mada­lin Cra­ciu­ni­ca,
- Apos­tol Vic­tor,
- Vla­dut Ungu­rea­nu,
- Ghe­or­ghe Liviu,
- Orza Ste­fan,
- Calin Petri­sor,
- Ilas­cu Ste­fan,
- Iska Isma­il.


Man­ga­lia News, 14.08.2019. (sur­sa: amv­vd­con­stan­ta).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply