Fântânile din Piaţa Unirii, incluse în Cartea Recordurilor. Longest choreographed fountain system: The Bucharest Fountains [VIDEO]

1
630

Fân­tâ­ni­le din Pia­ţa Uni­rii, inclu­se în Car­tea Recor­du­ri­lor: “Cel mai lung şir de fân­tâni core­gra­fi­ce sin­cro­ni­za­te din lume” — “Lon­gest cho­re­o­gra­phed foun­tain sys­tem: The Bucha­rest Foun­tains”.

Fân­tâ­ni­le Urba­ne ampla­sa­te în Pia­ţa Uni­rii din Bucu­reşti au fost recu­nos­cu­te, omo­lo­ga­te şi cata­lo­ga­te de World Record Aca­demy drept ”Cel mai lung şir de fân­tâni core­gra­fi­ce sin­cro­ni­za­te din lume”, a anu­nţat Apa Nova, mier­curi, într-un comu­ni­cat.

Recu­noa­ş­te­rea inter­na­ţio­na­lă din par­tea Aca­de­mia Recor­du­ri­lor Mondi­a­le vine la un an de la lan­sa­rea spec­ta­co­lu­lui de apă, muzi­că şi lumini ”Sim­fo­nia Apei”, ce are loc în fie­ca­re wee­kend în cen­trul Capi­ta­lei. Până în pre­zent, au avut loc 70 de show-uri “Sim­fo­nia Apei”, la care au asis­tat pes­te 219.000 de turi­şti şi bucu­reş­te­ni.

Potri­vit sur­sei cita­te, fân­tâ­ni­le bucu­reş­te­ne din Pia­ţa Uni­rii, redes­chi­se în anul 2018 după un amplu pro­ces de rea­bi­li­ta­re imple­men­tat de Apa Nova, în baza obli­ga­ţi­i­lor asu­ma­te prin con­trac­tul de con­ce­siu­ne cu Pri­mă­ria Capi­ta­lei, sunt pri­me­le fân­tâni urba­ne care bene­fi­ci­a­ză de echi­pa­men­te şi teh­no­lo­gie de ulti­mă gene­ra­ţie, la nivel euro­pean.

Fân­tâ­ni­le din Pia­ţa Uni­rii, con­stru­i­te la sfârşi­tul ani­lor ’80, repre­zin­tă unul din­tre cele mai lungi ast­fel de sis­te­me din lume (1,4 km), cu o supra­fa­ţă a apei de 16.200 metri, unic prin modul de dis­pu­ne­re în cen­trul Capi­ta­lei. În 2018, com­pa­nii renu­mi­te de nivel inter­na­ţio­nal, arhi­te­cţi, muze­o­grafi, spe­cia­li­şti în diver­tis­ment cu apă şi design audio video au făcut par­te din echi­pa de pro­iect.

Pen­tru rea­bi­li­ta­rea fân­tâ­ni­lor, s‑au uti­li­zat echi­pa­men­te si s‑a imple­men­tat teh­no­lo­gie de ulti­mă gene­ra­ţie în mate­rie de diver­tis­ment cu apă, une­le ele­men­te fiind uni­ce în Euro­pa, pre­cum “High Spe­ed Vario Mas­ter’ — un grup de jeturi de apă care se miş­că rapid şi trans­for­mă într‑o cli­pă for­ma ori­gi­na­lă de jet ver­ti­cal într-un cali­ciu de apă. În ace­la­şi timp, jetu­ri­le se rotesc după rit­mu­ri­le muzi­cii, adă­u­gând un plus dina­mic şi vizu­al în momen­te­le de apo­geu ale show-ului. Un alt efect spec­ta­cu­los sunt jetu­ri­le de apă lan­sa­te de aer com­pri­mat, care apar subit şi care sunt inte­gra­te în sis­tem pen­tru a punc­ta core­gra­fia coor­do­na­tă pe muzi­că, mai ales în tim­pul momen­te­lor dra­ma­ti­ce.

În afa­ra efec­te­lor spe­ci­a­le menţio­na­te, baza spec­ta­co­lu­lui este for­ma­tă din mul­te jeturi de apă para­bo­li­ce şi ver­ti­ca­le, con­tro­la­bi­le, care pot fi ilu­mi­na­te puter­nic în ori­ce culoa­re. Aces­tea sunt cre­a­te de o mul­ti­tu­di­ne de pom­pe, lumini şi duze dina­mi­ce de ulti­mă gene­ra­ţie. Pe cele patru “ecra­ne de apă’ orien­ta­te spre cele patru punc­te car­di­na­le, de la fân­tâ­na cen­tra­lă din Pia­ţa Uni­rii s‑a cre­at o plat­for­mă mul­ti­me­dia imen­să pe care sunt pro­iec­ta­te tema fie­că­rui spec­ta­col.

Toa­te echi­pa­men­te­le au fost insta­la­te în bazi­ne­le si struc­tu­ri­le deja exis­ten­te. Abor­da­rea rea­bi­li­tă­rii a pre­su­pus un “face­lift’ fân­tâ­ni­lor care au nume­roa­se carac­te­ris­tici cla­si­ce. Sis­te­mul moni­to­ri­zat com­plet digi­tal per­mi­te, acum, con­tro­lul ori­că­rei uni­tă­ţi indi­vi­du­a­le din cele 44 de fân­tâni inde­pen­den­te, dis­pu­se pe o lun­gi­me tota­lă de aproa­pe 1,4 kilo­me­tri de‑a lun­gul Bule­var­du­lui Uni­rii”, se ara­tă în comu­ni­ca­tul citat.

Spec­ta­co­le­le ofe­ri­te de fân­tâ­ni­le urba­ne din Pia­ţa Uni­rii sunt pro­gra­ma­te de vineri până dumi­ni­că, până la fina­lul lunii octom­brie. Aces­tea au tema­tici dife­ri­te, iar repre­zen­ta­ţi­i­le din 2018 au fost con­ce­pu­te, ast­fel încât să ducă vizi­ta­to­rii într‑o călă­to­rie prin şap­te lumi care vor­besc des­pre Româ­nia: lumea apei, a focu­lui, a pămân­tu­lui, a aeru­lui, lumea vege­ta­lă şi lumea Cen­te­na­ru­lui, toa­te pre­fa­ţa­te de lumea astra­lă.

În cadrul edi­ţi­ei “Sim­fo­nia Apei” din acest an, tema care stă la baza spec­ta­co­le­lor este cea a valo­ri­lor româ­neşti, care sunt cele­bra­te cu show-uri ine­di­te. Spec­ta­co­le­le durea­ză apro­xi­ma­tiv 45 de minu­te, iar acce­sul este gra­tu­it.

Apa Nova, par­te a Gru­pu­lui Veo­lia, şi‑a asu­mat, din anul 2000, res­pon­sa­bi­li­ta­tea ges­tio­nă­rii resur­se­lor de apă, tra­ta­rea şi dis­tri­bu­ţia apei către con­su­ma­tori, eva­cu­a­rea ape­lor uza­te şi a ape­lor mete­ori­ce din Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti. În cei 19 ani, sis­te­mul de ali­men­ta­re cu apă şi de cana­li­za­re a fost rea­bi­li­tat, moder­ni­zat si dezvol­tat con­form celor mai bune prac­tici indus­tri­a­le în dome­niu, rea­li­zări care se tra­duc prin inves­ti­ţii care depă­şesc 500 de mili­oa­ne de euro, până în pre­zent. 

VIDEO, aici: stiri.tvr.ro/bucuresti-fantanile-din-piata-unirii-incluse-in-cartea-recordurilor

World Record Aca­demy, cu sedi­ul în Miami (SUA), este cea mai mare orga­ni­za­ţie inter­na­ţio­na­lă care veri­fi­că şi omo­lo­ghea­ză recor­duri mondi­a­le. Din Româ­nia au mai fost publi­ca­te pes­te 100 de recor­duri mondi­a­le din toa­te dome­ni­i­le. (stiri.tvr.ro).


Sim­fo­nia Apei: Cu mân­drie, vă anun­țăm că World Record Aca­demy a decla­rat și omo­lo­gat Fân­tâ­ni­le Urba­ne din Pia­ța Uni­rii ca fiind ”Cel mai lung șir de fân­tâni core­gra­fi­ce sin­cro­ni­za­te din lume”, la aproa­pe un an de la rea­bi­li­ta­rea și redes­chi­de­rea aces­to­ra de către Apa Nova. Mai mul­te deta­lii puteți afla direct de la World Record Aca­demy: worldrecordacademy.org/longest-choreographed-fountain-system-the-bucharest-fountains


Man­ga­lia News, 31.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Feli­ci­tari cu bucu­rie de român­că! Le văd și eu live dar, din păca­te, fara sonor pe webcamromania.ro. Exis­ta alta web­cam cu sonor ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele