CORNEL UDREA: TELEVIZIUNILE ȘI BUNĂSTAREA MENTALĂ A CETĂȚEANULUI

1
279

CORNEL UDREA: TELEVIZIUNILE ȘI BUNĂSTAREA MENTALĂ A CETĂȚEANULUI.

Cor­nel Udrea: În țări­le care își res­pec­tă cetă­țe­nii și au gri­jă și de sta­rea lor gene­ra­lă, numă­rul infor­ma­ți­i­lor, cu deta­lii, des­pre fap­te anti­so­ci­a­le extre­me, cri­me, vio­luri, pedo­fi­lie este redus la nive­lul epic de rela­ta­re nei­lus­tra­tă.

Am avut curi­o­zi­ta­tea, strict pro­fe­sio­na­lă, de a urmări trei uni­tăți de timp, cu vîrf de audien­ță, în Dane­mar­ca, Sue­dia și Aus­tria. Fața de Româ­nia, dife­ren­țe­le sunt uri­a­șe, net în favoa­rea BUNĂSTĂRII MENTALE A CETĂȚEANULUI.

La noi? La ora 7, cînd tot omul se pre­gă­teș­te să mear­gă la ser­vici, avînd gri­ji­le lui, pro­ble­me­le lui, tele­vi­ziu­ni­le “spe­cia­li­za­te”, rela­tea­ză noi deta­lii de la Cara­cal, des­pre ata­cul alco­o­li­cu­lui, sol­dat cu 4 morți, 9 răniți, acci­den­te, toa­te “cu un puter­nic impact emo­țio­nal”.

În ce sta­re își înce­pe româ­nul ziua? Sigur, se poa­te repli­ca: să nu des­chi­dă tele­vi­zo­rul! Dar el vrea să știe sta­rea vre­mii, a dru­mu­ri­lor, ALTE INFORMAȚII INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE.

Desi­gur, vine repli­ca, doar nu o să zugră­vim rea­li­ta­tea și să pre­zen­tăm umai lucruri fru­moa­se, de par­că săp­tă­mî­na ar fi for­ma­tă din 7 dumi­nici!

Nimeni nu con­tes­tă pre­zen­ta­rea rea­li­tă­ții, ne‑a ajuns peri­oa­da aia de min­ciu­nă par­ti­ni­că, dina­in­te decem­brie ’89, dar nu numai, în pro­cent de 8o% a aces­tei păr­ți întu­ne­ca­te a vie­ții. Pes­te tot sunt dez­a­xați, cri­mi­nali, pedo­fili, dar exis­tă o poli­ti­că rea­lă de a nu stre­sa exce­siv cetă­țea­nul.

Am mai scris des­pre cît și cum pre­zin­tă alții gro­ză­vi­i­le, mulți ați văzut pro­gra­me­le stră­i­ne, știți la ce mă refer. De pil­dă, în Aus­tria, bule­ti­nul meteo,este înso­țit de ima­gini loca­li­za­te, cu un fond muzi­cal agrea­bil, nu ace­lași mono­tn, ca la pre­zen­ta­rea tem­pe­ra­tu­ri­lor pe ora­șe, de la noi, urmea­ză tele-pas­te­lu­ri­le, pei­sa­je, cîm­pii cu flori, cas­ca­de, cu toa­te­le tera­pe­u­ti­ce, aju­tînd enorm la bunăs­ta­rea sufle­teas­ca, la opti­mism.

Mai vedeți oameni zîm­bind, rîzînd, tineri veseli și gălă­gi­oși? Tele­fo­nul mobil tota­li­tar, rela­ți­i­le soci­a­le sub­ți­a­te, sen­ti­men­te­le neva­lo­ri­fi­ca­te…

În Româ­nia, tele-seden­ta­rii petrec în medie/ zi, 6 ORE ÎN FAȚA TELEVIZORULUI, impac­tul fiind unul toxic, fiind­că pro­gra­me­le tele­vi­ziu­ni­lor ajung să le diri­je­ze via­ța și să le impu­nă o sca­ră de valori stră­i­nă inte­re­se­lor eti­ce per­so­na­le. Dacă mai adă­u­găm și recla­me­le cu medi­ca­men­te, care duc une­ori la ges­turi peri­cu­loa­se, de auto-medi­ca­men­ta­ție, avem o ima­gi­ne gene­ra­lă a unor efec­te direc­te, veni­te dintr‑o cau­za­li­ta­te lucra­ti­va, cini­că, alt­fel spus, pe pro­du­că­to­rul pro­gra­me­lor comer­ci­a­le îl doa­re în cur de sta­rea de sănă­ta­te psi­hi­că a teles­pec­ta­to­ru­lui, el îl vrea depen­dent de oro­ri­le în seri­al, pre­zen­ta­te 5–6 ore cumu­la­te, zil­nic.

Româ­nul a fost dez­in­for­mat 5o de ani. Se pare că foa­mea de știri, de nou­tăți, în devăl­mă­sie, încă nu a fost stîm­pă­ra­tă, și încă nu exis­tă o poli­ti­că auto­cen­zu­ra­lă, de gra­da­re a ști­rii-limi­tă, cu efect de impact. Aces­tea, acu­mu­la­te, induc stări con­tra­dic­to­rii, anxi­e­ta­te, pasi­vi­ta­te soci­a­lă, insu­la­ri­za­re. Dacă adă­u­găm cire­a­șa muta­tă pe coli­vă, să men­țio­năm și gre­u­ta­tea noci­vă a pre­ca­ri­tă­ții inte­lec­tu­a­le, a lip­sei de car­te.

Tine­rii s‑au rupt de tele­vi­ziu­ne, ca mij­loc de infor­ma­re și agre­ment. Urmă­resc, nu con­stant, pro­gra­me spor­ti­ve, în rest au tele­vi­ziu­ni­le muzi­ca­le, TELEFONUL, cel care îi izo­lea­ză de rea­li­ta­tea ade­vă­ra­tă și rela­tiv-recen­tul face­bo­ok, cu avan­ta­je incon­tes­ta­bi­le, dar și cu peri­co­le ce exploa­rea­ză și exploa­tea­ză sen­ti­men­te, eșe­curi, nevo­ia de com­pa­nie.

Mari­le fes­ti­va­luri muzi­ca­le, gen Untold sunt cele care cre­a­ză un vad gene­ros empa­ti­ei colec­ti­ve, dar nu în fie­ca­re săp­tă­mî­nă se poa­te ” untol­di”. 

Să cerem guver­nu­lui aple­ca­re și asu­pra aces­tor aspec­te ? E prea mult și inu­til. CNA-ul? Rog seri­o­zi­ta­te, în rîn­du­ri­le din față, dar mai ales în cele din fund…

Să ne așe­zăm, la ceas de sea­ră, să mai aflăm cîte ceva din via­ța roman­ța­tă a dis­tru­gă­to­ru­lui de vieți, de la Săpo­ca.

Cor­nel UDREA, august 2019, Fb.


Man­ga­lia News, 25.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Din pacate,cei care detin pre­sa si tele­vi­ziu­ni­le scot in evi­den­ta doar infrac­tori corupti care au ajuns in dife­ri­te func­tii dato­ri­ta cla­nu­ri­lor exis­ten­te, nici­de­cum oame­nii cin­sti­ti, harnici,gospodari.Chiar mesa­je­le de la fie­ca­re arti­col sunt date in sco­pul de a men­ti­ne infrac­to­rii in func­tii, de a inla­tu­ra ori­ce posi­bi­la schim­ba­re, de a dis­tru­ge ori­ce vii­tor al copi­i­lor si nepo­ti­lor nostri.Ei detin mil de euro acu­mu­la­te in 29 ani, pot cum­pa­ra pe oricine,iar cu aces­te mesa­je date zil­nic isi fac eco­no­mie la bani, sti­ind ca oame­nii sim­plii se iau dupa ce citesc si aud.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele