Aderarea României la Spaţiul Schengen ar conduce la diminuarea substanțială a costurilor pentru firme şi cetățeni. De exemplu, compania Dacia-Renault, cel mai mare exportator, are pierderi semnificative din cauza timpului de așteptare în vamă – până la 10 ore

0
431

Minis­trul Şte­fan-Radu Oprea s‑a întâl­nit, mier­curi, 31 iulie, cu doam­na Michè­le Ramis, Amba­sa­doa­rea Repu­bli­cii Fran­ce­ze în Româ­nia, și cu un grup de inves­ti­tori fran­cezi, în con­tex­tul dia­lo­gu­lui con­stant cu repre­zen­tan­ții mediu­lui de afa­ceri.

Prin­ci­pa­le­le teme ale dia­lo­gu­lui au fost îmbu­nă­tă­ți­rea cli­ma­tu­lui eco­no­mic din Româ­nia, creș­te­rea gra­du­lui de atrac­ti­vi­ta­te pen­tru inves­ti­ții și apro­fun­da­rea coo­pe­ră­rii din­tre cele două eco­no­mii.

Apre­ci­em suges­ti­i­le com­pa­ni­i­lor fran­ce­ze pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea cli­ma­tu­lui eco­no­mic din Româ­nia. Am trans­mis soli­ci­ta­rea de spri­jin din par­tea Fran­ței și a inves­ti­to­ri­lor fran­cezi pen­tru ade­ra­rea Româ­ni­ei la Spa­ţi­ul Schen­gen, ceea ce ar con­du­ce la dimi­nu­a­rea sub­stan­ți­a­lă a cos­tu­ri­lor pen­tru fir­me şi cetă­țeni. De exem­plu, com­pa­nia Dacia-Rena­ult, cel mai mare expor­ta­tor, are pier­deri sem­ni­fi­ca­ti­ve din cau­za tim­pu­lui de aștep­ta­re în vamă – până la 10 ore”, a decla­rat Şte­fan-Radu Oprea.

Amba­sa­doa­rea Michè­le Ramis a apre­ciat rea­li­ză­ri­le sub­stan­ți­a­le ale Româ­ni­ei pe peri­oa­da Pre­șe­din­ți­ei la Con­si­li­ul Uniu­nii Euro­pe­ne şi per­spec­ti­ve­le de inten­si­fi­ca­re a coo­pe­ră­rii, în con­tex­tul gra­du­lui ridi­cat de com­pa­ti­bi­li­ta­te între cele două eco­no­mii.

Minis­trul Ște­fan-Radu Oprea le‑a soli­ci­tat mari­lor com­pa­nii cu capi­tal fran­cez să inte­gre­ze cât mai mulți fur­ni­zori din Româ­nia, inclu­siv IMM-uri, în lan­țul de pro­duc­ție. O creș­te­re a gra­du­lui de inte­gra­re ar avea efec­te pozi­ti­ve pe mai mul­te pla­nuri: scă­de­rea cos­tu­ri­lor de pro­duc­ție, dezvol­ta­rea indus­tri­ei pe ori­zon­ta­lă, creș­te­rea com­pe­ti­ti­vi­tă­ții și redu­ce­rea defi­ci­tu­lui comer­ci­al. Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at își mani­fes­tă dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a media inte­rac­țiu­nea mari­lor com­pa­nii cu IMM-uri­le și de a face un scre­e­ning pen­tru a găsi fur­ni­zori care lucrea­ză la stan­dar­de­le soli­ci­ta­te.

La întâl­ni­re, care a avut loc la Amba­sa­da Fran­ței, au par­ti­ci­pat repre­zen­tanți ai Dacia-Rena­ult, Miche­lin, Car­re­fo­ur, Auchan, Timac Agro și ai biro­u­lui Busi­ne­ss Fran­ce în Româ­nia.

În pri­me­le patru luni din anul 2019, tota­lul schim­bu­ri­lor comer­ci­a­le bila­te­ra­le a fost de 3,189 mili­ar­de euro, în creș­te­re cu 2,67% față de ace­eași peri­oa­dă a anu­lui 2018. Expor­tu­ri­le au înre­gis­trat o creș­te­re de 3,76%, până la 1,703 mili­ar­de Euro, iar impor­tu­ri­le au tota­li­zat 1,486 mili­ar­de Euro, în creș­te­re cu 1,45% com­pa­ra­tiv cu peri­oa­da de refe­rin­ță a anu­lui tre­cut. Balan­ța comer­ci­a­lă a înre­gis­trat un exce­dent de 217 mili­oa­ne Euro.


Man­ga­lia News, 02.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply