UTILE! Sfaturi de călătorie, de la Ministerul Afacerilor Externe

0
469

Sfa­turi de călă­to­rie, de la Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne:

 • Con­sul­ta­ţi peri­o­dic site-ul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne (www.mae.ro), secţiu­nea Con­di­ţii de Călă­to­rie.
 • Res­pec­ta­ţi regi­mul de şede­re, limi­te­le de vala­bi­li­ta­te ale vize­lor sau ale per­mi­se­lor de şede­re, după caz. În acest sens, veri­fi­ca­ţi rubri­ca Vize şi ser­vi­cii con­su­la­re – Regi­mul de vize.
 • Con­sul­ta­ţi Ghi­dul Ser­vi­ci­i­lor Con­su­la­re — conţi­ne infor­ma­ţii uti­le care vă pot aju­ta să fiţi în sigu­ranţă atunci când vă afla­ţi în afa­ra ţării şi să rezol­va­ţi o serie de situ­a­ţii nedo­ri­te şi nepre­vă­zu­te care pot apă­rea pe par­cur­sul călă­to­ri­ei dum­ne­a­voas­tră.
 • Infor­ma­ţi-vă asu­pra situ­a­ţi­ei de secu­ri­ta­te din ţara de des­ti­na­ţie!  În acest sens, veri­fi­ca­ţi rubri­ca Aler­te de călă­to­rie.
 • Aveţi gri­jă ca docu­men­te­le de călă­to­rie să fie vala­bi­le şi în bună sta­re!
 • Este indi­cat să aveţi cu dum­ne­a­voas­tră, pe lân­gă un docu­ment de călă­to­rie vala­bil şi un act de iden­ti­ta­te (pre­fe­ra­bil cu foto­gra­fie – exem­plu per­mi­sul de con­du­ce­re).
 • Înre­gis­tra­ţi-vă la cea mai apro­pi­a­tă misiu­ne diplo­ma­ti­că în cazul în care călă­to­ri­ţi în zone nesi­gu­re sau înde­păr­ta­te.
 • Dacă vă afla­ţi în difi­cul­ta­te în stră­i­nă­ta­te, con­tac­ta­ţi amba­sa­da sau con­su­la­tul Româ­ni­ei pen­tru a putea bene­fi­cia de asis­tenţă con­su­la­ră de spe­cia­li­ta­te, în con­for­mi­ta­te cu legi­sla­ţia în vigoa­re.
 • Coor­do­na­te­le misiu­ni­lor diplo­ma­ti­ce şi ofi­ci­i­lor con­su­la­re le puteţi găsi la rubri­ca Misiuni ale Româ­ni­ei.
 • Evi­ta­ţi impli­ca­rea în demon­stra­ţii sau mani­fes­tări de stra­dă în ţări­le vizi­ta­te.
 • Indi­fe­rent de zona de des­ti­na­ţie, păs­tra­ţi docu­men­te­le, lucru­ri­le de valoa­re, bile­te­le de călă­to­rie, banii şi cărţi­le de cre­dit în locuri sigu­re şi nu le expu­neţi în mod vizi­bil asu­pra dum­ne­a­voas­tră sau în maşini.
 • Evi­ta­ţi depla­sa­rea în zone peri­cu­loa­se!
 • Pro­cu­ra­ţi-vă un ghid al ţării în care mer­geţi.
 • Res­pec­ta­ţi legi­sla­ţia loca­lă!  Cetă­ţe­nii români afla­ţi pe teri­to­ri­ul altor sta­te se supun juris­di­cţi­ei ace­lor sta­te şi sunt res­pon­sa­bili pen­tru ori­ce încăl­ca­re a legi­lor sau regu­li­lor loca­le. Ori­cât de dife­ri­te sunt legi­le sau regu­li­le stră­i­ne faţă de cele exis­ten­te în Româ­nia, res­pec­ta­rea lor este obli­ga­to­rie şi vă asi­gu­ră lini­ş­tea, con­for­tul şi dem­ni­ta­tea faţă de auto­ri­tă­ţi­le loca­le. Res­pon­sa­bi­li­ta­tea res­pec­tă­rii legi­lor în stră­i­nă­ta­te şi cea a asi­gu­ră­rii repre­zen­tă­rii în jus­ti­ţie în cazul insti­tu­i­rii unor pro­ce­duri judi­ci­a­re revi­ne în mod indi­vi­du­al fie­că­rui cetă­ţean român. Sun­teţi res­pon­sa­bili pen­tru ori­ce încăl­ca­re a legi­lor loca­le, chiar dacă nu le cunoa­ş­teţi.
 • Res­pec­ta­ţi tra­di­ţi­i­le şi obi­ce­iu­ri­le loca­le. Une­le com­por­ta­men­te soci­a­le pot intra sub inci­denţa legii pena­le a ţării res­pec­ti­ve.
 • Cereţi per­mi­siu­nea local­ni­ci­lor pen­tru a‑i foto­gra­fia sau fil­ma.
 • Asi­gu­ra­ţi-vă că aveţi la dum­ne­a­voas­tră mij­loa­ce finan­ci­a­re sufi­cien­te pen­tru întreţi­ne­rea pro­prie şi a mem­bri­lor de fami­lie, după caz.
 • Dacă călă­to­ri­ţi cu avio­nul, infor­ma­ţi-vă în legă­tu­ră cu pro­du­se­le pe care le puteţi lua în baga­jul de mână.
 • Nu vă anga­ja­ţi să trans­por­ta­ţi baga­je­le unor per­soa­ne necu­nos­cu­te. Exis­tă ris­cul ca aces­tea să conţi­nă pro­du­se inter­zi­se, iar dum­ne­a­voas­tră veţi supor­ta con­se­cinţe­le legii!
 • În cazul în care călă­to­ri­ţi cu avio­nul sau tre­nul, con­sul­ta­ţi ghi­dul Drep­tu­ri­le pasa­ge­ri­lor UE, rea­li­zat de Comi­sia Euro­pea­nă. Acest mate­ri­al ofe­ră infor­ma­ţii uti­le cu pri­vi­re la drep­tu­ri­le dum­ne­a­voas­tră în caz de îmbar­ca­re refu­za­tă, zbor anu­lat, întâr­zi­eri pre­lun­gi­te, pier­de­re baga­je. De ase­me­nea, ghi­dul conţi­ne şi infor­ma­ţii pri­vind acce­si­bi­li­ta­tea pasa­ge­ri­lor cu mobi­li­ta­te redu­să.
 • În cazul călă­to­ri­i­lor cu autobuzul/trenul, fiţi atenţi la baga­je­le dum­ne­a­voas­tră, pe întrea­ga dura­tă a călă­to­ri­ei.
 • În cazul în care dori­ţi să călă­to­ri­ţi cu ani­ma­le de com­pa­nie, vă reco­man­dăm să vă infor­ma­ţi asu­pra docu­men­te­lor de călă­to­rie nece­sa­re pen­tru aces­tea!

Mai mult, pe https://www.mae.ro/node/1533


Man­ga­lia News, 06.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply