Trei noi miniștri au depus jurământul: Nicolae Moga — MAI, Ramona Mănescu — MAE şi Mihai Fifor, viceprim-ministru pentru parteneriate strategice

0
595

Trei noi mini­ş­tri în Cabi­ne­tul Dăn­ci­lă: Mihai Fifor (vice­pre­mi­er pen­tru imple­men­ta­rea par­te­ne­ri­a­te­lor stra­te­gi­ce ale Româ­ni­ei), Nico­lae Moga (minis­tru de Inter­ne) și Ramo­na Măne­scu (minis­tru de Exter­ne) au depus jurămân­tul la Cotro­ceni, în fața pre­șe­din­te­lui Kla­us Iohan­nis.

Admi­nis­tra­ția Pre­zi­den­ți­a­lă anun­ță că mier­curi, pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a sem­nat decre­te­le prin care Nico­lae Moga este numit în func­ția de minis­tru al Afa­ce­ri­lor Inter­ne și Ramo­na Măne­scu este la șefia Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne.

Tot­o­da­tă, au fost sem­na­te și decre­te­le prin care a luat act de demi­sia fos­tu­lui minis­tru de la Afa­ceri Inter­ne, Car­men Dan și cel prin care Teo­dor Meleș­ca­nu este revo­cat din func­ția de șef al MAE.

La cere­mo­n­ie au par­ti­ci­pat pre­mi­e­rul Viori­ca Dăn­ci­lă, secre­ta­rul gene­ral al Guver­nu­lui Toni Gre­blă, minis­trul de Finan­țe, Eugen Teo­do­ro­vici, minis­trul Edu­ca­ți­ei, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu, minis­trul Mun­cii, Mari­us Budăi, minis­trul Mediu­lui, Gra­ție­la Gavri­les­cu, minis­trul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, Con­stan­tin Matei și vice­pre­șe­din­te­le Came­rei Depu­ta­ți­lor, Flo­rin Ior­da­che.

Pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis nu a făcut decla­ra­ții, după ce a dat mâna cu aceștia.

Nico­lae Moga, pro­pu­ne­rea de la Inter­ne, este sena­tor de Con­stanţa în legi­sla­tu­ri­le 2008–2012, 2012–2016 şi 2016–2020. În a doua legi­sla­tu­ră, a ocu­pat şi fun­cţia de vice­preşe­din­te al Sena­tu­lui în Biro­ul Per­ma­nent.

Ramo­na Măne­scu s‑a ală­tu­rat ALDE în anul 2017. Ante­ri­or, aceas­ta a deţi­nut fun­cţia de minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor, în guver­na­rea Pon­ta. Euro­par­la­men­tar din anul 2007, Ramo­na Măne­scu a fost coor­do­na­tor în Comi­sia pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă şi mem­bru supleant în Comi­sia pen­tru Ocu­pa­rea Forţei de Mun­că şi Afa­ceri Soci­a­le.


Man­ga­lia News, 25.07.2019. (Revis­ta pre­sei).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply