Radu Cristian: ”Astăzi, am solicitat public, demisia președintelui PSD al Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, pentru că blochează intenționat dezvoltarea municipiului Mangalia”

2
1806

Radu Cris­ti­an: ”În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

Astăzi, am soli­ci­tat public, demi­sia pre­șe­din­te­lui PSD al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Horia Țuțu­ia­nu, pen­tru că blo­chea­ză inten­țio­nat dezvol­ta­rea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, prin împăr­ți­rea dis­cre­țio­na­ră a banu­lui public, în func­ție de inte­re­se­le poli­ti­ce și finan­ci­a­re ale PSD-ALDE. Recent, Guver­nul a alo­cat Con­stan­ței suma de 28 de mili­oa­ne de lei, din taxe­le și impo­zi­te­le plăti­te de toți locu­i­to­rii jude­țu­lui, inclu­siv de cei ai Man­ga­li­ei. Din acești bani, baro­nii locali PSD-ALDE au decis să dea ora­șu­lui nos­tru numai 200.000 de lei, mult mai puțin decât i s‑ar fi cuve­nit, con­form legii. Res­tul s‑a împăr­țit pri­mă­ri­i­lor PSD-ALDE, unde banii sunt tocați de fir­me­le lor de casă. De exem­plu, o comu­nă de lân­gă Man­ga­lia a pri­mit aproa­pe 1,5 mili­oa­ne de lei, adi­că de 7 ori mai mult decât un muni­ci­piu cu 44.000 de locu­i­tori, doar pen­tru că acea comu­nă are pri­mar PSD.

Banii pe care CJ a refu­zat să‑i alo­ce Man­ga­li­ei ar fi fost folo­siți, prin­tre alte­le, pen­tru școli și cofi­nan­ța­rea pro­iec­te­lor euro­pe­ne de infras­truc­tu­ră. Dom­nul Țuțu­ia­nu de la PSD să vină, la înce­pu­tul anu­lui șco­lar, să expli­ce ele­vi­lor din Man­ga­lia de ce a refu­zat să dea bani pen­tru rapa­ra­ți­i­le la școli. Anul vii­tor, când va can­di­da la pre­șe­din­ția CJ, să dea soco­tea­lă locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui nos­tru de ce a blo­cat cofi­nan­ța­rea pro­iec­te­lor euro­pe­ne prin care voiam să asfal­tăm stră­zi­le și să facem locuri de joa­că.

Îi soli­cit pre­șe­din­te­lui CJ să spu­nă public câte pro­iec­te cu finan­ța­re UE a acce­sat de când ocu­pă acea func­ție, numit poli­tic de PSD-ALDE. Cum aju­tă, con­cret, Guver­nul PSD și CJ sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui, care sunt de inte­res națio­nal. De ce refu­ză, de ani de zile, con­du­ce­rea PSD-ALDE a jude­țu­lui Con­stan­ța, să moder­ni­ze­ze sta­ția de epu­ra­re RAJA Man­ga­lia, care ema­nă miro­suri pes­ti­len­ți­a­le în pli­nă vară și dever­sea­ză dejec­ți­i­le direct în mare, lân­gă turiști. De ce sta­tul PSD își bate joc de locu­i­to­rii Man­ga­li­ei?”


Man­ga­lia News, 31.07.2019. (sur­sa: facebook.com/cristian.radu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele