Gheorghe Piperea: Prima uriașă înfrângere a Raiffeissen Bank România

0
740

Avo­cat Ghe­or­ghe Pipe­rea: Cur­tea de Apel Bucu­res­ti, sec­tia de con­ten­cios admi­nis­tra­tiv, a RESPINS actiu­nea in con­ten­cios admi­nis­tra­tiv for­mu­la­ta de ban­că impo­tri­va ordi­nu­lui de ince­ta­re a prac­ti­ci­lor comer­ci­a­le inco­rec­te, emis de pre­se­din­te­le ANPC in 2017.

Aso­ci­a­tia Para­k­le­tos a fost ala­turi de ANPC in acest pro­ces, in cali­ta­te de inter­ve­nient acce­so­riu. Inter­ven­tia noas­tra a fost admi­sa, con­tri­bu­ind deci­siv la solu­tia defa­vo­ra­bi­la ban­cii.

Pro­ba­bil ca mul­ta lume nu mai stie des­pre ce este vor­ba, intru­cat ordi­nul ANPC cu pri­ci­na s‑a pier­dut in negu­ra vre­mu­ri­lor, hat, in 2017. 

Pe scurt, este vor­ba de asa — numi­tul #rai­ffe­sen­lea­ks, un caz scoa­la de prac­tici comer­ci­a­le inse­la­toa­re si de cre­di­ta­re ires­pon­sa­bi­la in valu­ta, deru­lat in anii de “boom” imo­bi­li­ar. Inse­lan­du-si cli­en­tii, ban­ca isi pre­zen­ta “pro­du­se­le” ca fiind mai iefti­ne decat cele ale con­cu­ren­ti­lor de pe pia­ta si mai sta­bi­le sub rapor­tul ris­cu­lui valu­tar, intru­cat erau expri­ma­te in CHF. Cre­di­te­le nici nu erau mai iefti­ne decat cele simi­la­re de pe pia­ta, nici nu erau mai sta­bi­le sub rapor­tul ris­cu­lui valu­tar. Dim­po­tri­va, erau din­tre cele mai scum­pe si ris­can­te de pe pia­ta. 

Cam asta au facut toa­te ban­ci­le in acea peri­oa­da: si-au indus in eroa­re cli­en­tii, au pro­fi­tat de lip­sa lor de cunos­tin­te finan­ci­ar-ban­ca­re si de incre­de­rea neme­ri­ta­ta de care bene­fi­ciau in ace­le vre­muri si s‑au folo­sit de legiu­i­tor si de sis­te­mul judi­ci­ar pen­tru a‑si con­so­li­da pro­fi­tu­ri­le de cazi­no. Au prac­ti­cat rebu­turi con­trac­tu­a­le, in baza caro­ra au impus con­su­ma­to­ri­lor con­di­tii dra­co­ni­ce si cos­turi cama­ta­res­ti. Dupa care ia‑u “van­dut” colec­to­ri­lor de cre­an­te pe cei pe care, intre timp, i‑au eva­cu­at din locu­in­ta fami­li­a­la pe motiv de supra-inda­to­ra­re si rui­na per­so­na­la. 

Numai ca, in cazul Rai­ffe­i­sen a fost ceva in plus: prin pro­to­coa­le inter­ne, dove­di­te cu docu­men­te pe care le-am dat publi­ci­ta­tii la acea vre­me, sefi­mea ban­cii a impus sala­ri­a­ti­lor ca, dupa peri­oa­da de gra­tie de 6 luni, doban­zi­le sa fie re-ali­ni­a­te cu pia­ta sau sa fie majo­ra­te sufi­cient pen­tru a asi­gu­ra pro­fi­tul pla­ni­fi­cat dina­in­te, iar cur­sul de schimb a fost lasat sa explo­de­ze, pen­tru a asi­gu­ra si un pro­fit supli­men­tar, excep­tio­nal, rezul­tat din hiper-valo­ri­za­rea fran­cu­lui fata de leu.

Ce urmea­za:

(i) recur­sul ban­cii; va dura alti doi ani, caci ban­ca va tra­ge de timp; dar va fi in defa­voa­rea ban­cii, intru­cat pla­ti­le neda­to­ra­te acu­mu­la­te in 15 ani sunt cu mult mai mari decat cele acu­mu­la­te in 10 ani; 

(ii) dupa solu­tio­na­rea recur­su­lui, ordi­nul ANPC de ince­ta­re a prac­ti­ci­lor inse­la­toa­re va rede­ve­ni exe­c­u­to­riu; ban­ca va avea obli­ga­tia sa modi­fi­ce TOATE con­trac­te­le afla­te in deru­la­re, re-adu­can­du-le la con­di­ti­i­le ini­ti­a­le de cost si de curs de schimb; 

(iii) ori­ca­re din­tre debi­tori va putea sa cea­ra ban­cii, pe cale ami­a­bi­la sau in zeci de mii de pro­ce­se indi­vi­du­a­le, res­ti­tu­i­rea tutu­ror pla­ti­lor facu­te in “teme­iul” aces­tor cos­turi mise­lesc modi­fi­ca­te de ban­ca. Ca sa fie clar, vor­besc atat de dife­ren­ta de doban­da, cat si de dife­ren­ta de curs valu­tar. Esti­mez ca cel putin 35%, daca nu chiar 40% din sume­le achi­ta­te pana acum ban­cii, in toti aces­ti ani care au tre­cut de la per­fec­ta­rea ace­lor con­trac­te, ar tre­bui res­ti­tu­i­ti debi­to­ri­lor. 

(iv) cei care au fina­li­zat cre­di­tul, cei care au fost exe­cu­tati silit si eva­cu­ati din case, chiar si cei care s‑au lasat momi­ti cu ofer­ta de “res­truc­tu­ra­re” facu­ta prin 2017 de Rai­ffe­i­sen si au sem­nat acte adi­tio­na­le la con­trac­te, in care au renun­tat la une­le drep­turi, vor putea cere si ei aces­ti bani ina­poi, cu titlu de plati neda­to­ra­te (nu si modi­fi­ca­rea con­trac­te­lor). E ade­va­rat, insa, ca pro­ce­se­le, in aces­te situ­a­tii spe­ci­a­le, vor fi mai gre­le. Chiar cva­si-impo­si­bi­le in cazul ulti­mi­lor enu­me­rati.

PS. Feli­ci­tari jude­ca­to­ru­lui pen­tru curaj, inde­pen­den­ta si dem­ni­ta­te! Mul­tu­mesc fos­ti­lor anga­jati ai Rai­ffe­i­sen care mi-au pus la dis­po­zi­tie pro­be­le aces­tei mega-inse­la­ciuni.

PPS. Seful aces­tei banci este cel care iesea la pro­tes­te­le hash­ta­gre­zist, facan­du-si sel­fie in mul­ti­me ca sa fie clar ca el lup­ta con­tra hoti­ei; e ace­la­si sef care a fost decla­rat de lumea buna din ban­king “cel mai admi­rat mana­ger” (chiar de mai mul­te ori), pen­tru san­ge­le rece cu care exe­cu­ta tot ce sta in calea pro­fi­tu­lui exor­bi­tant al sta­pa­ni­lor sai; e ace­la­si res­pon­sa­bil de aces­te prac­tici ban­ca­re inse­la­toa­re, sanc­tio­na­te ca ata­re de ANPC si de jus­ti­tie. I se va intam­pla ceva zisu­lui mana­ger? Nope.

Later edit: Îi mul­tu­mesc si lui Valen­tin Busui­oc, de la luju.ro, sin­gu­rul zia­rist care a urma­rit chiar din sala de jude­ca­ta acest pro­ces si a scris con­stant si insis­tent des­pre osti­li­tati. Voila si comen­ta­ri­ul de azi: luju.ro/dezvaluiri/anchete/procesul-raiffeisen


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele