15 milioane de tineri cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani nu munceau și nici nu urmau vreun program de educație și formare, la nivelul UE, în anul 2018!

0
452

Lucrând împre­u­nă, pen­tru a infor­ma des­pre pro­gre­se­le înre­gis­tra­te în com­ba­te­rea șoma­ju­lui în rân­dul tine­ri­lor

Lan­sa­rea ofi­ci­a­lă a You­th Employ­ment Maga­zi­ne este anun­ța­tă în cadrul Zilei inter­națio­na­le a pri­e­te­ni­ei. Aproa­pe 200 de insti­tu­ții din 26 de țări euro­pe­ne care imple­men­tea­ză pro­iec­te finan­ța­te de Islan­da, Lie­ch­ten­ste­in și Nor­ve­gia se unesc pen­tru a împăr­tăși rezul­ta­te­le ini­ția­ti­ve­lor lor meni­te să com­ba­tă șoma­jul în rân­dul tine­ri­lor în Euro­pa.

Lan­sa­tă la 30 iulie, You­th Employ­ment Maga­zi­ne (https://youthemploymentmag.net/) va func­țio­na ca sur­să de inspi­ra­ție pen­tru toa­te pro­iec­te­le imple­men­ta­te în cadrul EEA and Norway Grants Fund for You­th Employ­ment. Echi­pa edi­to­ri­a­lă este for­ma­tă din experți care imple­men­tea­ză ei înșiși pro­iec­te­le res­pec­ti­ve, care ela­bo­rea­ză în mod regu­lat mate­ri­a­le des­pre pro­gre­sul și rezul­ta­te­le fie­că­rui pro­iect. Plat­for­ma este înfi­in­ța­tă de Ope­ra­to­rul de fond, un con­sor­țiu al JCP Ita­lia și Ecorys Polo­nia.

Pro­ble­ma arză­toa­re a Euro­pei

Con­form date­lor pre­zen­ta­te recent de Euros­tat, în anul 2018, la nive­lul UE-28, apro­xi­ma­tiv 15 mili­oa­ne de tineri cu vâr­sta cuprin­să între 20 și 34 de ani nu mun­ceau și nici nu urmau un pro­gram de edu­ca­ție și for­ma­re. În Ita­lia și Gre­cia, țări cu cea mai ridi­ca­tă rată a șoma­ju­lui, mai mult de un sfert din­tre tineri nu aveau o slu­j­bă. Pen­tru a pro­mo­va anga­ja­rea dura­bi­lă și cali­ta­ti­vă a tine­ri­lor în Euro­pa, Islan­da, Lie­ch­ten­ste­in și Nor­ve­gia au lan­sat, în 2017, EEA and Norway Grants Fund for You­th Employ­ment, în valoa­re de 60 de mili­oa­ne de euro. Cele 26 de pro­iec­te la sca­ră lar­gă selec­ta­te pen­tru a pri­mi finan­ța­re urmă­resc să aju­te apro­xi­ma­tiv 25 000 de tineri să-și găseas­că un loc de mun­că sau să cre­e­ze noi locuri de mun­că.

Tine­rii vul­ne­ra­bili aban­do­nea­ză dese­ori sis­te­me­le for­ma­le de edu­ca­ție și for­ma­re pro­fe­sio­na­lă și ies ade­sea în afa­ra pie­ței obiș­nu­i­te a for­ței de mun­că și exis­tă o mare nevo­ie de solu­ții ino­va­toa­re, trans­fer de bune prac­tici și stu­dii de impact asu­pra a ceea ce func­țio­nea­ză și ce nu. Cele 26 de pro­iec­te vor dezvol­ta, tes­ta sau adop­ta aproa­pe 100 de abor­dari, meto­de si prac­tici noi, sub­li­ni­ind carac­te­rul ino­va­tor al Fon­du­lui pen­tru anga­ja­rea tine­ri­lor”, decla­ră doam­na Gre­the Hau­gøy, Seni­or Sec­tor Offi­cer pen­tru Fon­duri Regio­na­le și Fon­dul Glo­bal pen­tru Dia­log Soci­al și Mun­că Decen­tă la Biro­ul Meca­nis­mu­lui Finan­ci­ar, Secre­ta­ri­a­tul EEA and Norway Grants.

O plat­for­mă din­co­lo de fron­ti­e­re

În com­pa­ra­ție cu alte ini­ția­ti­ve ale EEA and Norway Grants, valoa­rea adă­u­ga­tă a Fon­du­lui pen­tru ocu­pa­rea tine­ri­lor este gene­ra­tă de con­cen­tra­rea sa trans­na­țio­na­lă. Acest lucru este în con­cor­dan­ță cu Stra­te­gia Euro­pa 2020 și cu poli­ti­ca de coe­ziu­ne a UE care ține sea­ma de rolul esen­ți­al al regiu­ni­lor și al coo­pe­ră­rii trans­fron­ta­li­ere pen­tru o creș­te­re rațio­na­lă, dura­bi­lă și favo­ra­bi­lă inclu­ziu­nii. Cum aria de cuprin­de­re a Fon­du­lui este enor­mă (con­sor­ți­i­le de pro­iect reu­nesc 195 de enti­tăți din diver­se sec­toa­re care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în 26 de țări), dise­mi­na­rea rezul­ta­te­lor la nive­lul țări­lor în care sunt imple­men­ta­te pro­iec­te­le și flu­xul de infor­ma­ții din­co­lo de gra­ni­țe­le gene­rea­ză pro­vo­cări sem­ni­fi­ca­ti­ve. Aces­ta este prin­ci­pa­lul motiv pen­tru care este cre­a­tă o plat­for­mă comu­nă de comu­ni­ca­re sub for­ma unei revis­te onli­ne. Nu întâm­plă­tor lan­sa­rea ofi­ci­a­lă a revis­tei “You­th Employ­ment Maga­zi­ne” are loc de Ziua inter­națio­na­lă a pri­e­te­ni­ei, întru­cât con­sor­ți­i­le care imple­men­tea­ză pro­iec­te men­țin con­stant rela­ții armo­ni­oa­se, împăr­tă­șesc bune prac­tici și expe­rien­țe.

Acti­vi­tăți loca­le, infor­ma­ții glo­ba­le

Revis­ta nou cre­a­tă va inte­gra con­ți­nu­turi pre­gă­ti­te în cadrul tutu­ror pro­iec­te­lor: nu numai știri des­pre rea­li­ză­ri­le curen­te și infor­ma­ții des­pre pro­gre­sul aces­to­ra, ci și arti­co­le lungi, com­pre­hen­si­ve, coro­bo­ra­te cu o gale­rie mul­ti­me­dia. În plus, calen­da­rul actu­a­li­zat con­stant va per­mi­te publi­cu­lui să urmă­reas­că toa­te eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te în cadrul pro­iec­te­lor în spa­ți­ul euro­pean și în sta­te­le dona­toa­re.

Revis­ta onli­ne va servi ca o plat­for­mă pen­tru a inspi­ra, conec­ta și a atra­ge aten­ția tine­ri­lor din Euro­pa și va deve­ni un hub onli­ne pen­tru toa­te enti­tă­ți­le impli­ca­te în Fond”, a decla­rat Raqu­el Tor­res Prol, Com­mu­ni­ca­tion Offi­cer, Fund for You­th Employ­ment at the Finan­ci­al Mecha­nism Offi­ce, Secre­ta­ri­a­tul EEA and Norway Grants.

Des­pre EEA and Norway Grants Fund for You­th Employ­ment:

• finan­ța­re în valoa­re de 60,6 mili­oa­ne euro.
• 3 țări dona­toa­re — Islan­da, Lie­ch­ten­ste­in, Nor­ve­gia.
• sus­ți­ne 26 de pro­iec­te trans­na­țio­na­le care pro­mo­vea­ză anga­ja­rea cali­ta­ti­vă a tine­ri­lor.
• inten­țio­nea­ză să ajun­gă, în spe­cial, la șomeri pe ter­men lung din gru­pa de vâr­stă 25–29 de ani, pen­tru a fi com­ple­men­tar finan­ță­rii ofe­ri­te de UE.
• Mai mul­te infor­ma­ții: http://eeagrants.org/fundforyoutemployment.


Man­ga­lia News, 31.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply