Târgul Naţional de Ceramică Tradiţională Cucuteni 5000, Iaşi, 28–30 iunie 2019

0
761

În peri­oa­da 28–30 iunie 2019, în Par­cul Copou din Iaşi, va avea loc cea de a XXXVII‑a edi­ţie a Târ­gu­lui naţio­nal de cera­mi­că „CUCUTENI 5000”.

Sco­pul mani­fes­tă­rii îl con­sti­tu­ie cunoa­ş­te­rea şi pro­mo­va­rea cera­mi­cii tra­di­ţio­na­le din cele mai impor­tan­te cen­tre de olă­rit din ţară, având ca invi­ta­ţi meş­teri olari din Repu­bli­ca Mol­do­va și Ucrai­na.

La edi­ţia din acest an, vor fi pre­zenţi pes­te 120 de meş­teri din: Argeș, Bis­tri­ţa, Cătă­mă­ră­şti Deal şi Dorohoi – Botoşani, Bra­ni­ş­tea – Gala­ţi, Corund şi Mier­cu­rea Ciuc – Har­ghi­ta, Schi­tu Stav­nic – Voi­neşti, Iaşi, Baia Mare – Mara­mu­reş, Româ­na-Balş şi Vădas­tra – Olt, Mar­gi­nea – Sucea­va, Măl­dăeni – Tele­or­man, Hore­zu și Lun­geşti – Vâl­cea, Satu Mare, pre­cum și din Chi­şi­nău, Nis­po­reni, Dro­chia, Iur­ceni – Repu­bli­ca Mol­do­va și din regiu­nea Cer­nă­u­ţi – Ucrai­na.

Edi­ţia a XXXVII‑a a Târ­gu­lui naţio­nal de cera­mi­că „CUCUTENI – 5000”se va desfă­şu­ra după urmă­to­rul pro­gram:

Vineri, 28 iunie
ora 11.30 – des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a Târ­gu­lui;
ore­le 12.00 – 22.00 – des­fa­ce­rea şi pre­zen­ta­rea pro­du­se­lor.

Sâm­bă­tă, 29 iunie
ore­le 8.00 – 22.00 – des­fa­ce­rea şi pre­zen­ta­rea pro­du­se­lor.

Dumi­ni­că, 30 iunie
ore­le 8.00 – 21.00 – des­fa­ce­rea şi pre­zen­ta­rea pro­du­se­lor;
ora 21.00 – închi­de­rea Târ­gu­lui.

Orga­ni­za­to­rii eve­ni­men­tu­lui sunt Con­si­li­ul Judeţean Iaşi, prin Cen­trul Judeţean pen­tru Con­ser­va­rea şi Pro­mo­va­rea Cul­tu­rii Tra­di­ţio­na­le Iaşi, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Iaşi.

(A trans­mis Ana-Eli­sa­be­ta Coșe­rea­nu, cores­pon­dent Man­ga­lia News).


Man­ga­lia News, Joi, 13.06.2019. sur­sa: laiasi.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.