ROMÂNIA FĂRĂ MESERIAȘI, partea III‑a. Rea voinţă, incompetenţă, dezinteres. Tabloul învățământului românesc, din care copiii ies dezorientați [VIDEO]

0
409

ROMÂNIA FĂRĂ MESERIAȘI, par­tea III‑a. Schim­băm pivoţi şi plă­cuțe de frâ­nă mai mult cu… pixul pe hâr­tie, în cla­să, pen­tru că la ser­vi­ce dăm cu mătu­ra prin cur­te, în loc să lucrăm pe maşini.

Sau avem labo­ra­tor dotat parţi­al, în care mai mult ne uităm la apa­ra­tu­ră, în loc să învă­ţăm, prac­tic, pe ea. Sunt doar câte­va din mul­te­le expli­ca­ţii pe care ni le-au dat ele­vii şco­li­lor pro­fe­sio­na­le, copii care visea­ză doar să emi­gre­ze după absol­vi­re.

În ace­la­şi timp, cei care impor­tă teh­ni­că pen­tru labo­ra­toa­re au pro­pri­i­le lor expli­ca­ţii pen­tru felul în care auto­ri­tă­ţi­le loca­le chel­tu­iesc banii pen­tru echi­pa­men­te. Care ar tre­bui şi să se asi­gu­re că sunt folo­si­te.

Rea voinţă, incom­pe­tenţă, dez­in­te­res — toa­te for­mea­ză un tablou al învă­ţămân­tu­lui voca­ţio­nal din care copi­ii ies dez­o­rien­ta­ţi, nepre­gă­ti­ţi şi debu­so­la­ţi.

Învă­ţămân­tul pro­fe­sio­nal a fost ali­men­tat doar cu cei mai neper­for­manţi din­tre copi­ii cla­se­lor a VIII‑a, căro­ra li s‑a cerut mul­tă infor­ma­ţi­eşi puţi­nă prac­ti­că.

În 2013, lice­e­le cu învă­ţământ pro­fe­sio­nal şi teh­nic au avut în acel an cea mai scă­zu­tă rată a pro­mo­va­bi­li­tă­ţii la exa­mi­na­rea naţio­na­lă, 38%, com­pa­ra­tiv cu 76% în învă­ţămân­tul gene­ral, ba chiar au exis­tat licee teh­no­lo­gi­ce cu pro­cen­taj de 0% la exa­me­nul de baca­la­u­re­at. 

Asta după ce în 2012, rata aban­do­nu­lui şco­lar a fost de două ori mai ridi­ca­tă la şco­li­le voca­ţio­na­le, decât în învă­ţămân­tul teo­re­tic.

Învă­ţămân­tul a fost depre­ciat şi în inte­ri­o­rul şco­lii, dar şi în soci­e­ta­te. ”Nu îţi mai tre­bu­ie domne, şcoa­lă, vezi tu ce faci, oi vedea”. Româ­nia cule­ge din plin roa­de­le sub­fi­nanţă­rii învă­ţămân­tu­lui pe o peri­oa­da de 20 de ani!

Flo­ri­an Col­ceag, mate­ma­ti­cian: “Nu mai for­mea­ză oameni. Sis­te­mul a fost cro­it stu­pid. Noi nu mai avem rădă­cini, nu mai învă­ţăm din înţe­lep­ciu­nea popo­ru­lui, învă­ţăm din dese­ne ani­ma­te şi jocuri pe cal­cu­la­tor. Ne bate vân­tul. Noi con­ti­nu­ăm migra­ţia, ple­căm, sun­tem a două ţară după Siria. ”

Iuli­an Stă­ne­scu, cer­ce­tă­tor: “Oame­nii ter­mi­nă o şcoa­lă, un liceu, ter­mi­nă o facul­ta­te, dar nu au în spa­te com­pe­tenţe­le şi apti­tu­di­ni­le, pro­fe­sia sau mese­ria res­pec­ti­vă.”

Flo­ri­an Col­ceag, mate­ma­ti­cian: “Noi acum ne gân­dim la bani, bani, bani şi nimic alt­ce­va. Am pier­dut ome­nia, cola­bo­ra­rea, am pier­dut valori uma­ne. Spe­cu­lăm, vrem mai mult, mai mult, gân­dim lini­ar. Dacă sun­tem mai boga­ţi, sun­tem mai deş­te­pţi. Dar aici e de vină şi şcoa­lă? Învă­ţăm asta? Da. Din păca­te, gân­di­rea lini­a­ră e pre­da­tă în şcoa­lă, gân­di­rea com­ple­xă nu. În şcoa­lă ar tre­bui să înţe­lea­gă core­la­ţi­i­le. ”

Sorin Volos­ciuc, direc­tor liceu ener­ge­tic: “Cu prac­ti­ca pe care o fac acum în şcoa­lă se pot des­cur­ca? Nu! Sunt 5 săp­tămâni…, cu o zi pe săp­tămâ­nă e puţin.”

Îna­in­te de 89 prac­ti­ca era prac­ti­că, în fabrici care acum au fost închi­se, după 89.

Ele­vii care schim­bă buc­șe­le… pe hâr­tie

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele