Ministerul Economiei: S‑a reușit, în premieră după 1989, redeschiderea activității miniere în perimetrul Jolotca [galerie FOTO]

0
420

În urma unui con­tract de ser­vi­cii geo­lo­gi­ce și ser­vi­cii mini­e­re înche­iat între Radi­oac­tiv Mine­ral Măgu­re­le S.A, com­pa­nie afla­tă în por­to­fo­li­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei și soci­e­ta­tea care deți­ne licen­ța de explo­ra­re afe­ren­tă peri­me­tru­lui Jolot­ca, pen­tru mine­re­uri rare și dis­per­se și mine­reu poli­me­ta­lic, au fost redes­chi­se, până în pre­zent, 3 din cele 6 gale­rii cuprin­se în pro­gram. În acest moment se lucrea­ză la eli­be­ra­rea celor­lal­te 3 gale­rii, exe­cu­ția fiind îngre­u­na­tă de con­di­ți­i­le mete­o­ro­lo­gi­ce.

Prin reu­și­ta celor de la Radi­oac­tiv Mine­ral Măgu­re­le avem o pre­mie­ră în isto­ria de după 1989: Reu­șim să și redes­chi­dem o acti­vi­ta­te minie­ră, nu doar să o închi­dem. Româ­nia deți­ne resur­se impor­tan­te de meta­le rare, dis­per­se, cri­ti­ce. Aces­te sub­stan­țe sunt exact ele­men­te­le care, prin absen­ță, înce­ti­nesc eco­no­mia mondi­a­lă. Rea­li­za­rea unor capa­ci­tăți de pro­duc­ție pen­tru pre­pa­ra­rea aces­tor sub­stan­țe cre­a­ză Româ­ni­ei o pozi­ție deo­se­bit de impor­tan­tă în cadrul eco­no­mi­ei euro­pe­ne și chiar a celei mondi­a­le. Com­pa­nia a soli­ci­tat spri­jin for­mal și infor­mal pen­tru intra­rea în Ali­an­ța Euro­pea­nă a Bate­ri­i­lor. Ast­fel, se pot dezvol­ta pro­iec­te națio­na­le majo­re pre­cum con­stru­i­rea unei fabrici de bate­rii în țara noas­tră, inves­ti­ție majo­ră, de mini­mum 50 de mili­oa­ne de euro, ce va recon­fi­gu­ra eco­no­mia Româ­ni­ei, având un impact deci­siv în dezvol­ta­rea indus­tri­i­lor avan­sa­te, pre­cum și con­stru­i­rea, de către Radi­oac­tiv Mine­ral Măgu­re­le, cu fon­duri atra­se, a unui labo­ra­tor pen­tru resur­se mine­ra­le auto­ri­zat inter­națio­nal, ce va deservi comer­ci­al toa­te pro­iec­te­le regio­na­le. Acest labo­ra­tor poa­te să repre­zin­te cen­trul pro­iec­te­lor mini­e­re româ­nești. Este o renaș­te­re impo­ran­tă pen­tru o com­pa­nie afla­tă în por­to­fo­li­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, care poa­te să se afle în cen­trul exploa­tă­ri­lor mini­e­re din țară pen­tru resur­se cu atrac­ti­vi­ta­te eco­no­mi­că majo­ră”.

Redes­chi­de­rea gale­ri­i­lor din peri­me­trul Jolot­ca este pri­ma con­fir­ma­re a poli­ti­cii Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei de redes­chi­de­re a acti­vi­tă­ții mini­e­re, fiind pri­mul obiec­tiv închis și eco­lo­gi­zat care se redes­chi­de după anul 1989. Tot­o­da­tă, aceas­tă reu­și­tă sem­ni­fi­că și reve­ni­rea soci­e­tă­ții Radi­oac­tiv Mine­ral Măgu­re­le SA în dome­ni­ul explo­ră­rii mini­e­re sub­te­ra­ne, după o absen­ță de 19 ani, fiind sin­gu­ra soci­e­ta­te de acest pro­fil deți­nu­tă de sta­tul român. În ceea ce pri­veș­te for­ța de mun­că, redes­chi­de­rea gale­ri­i­lor per­mi­te recu­pe­ra­rea for­ței de mun­că repro­fi­la­tă în ceea ce pri­veș­te mine­rii și ingi­ne­rii mineri. Radi­oac­tiv Mine­ral Măgu­re­le a uti­li­zat for­ța de mun­că pro­prie care a par­ti­ci­pat la ulti­me­le explo­rări mini­e­re rea­li­za­te în peri­me­trul ura­ni­fer Tul­gheș-Grin­țieș, înche­iat în anul 2000.


Man­ga­lia News, Joi, 13.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.