Jandarmii constănţeni au în atenţie siguranţa participanţilor la evenimentele publice organizate în acest weekend

0
438

În  acest sfârşit de săp­tămâ­nă, efec­ti­ve de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean  Con­stanţa, în coo­pe­ra­re cu lucră­tori din cadrul I.P.J. Con­stanţa,  I.S.U. Con­stanţa şi Poli­ţi­ei Loca­le vor acţio­na pen­tru asi­gu­ra­rea ordi­nii publi­ce la o serie de eve­ni­men­te orga­ni­za­te în zona de res­pon­sa­bi­li­ta­te.

Misiu­ni­le jan­dar­mi­lor vor avea în vede­re asi­gu­ra­rea unui cli­mat de ordi­ne publi­că cores­pun­ză­tor, con­di­ţii de sigu­ranţă pen­tru toţi par­ti­ci­panţii, pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea ori­că­ror fap­te ce pot gene­ra tul­bu­ra­rea ordi­nii publi­ce, pre­cum şi depis­ta­rea, iden­ti­fi­ca­rea şi dis­pu­ne­rea măsu­ri­lor lega­le faţă de cei care comit fap­te anti­so­ci­a­le.

Eve­ni­men­te­le anu­nţa­te până în acest moment la care oame­nii legii vor fi pre­zenţi sunt urmă­toa­re­le:

Sfân­ta Litur­ghie a Hra­mu­lui Bazi­li­cii Sfân­tul Anton de Pado­va – 13 iunie;

Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Gim­nas­ti­că — în peri­oa­da 13–14 iunie;

Fes­ti­va­lul Peş­te­lui, la Năvo­dari — în peri­oa­da 15–16 iunie;

Eve­ni­men­tul auto­mo­bi­lis­tic — Întâl­ni­rea inter­na­ţio­na­lă Dacia Cla­sic (para­dă auto şi expo­zi­ţie de auto­tu­ris­me Dacia) – sâm­bă­tă, 15 iunie;

Ziua comu­nei Peci­nea­ga,

Ziua comu­nei Raso­va,

Ziua comu­nei Fân­tâ­ne­le,

Con­cer­tul tru­pei Moza­yek şi Cro­sul Olim­pic – dumi­ni­că, 16 iunie.

Reco­man­dăm celor care vor par­ti­ci­pa la aces­te eve­ni­men­te publi­ce să adop­te un com­por­ta­ment decent, să res­pec­te nor­me­le de con­vi­eţu­i­re soci­a­lă şi pre­ve­de­ri­le lega­le în vigoa­re, rea­min­tind că nu vor fi tole­ra­te fap­te ce aduc atin­ge­re ordi­nii publi­ce şi sigu­ranţei cetă­ţea­nu­lui.

Dacă situ­a­ţia o impu­ne, se poa­te soli­ci­ta spri­ji­nul Jan­dar­me­ri­ei prin ape­la­rea Ser­vi­ci­u­lui Naţio­nal Unic pen­tru Ape­luri de Urgenţă – 112 sau prin sesi­za­rea celui mai apro­pi­at echi­paj.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.