Ziua Internațională a Jocului, “Ziua Porților Deschise“, la Grădinița cu program normal Nr.4, structură a Școlii Gimnaziale Nr.1 Mangalia [galerie FOTO]

0
813

28 mai, Ziua Inter­națio­na­lă a Jocu­lui, “Ziua Por­ți­lor Des­chi­se“, la Gră­di­ni­ța cu pro­gram nor­mal nr. 4, struc­tu­ră a Șco­lii Gim­na­zi­a­le Nr. 1 Man­ga­lia. O zi spe­cia­la pen­tru copii, părin­ții și bunici. O zi cu soa­re, vese­lie și joc.

Copi­lă­ria e o lume feri­ci­tă prin însă­şi esenţa ei. Feri­ci­rea de mai târ­ziu se bazea­ză pe cea din copi­lă­rie. Un om feri­cit este un om împli­nit, este un om care şi‑a găsit calea în via­ţă. Pen­tru a îndru­ma paşii unui copil pe calea deve­ni­rii pro­pri­ei per­so­na­li­tă­ţi, edu­ca­to­rii, şi în gene­ral adulţii, care sunt res­pon­sa­bili de acest lucru, tre­bu­ie să ţină sea­ma de fap­tul că jocul este pre­o­cu­pa­rea pri­mor­di­a­lă a copi­lă­ri­ei.

Jocul este cea mai sigu­ră cale de acces spre sufle­tul copi­lu­lui, spre minu­na­ta lui lume de gân­duri şi vise având rea­le valenţe for­ma­ti­ve. El con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea inte­lec­tu­a­lă, soci­a­lă, emoţio­na­lă, fizi­că şi este­ti­că a copi­lu­lui, cul­ti­vă încre­de­rea în forţe­le pro­prii şi spi­ri­tul de com­pe­ti­ţie.

Acti­vi­ta­tea de astăzi a avut ca obiec­ti­ve:

  • Popu­la­ri­za­rea expe­rien­ței cur­ri­cu­la­re și extra­cur­ri­cu­la­re din cadrul gră­di­ni­ței;
  • Rea­li­za­rea unui schimb de expe­rien­ță și de bune prac­tici între par­te­ne­rii edu­ca­țio­nali;
  • Încu­ra­ja­rea par­ti­ci­pă­rii părin­ți­lor în acti­vi­ta­ți­le gră­di­ni­ței;
  • Dezvol­ta­rea capa­ci­tă­ți­lor cog­ni­ti­ve, cre­a­ti­ve și acțio­na­le  prin pro­mo­va­rea jocu­ri­lor în aer liber.

Pic­tu­ră, mode­laj, desen, jocuri de masa, jocuri logi­ce, Kara­o­ke, jocuri spor­ti­ve, s‑au des­fă­șu­rat pe par­cur­sul a două ore.

Copi­ii au fost vizi­bil impre­sio­nați, reac­ționând cu un cumul de com­por­ta­men­te: bucu­rie, uimi­re, curi­o­zi­ta­te. Cău­tau pri­vi­rea părin­ți­lor și a doam­ne­lor edu­ca­toa­re, pen­tru con­fir­ma­rea acțiu­ni­lor.

În înche­ie­re, copi­ii s‑au bucu­rat de apa­ri­ția unor per­so­na­je îndră­gi­te de ei: Min­nie Mou­se, Albă ca Zăpa­da si Mic­key Mou­se.

O zi de neu­i­tat, impre­sio­nan­tă și uti­lă în care toți, copii și adulți, au fost impor­tanți.

A trans­mis prof. Maria Caza­cu, cores­pon­dent Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 29.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.