Primăria Mangalia a demolat încă o clădire insalubră de la marginea orașului

0
829

Pri­mă­ria Man­ga­lia a demo­lat, în cur­sul zilei de mier­curi, cea de‑a tre­ia clă­di­re insa­lu­bră, de la mar­gi­nea car­ti­e­ru­lui de case al ora­șu­lui, din cele cinci supu­se demo­lă­rii, în baza unor hotă­râri ale Con­si­li­u­lui Local. Pro­ce­du­ra de demo­la­re a par­curs toa­te eta­pe­le lega­le, ast­fel că, toți cei care au locu­it în res­pec­ti­ve­le locu­in­țe soci­a­le au pri­mit ante­ri­or soma­ții de eva­cu­a­re, în baza unor hotă­râri jude­că­to­rești cu titlu exe­c­u­to­riu. Toa­te cele 18 came­re ale clă­di­rii afla­te în sta­re avan­sa­tă de degra­da­re au fost eli­be­ra­te de către foș­tii chi­ri­ași, în urma soma­ți­i­lor pri­mi­te, la momen­tul demo­lă­rii clă­di­rea fiind goa­lă.

Cei care au fost eva­cu­ați din locu­in­țe­le soci­a­le aveau res­tan­țe foar­te mari la pla­ta chi­ri­ei și între­ți­ne­ii sau locu­iau în res­pec­ti­ve­le clă­diri fără for­me lega­le. În ace­eași zi, în pre­zen­ța exe­c­u­to­ru­lui jude­că­to­resc, poli­țiș­ti­lor și jan­dar­mi­lor, s‑a pro­ce­dat la eva­cu­a­rea altor fami­lii, pe nume­le căro­ra s‑au emis hotă­râri de eva­cu­a­re, ulte­ri­or de exe­cu­ta­re sili­tă, din locu­in­țe­le situ­a­te în zona “Barăci”. Ast­fel, șase fami­lii au pără­sit locu­in­țe­le soci­a­le din ulti­me­le două barăci, care urmea­ză a fi demo­la­te, dar și alte patru care locu­iesc în imo­bi­le­le soci­a­le tip bloc, ce apar­țin Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. Acțiu­ni­le de demo­la­re și eva­cu­a­re s‑au des­fă­șu­rat fără inci­den­te.

Auto­ri­tă­ți­le loca­le din Man­ga­lia au luat aceas­tă deci­zie, întru­cât, de‑a lun­gul ani­lor, în ace­le barăci și-au găsit adă­post indi­vizi cer­tați cu legea, care nu aveau docu­men­te de iden­ti­ta­te sau loc de mun­că, cei mai mulți ajun­gând în Man­ga­lia din alte jude­țe ale țării, pen­tru diver­se acti­vi­tăți pe dura­ta sezo­nu­lui esti­val. Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a decla­rat că acest car­ti­er va fi igie­ni­zat și redat locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui, „cetă­țe­ni­lor cin­stiți, care au un loc de mun­că și își duc copi­ii la școa­lă”.

”În baza hotă­râri­lor CL, vom demo­la și ulti­me­le două barăci, vom igie­ni­za zona, urmând să con­struim aici, cu fon­duri UE, locu­in­țe soci­a­le, care să fie ocu­pa­te de oameni care mun­cesc, își plă­tesc uti­li­tă­ți­le și își duc copi­ii la școa­lă”, a decla­rat edi­lul.

Pre­ci­zăm că toa­te imo­bi­le­le din acest car­ti­er au fost supu­se exper­ti­ze­lor teh­ni­ce, în urma căro­ra, s‑a con­sta­tat fap­tul că aces­tea pre­zin­tă un grad ridi­cat de pră­bu­și­re, demo­la­rea fiind sin­gu­ra solu­ția accep­ta­tă, din punct de vede­re teh­nic și eco­no­mic.


Man­ga­lia News, Joi, 23 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.