O nouă emisiune de titluri de stat, în cadrul Programului Tezaur. Dobânzi atractive!

0
246
Booking.com

MFP con­ti­nuă în luna mai emi­siu­ni­le de titluri de stat pen­tru popu­la­ție.

Româ­nii pot sub­scrie, înce­pând de joi, 2 mai 2019, pen­tru noi emi­siuni de titluri de stat des­ti­na­te exclu­siv popu­la­ți­ei, în cadrul Pro­gra­mu­lui Teza­ur, cu sca­den­țe la 1, 2, 3 și 5 ani şi dobânzi anu­a­le de 3,5%, 4%, 4,5% și, res­pec­tiv, 5%. Veni­tu­ri­le afe­ren­te sunt neim­po­za­bi­le.

Titlu­ri­le de stat pot fi cum­pă­ra­te:

      • în peri­oa­da 02 – 31 mai 2019, de la uni­tă­ți­le ope­ra­ti­ve ale Trez­o­re­ri­ei Sta­tu­lui;
      • în peri­oa­da 02 – 30 mai 2019, prin rețea­ua de ofi­cii poș­ta­le ale Com­pa­niei Națio­na­le Poș­ta Româ­nă, din medi­ul urban, iar în peri­oa­da 02 – 29 mai 2019 din medi­ul rural.

Sunt eli­gi­bi­le per­soa­ne­le fizi­ce care au împli­nit vâr­sta de 18 ani la data efec­tuă­rii sub­scri­e­rii. A fost eli­mi­na­tă pla­fo­na­rea sume­lor care pot fi inves­ti­te de per­soa­ne­le fizi­ce în cadrul aces­tor emi­siuni.

Inves­ti­to­rii au posi­bi­li­ta­tea anu­lă­rii sub­scri­e­ri­lor deja efec­tu­a­te prin depu­ne­rea unei cereri doar în peri­oa­da de sub­scri­e­re.

Titlu­ri­le de stat sunt în for­ma dema­te­ria­li­za­tă şi au valoa­re nomi­na­lă de 1 leu. Dobân­da este plăti­tă la ter­me­ne­le pre­vă­zu­te în pros­pec­tul de emi­siu­ne.

De ase­me­nea, titlu­ri­le de stat emi­se în cadrul Pro­gra­mu­lui Teza­ur sunt trans­fe­ra­bi­le și se pot răs­cum­pă­ra în avans.

În cazul dece­su­lui, drep­tul de pro­pri­e­ta­te asu­pra titlu­ri­lor de stat se trans­fe­ră moș­te­ni­to­ri­lor, care pre­zin­tă docu­men­te­le lega­le care le ates­tă cali­ta­tea.

Emi­te­rea titlu­ri­lor de stat pen­tru popu­la­ție va con­ti­nua pe tot par­cur­sul anu­lui 2019. În fie­ca­re lună peri­oa­da de sub­scri­e­re va fi de trei săp­tămâni iar matu­ri­tă­ți­le vor fi sta­bi­li­te în func­ție de inte­re­sul mani­fes­tat de inves­ti­tori.

Alter­na­ti­va de eco­no­mi­si­re a Minis­te­ru­lui Finan­țe­lor Publi­ce se bucu­ră de un inte­res cres­cut al româ­ni­lor. În pri­me­le patru luni ale anu­lui 2019 pes­te 26.000 de români au inves­tit în titluri de stat mai mult de 1,4 mili­ar­de de lei. Cele mai mul­te sub­scri­eri au fost făcu­te în Bucu­rești, Pra­ho­va, Cluj şi Argeş.

DETALII, în Pros­pec­tul ata­șat: Titluri de Stat OMFP 1921 aprilie2019.


Man­ga­lia News, 02.03.2019. Sur­sa: Minis­te­rul Finanţe­lor Publi­ce.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele