Mangalia, gazda Campionatului Național de Super Rally, ediția a II‑a. RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE, zone și intervale orare

0
775

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu Fede­ra­ția Româ­nă de Auto­mo­bi­lism Spor­tiv și Clu­bul Spor­tiv AMC Racing, va orga­ni­za, la Man­ga­lia, pri­ma eta­pă a celei de‑a doua edi­ții a Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de Super Ral­ly 2019 — Powe­red by Super­bet — Tro­fe­ul Ber­gen­bier.

Aceas­tă eta­pă este pro­gra­ma­tă să se des­fă­șoa­re, între 10–11 Mai, în Por­tul Turis­tic din Man­ga­lia. Cele­lal­te eta­pe vor avea loc la Târ­gu Mureș, în peri­oa­da 14–15 iunie, Crai­o­va, între 13–14 sep­tem­brie și Bucu­rești, între 25–26 octom­brie.

Toa­te deta­li­i­le pen­tru orga­ni­za­rea aces­tei mani­fes­tări spor­ti­ve de excep­ție au fost sta­bi­li­te de orga­ni­za­tori, în cel mai mic deta­liu, ast­fel încât com­pe­ti­ția să se des­fă­șoa­re în para­me­trii pro­puși.

Ame­na­ja­rea tra­se­u­lui va înce­pe vineri, 10 mai, ora 15.00, cu secu­ri­za­rea peri­me­tru­lui zonei de con­curs, prin monta­rea de gar­duri, baloți de paie și para­peți din beton. În ace­eași zi, înce­pând cu ore­le 20:00, în Pia­ța Repu­bli­cii din Man­ga­lia, va avea loc pre­zen­ta­rea ofi­ci­a­lă a celor 40 de echi­pa­je înscri­se la start.

Con­cur­sul se va des­fă­șu­ra, sâm­bă­tă, 11 mai, înce­pând cu ora 08:30, când toți pilo­ții par­ti­ci­panți vor ple­ca cu mași­ni­le în recu­noaș­te­rea tra­se­u­lui, urmând ca faza de cali­fi­cări și între­ce­rea pro­priu-zisă să încea­pă la ora 09:30, până sea­ra, la ora 20.00, când va avea loc Fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re.

Pen­tru ca acest eve­ni­ment spor­tiv să se des­fă­șoa­re în cele mai bune con­di­ții, pe lân­gă secu­ri­za­rea tra­se­u­lui de con­curs, orga­ni­za­to­rii au luat deci­zia res­tric­țio­nă­rii tota­le a tra­fi­cu­lui ruti­er și pie­to­nal, sâm­bă­tă, 11 mai, între ore­le 03:00–21:00, pe tra­se­ul com­pe­ti­ți­ei, deli­mi­tat de urmă­toa­re­le străzi: inter­sec­ția str. Por­tu­lui cu str. Vână­tori (70 m în linie dreap­tă) la linia de Start/Sosire, la dreap­ta, pe Ale­ea Tei­lor (150 m în linie dreap­tă, în pan­tă), la stân­ga pe str. Oituz (în direc­ția Gea­mi­ei — 200m cu șica­ne), la stân­ga pe str. Ște­fan Cel Mare, la inter­sec­ția cu str. Oituz (aprox. 300 m cu șica­ne), în jos spre B‑dul 1 Decem­brie 1918, până la inter­sec­ția cu str. Por­tu­lui la Clu­bul Nau­tic), aprox. 150 m și stân­ga pe str. Por­tu­lui, tot îna­in­te până la linia de start/sosire (inter­sec­ția str. Por­tu­lui cu str. Vana­tori), aprox. 150 m în linie dreap­tă.

Din aces­te con­si­de­ren­te, auto­ri­tă­ți­le loca­le fac apel la locu­i­to­rii ora­șu­lui să înțe­lea­gă amploa­rea eve­ni­men­tu­lui și să folo­seas­că rute oco­li­toa­re de depla­sa­re, pe peri­oa­da res­tric­țio­nă­rii tra­fi­cu­lui ruti­er. Tot­o­da­tă, pose­so­rii de auto­ve­hi­cu­le sunt rugați să eli­be­re­ze tra­se­ul de mași­ni­le par­ca­te în zona men­țio­na­tă, folo­sind ca alter­na­ti­vă de par­ca­re, spa­ți­i­le ame­na­ja­te în acest sens, în zona RAJA, Pia­ța Sud, etc.

Pro­mo­to­rul Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de Super Ral­ly este Mihai Leu, pri­mul cam­pi­on mondi­al al Româ­ni­ei la box pro­fe­si­o­nist și tot­o­da­tă cam­pi­on națio­nal la raliuri, în 2003.

O mare con­tri­bu­ție în orga­ni­za­rea com­pe­ti­ți­ei din acest an o are și cunos­cu­tul pilot Emil Ghi­nea din Man­ga­lia. El este vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei la CNVC – 2018, cla­sân­du-se pe pri­me­le pozi­ții ale podi­u­mu­lui de con­curs, la com­pe­ti­ți­i­le de pro­fil, din 2011 până în pre­zent. 


Man­ga­lia News, Mier­curi, 8 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.