Loteria Vizelor DV-2020. Vă număraţi printre cei selecţionaţi? Informații oficiale, aici

0
287
Booking.com

U.S. Emba­s­sy Bucha­rest: Aţi par­ti­ci­pat la Lote­ria Vize­lor DV-2020 şi vreţi să afla­ţi dacă vă numă­ra­ţi prin­tre cei sele­cţio­na­ţi? Acce­sa­ţi pagi­na ofi­ci­a­lă de inter­net a Depar­ta­men­tu­lui de Stat, la www.dvlottery.state.gov şi folo­si­ţi codul unic de con­fir­ma­re pri­mit la înre­gis­tra­rea în pro­gram, pen­tru a veri­fi­ca.


Man­ga­lia News, 10.05.2019. (sur­sa: U.S. Emba­s­sy Bucha­rest).


piese-auto-mangalia.ro