Expoziția cu lucrări grafice ale elevilor Școlii românești “Junimea Română” din Montreal, Canada [VIDEO]

0
497

Expo­zi­ția de dese­ne, pic­turi și icoa­ne, ajun­să la a tre­ia edi­ție, a avut loc la sedi­ul Con­su­la­tu­lui Româ­ni­ei la Montre­al, sub îndru­ma­rea artiș­ti­lor plas­tici Opri­na-Feli­cia Dolea și Vla­di­mir Mid­vichi. Expo­zi­ția este dedi­ca­tă Pre­șe­din­ți­ei Con­si­li­u­lui Uniu­nii Euro­pe­ne, asi­gu­ra­tă în pri­ma jumă­ta­te a aces­tui an de către Româ­nia. Un repor­taj de Adri­an Arde­lean.

Pen­tru VIDEO, cli­ck aici:


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Hous­ton, Texas, USA, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni! Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă pro­iec­tu­lui Arca TV poa­te fi vizu­a­li­za­tă aici. Man­ga­lia News, 06.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.