Avorturi interzise prin lege, în statul Alabama. Medicii riscă până la 99 de ani de închisoare

0
233
Booking.com

Sena­to­rii din sta­tul ame­ri­can Ala­ba­ma au apro­bat o lege care inter­zi­ce avor­tu­ri­le sub ori­ce for­mă. Poli­ti­cie­nii au res­pins inclu­visv amen­damen­te­le care per­mi­teau exce­pţii pre­cum cazu­ri­le de viol sau incest, stâr­nind un scan­dal de amploa­re.

Potri­vit noii legi, avor­tul va fi posi­bil numai în con­di­ți­i­le în care via­ța mamei este pusă în peri­col.

În caz con­trar, medi­cii care efec­tu­ea­ză între­ru­peri de sar­ci­nă ar putea fi puşi sub acu­za­re şi con­dam­na­ţi până la 99 de ani de închi­soa­re.

Potri­vit jur­na­li­ş­ti­lor BBC, legea va mer­ge acum la guver­na­to­rul repu­bli­can Kay Ivey care nu a decla­rat încă dacă o va sem­na. Totu­şi, Kay Ivey este cunos­cu­tă pen­tru opi­nia sa împo­tri­va avor­tu­ri­lor. Res­tri­cţii cu pri­vi­re la între­ru­pe­ri­le de sar­ci­nă au fost intro­du­se, anul aces­ta, în 16 sta­te ame­ri­ca­ne. 

Unul din­tre susţi­nă­to­rii legii din Ala­ba­ma, repu­bli­ca­nul Terri Col­lins, a decla­rat că legea noas­tră recu­noaș­te sta­tu­tul de per­soa­nă al copi­lu­lui din pân­tec’.

Sta­tis­tici sum­bre des­pre avor­tu­ri­le din Româ­nia

Potri­vit unor date sta­tis­ti­ce publi­ca­te de Orga­ni­za­ţia Mondi­a­lă a Sănă­tă­ţii, Româ­nia se numă­ră prin­tre sta­te­le cu cel mai mare număr de copii avor­ta­ţi din lume.

În fie­ca­re an, în Româ­nia sunt avor­tați apro­xi­ma­tiv 100.000 de copii, res­pec­tiv apro­xi­ma­tiv 400 pe zi, ceea ce repre­zin­tă apro­xi­ma­tiv 1 din 3 copii con­ce­puți.

Con­form Cen­tru­lui de Cal­cul, Sta­tis­ti­că Sani­ta­ră și Docu­men­ta­re a Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții, se esti­mea­ză că:

- din 1958 până în 2008, în Româ­nia au fost avor­tați 22.178.906 copii;

- în cei mai sân­ge­roși ani – 1964, 1965, 1966 – au fost avor­tați pes­te 1 mili­on de copii, în fie­ca­re an;

- în 1990, numă­rul avor­tu­ri­lor a atins cifra de 992.265.

Drept urma­re, Româ­nia și Rusia sunt sin­gu­re­le țări din lume al căror număr de copii avor­tați a depă­șit numă­rul popu­la­ți­ei în via­ță.

Mai mult, pe OBSERVATOR.RO.


piese-auto-mangalia.ro