Admiterea în învățământul dual 2019: Pe 24 iunie încep înscrierile în școlile profesionale duale, unde bursa lunară este de 400 de lei

0
271
Booking.com

Admi­te­rea în învă­țămân­tul dual 2019: Înscri­e­rea în învă­țămân­tul dual înce­pe în data de 24 iunie, iar copi­ii au la dis­po­zi­ție doar 2 zile pen­tru a‑și expri­ma opțiu­ni­le și apoi pen­tru a depu­ne fișa de înscri­e­re la lice­e­le care au cla­se dua­le. Absol­ven­ții de cla­sa a VIII‑a tre­bu­ie să com­ple­te­ze fișa la secre­ta­ri­a­tul șco­lii pe care au urmat‑o. Ele­vii din învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal dual pri­mesc o bur­să luna­ră de 400 lei.

Calen­da­rul de admi­te­re în învă­țămân­tul dual pen­tru anul șco­lar 2019–2020 pre­ve­de că, în peri­oa­da 24–26 iunie, fișa de înscri­e­re la învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal dual se depu­ne la lice­e­le care orga­ni­zea­ză cla­se dua­le. În cazul în care școa­la a sta­bi­lit să orga­ni­ze­ze pro­bă de admi­te­re, aceas­ta se deru­lea­ză în zile­le de 27–28 iunie 2019. Ele­vii află rezul­ta­te­le tot în aces­te două zile, iar cei care pică exa­me­nul, pot să se înscrie ime­di­at la o altă școa­lă pro­fe­sio­na­lă.

Calen­dar admi­te­re învă­țământ dual 2019:

Eta­pa I de admi­te­re

24–26 iunie 2019: Ele­vii și părin­ții com­ple­tea­ză, la secre­ta­ri­a­tul șco­lii gim­na­zi­a­le pe care o urmea­ză, fișa de înscri­e­re în învă­țămân­tul dual. Ele­vii și părin­ții depun fișa de înscri­e­re la lice­e­le care au cla­se dua­le.

26 iunie 2019: Afi­șa­rea lis­tei can­di­da­ți­lor înscriși, la sedi­ul lice­e­lor cu cla­se dua­le,

27–28 iunie 2019: Exa­men de admi­te­re în cla­se­le dua­le, la spe­cia­li­ză­ri­le la care șco­li­le au decis că este nevo­ie de așa ceva. Rezul­ta­te­le sunt anun­ța­te la sfâr­și­tul fie­că­rei zile. Can­di­da­ții res­pinși la exa­men își ridi­că fișe­le de înscri­e­re și se înscriu la clasele/școlile pro­fe­sio­na­le care nu au pro­be de admi­te­re

1 iulie 2019: Actu­a­li­za­rea și afi­șa­rea lis­tei cu ele­vii înscriși la șco­li­le pro­fe­sio­na­le

Eta­pa a II‑a de admi­te­re în șco­li­le dua­le înce­pe în data de 22 iulie 2019, cu înscri­e­rea ele­vi­lor la cla­se­le dua­le la care au rămas locuri libe­re.

Des­car­că de aici lis­ta cu toa­te șco­li­le pro­fe­sio­na­le și șco­li­le pro­fe­sio­na­le dua­le, care au cla­se în pre­zent

În cadrul învă­țămân­tu­lui pro­fe­sio­nal dual, ele­vii fac 3 ani pre­gă­ti­re teo­re­ti­că la școa­lă și pre­gă­ti­re prac­ti­că în com­pa­nii pri­va­te, unde la fina­li­za­rea stu­di­i­lor au întâi­e­ta­te la anga­ja­re.

Cine se poa­te înscrie în învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal dual:

  • ele­vii care pro­mo­vea­ză cla­sa a VIII‑a în anul curent,
  • absol­ven­ții cla­sei a VIII‑a din seri­i­le ante­ri­oa­re anu­lui șco­lar în curs,
  • ele­vii din învă­ţămân­tul spe­cial care fina­li­zea­ză învă­ţămân­tul secun­dar infe­ri­or.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 08.05.2019.


piese-auto-mangalia.ro