Tronsonul de cale ferată Constanța – Mangalia va intra în reabilitare’, afirmă Ministrul Transporturilor

0
1196

Minis­trul Trans­por­tu­ri­lor, Răzvan Cuc, a decla­rat marți, la Con­stan­ța, după ce a călă­to­rit cu tre­nul de la Bucu­rești, că în acest an vor fi moder­ni­za­te pes­te 300 de vagoa­ne, lucră­ri­le urmând a se face în țara noastră.

Anul aces­ta se vor moder­ni­za pen­tru 300 de vagoa­ne în Româ­nia, în uni­tă­ți­le care au ast­fel de obiect de acti­vi­ta­te. Au dublu alo­ca­rea buge­ta­ră la CFR Călă­tori, pen­tru a moder­ni­za aces­te vagoa­ne, vom moder­ni­za mate­ri­a­lul rulant. Supli­men­tar, bine­în­țe­les, se va face și achi­zi­ție de mate­ri­al rulant așa cum știți, atât prin Auto­ri­ta­tea de Refor­mă Fero­vi­a­ră, cât și prin CFR Călă­tori“, a punc­tat ministrul.

După călă­to­ria cu tre­nul de la Bucu­rești la Con­stan­ța, Cuc a spus că a fost mul­țu­mit de con­di­ți­i­le găsi­te și că meri­tă ca turiș­tii să vină la mare pe calea ferată.

Am decis să fac aceas­tă călă­to­rie astăzi cu ope­ra­to­rul națio­nal de trans­port fero­vi­ar, toc­mai pen­tru a vedea exact cum se des­fă­șoa­ră con­di­ți­i­le de tra­fic, de cir­cu­la­ție, pen­tru români, pen­tru turiști.

Con­ti­nu­a­rea în ordinea.ro, 30 apri­lie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply