S‑a votat bugetul Mangaliei pentru anul 2019

0
542

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia, reu­ni­ţi, joi, în cadrul unei şedinţe ordi­na­re, au adop­tat pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind buge­tul de veni­turi şi chel­tu­ieli pen­tru anul finan­ci­ar 2019, pre­cum şi buge­te­le soci­e­tă­ţi­lor din sub­or­di­ne, res­pec­tiv Gol­d­term şi Par­cul Indus­tri­al. Ast­fel, buge­tul Man­ga­li­ei este esti­mat anul aces­ta, la apro­xi­ma­tiv 195,1 mil. de lei.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei a decla­rat că ”în buge­tul pe anul 2019, am alo­cat fon­duri pen­tru inves­ti­ții la școli, bur­se­le ele­vi­lor și alte măsuri cu carac­ter soci­al. În acest buget, avem pre­vă­zuți bani pen­tru cofi­nan­ța­rea pro­iec­te­lor euro­pe­ne, guver­na­men­ta­le sau loca­le, ast­fel încât, să fina­li­zăm fie­ca­re inves­ti­ție dema­ra­tă de muni­ci­pa­li­ta­te. Vom alo­ca resur­se finan­ci­a­re și pen­tru pro­gra­me­le soci­a­le și per­soa­ne­le afla­te în difi­cul­ta­te din punct de vede­re eco­no­mic și soci­al”.

Tot­o­da­tă, s‑a mai apro­bat con­tul de exe­cu­ție a buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pen­tru anul finan­ci­ar 2018. Cu ace­ea­şi oca­zie, aleşii locali au votat pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea unor regu­la­men­te de func­țio­na­re pen­tru Can­ti­na Soci­a­lă, dar și pen­tru Direc­ția Cul­tu­ră și Sport.

Alt pro­iect apro­bat în ace­eași ședin­ță a făcut refe­ri­re la pre­lu­a­rea unui auto­tu­rism, aflat în patri­mo­ni­ul UAT Man­ga­lia, de către Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu”. De ase­me­nea, con­si­li­e­rii locali au apro­bat docu­men­ta­ți­i­le teh­ni­ce pri­vind ame­na­ja­rea stră­zii Petre Ispi­res­cu din Man­ga­lia. Cu ace­lași pri­lej, s‑a mai votat pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor de închi­ri­e­re pen­tru locu­in­țe­le soci­a­le.


Man­ga­lia News, 13.04.2019. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele