Primăria Mangalia scoate la concurs 10 noi posturi!

0
1598
Booking.com

Pri­mă­ria Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re pen­tru ocu­pa­rea pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă a 10 fun­cţii publi­ce de exe­cu­ţie. Este vor­ba des­pre urmă­toa­re­le pos­turi:

  • con­si­li­er, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal debu­tant – Ser­vi­ci­ul Veni­turi Per­soa­ne Fizi­ce;
  • con­si­li­er, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal debu­tant – Com­par­ti­men­tul Urba­nism și Auto­ri­za­ții de Con­stru­i­re;
  • con­si­li­er, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal asis­tent – Biro­ul Exe­cu­ta­re Sili­tă Cre­an­țe;
  • con­si­li­er, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal asis­tent – Com­par­ti­men­tul Patri­mo­niu și Cadas­tru;
  • con­si­li­er juri­dic, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal asis­tent – Com­par­ti­men­tul Juri­dic Acti­vi­ta­te Turism și Medi­ul de Afa­ceri;
  • con­si­li­er, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal prin­ci­pal – Biro­ul Inspec­ție Fis­ca­lă;
  • con­si­li­er juri­dic, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or – Com­par­ti­men­tul Juri­dic Acti­vi­ta­te Achi­zi­ții, Inves­ti­ții și Pro­gra­me de Dezvol­ta­re;
  • con­si­li­er, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or – Ser­vi­ci­ul Dezvol­ta­re, Pro­mo­va­re Turis­ti­că și Orga­ni­za­re Eve­ni­men­te;
  • con­si­li­er, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or – Ser­vi­ci­ul Con­ta­bi­li­ta­te;
  • refe­rent, cla­sa III, grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or – Ser­vi­ci­ul Buget, Exe­cu­ție. Patri­mo­niu.

Deta­lii, pe ct100.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele