Nu aducem străini la Şantierul Damen’, afirmă Florin Spătaru, director în cadrul Şantierului Naval Mangalia [VIDEO]

0
2022

Într‑o întâl­ni­re cu pre­sa, Flo­rin Spă­ta­ru, direc­tor Resur­se Uma­ne la Şan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia, a vor­bit des­pre pro­iec­te­le de dezvol­ta­re ale şan­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia. “Am por­nit de la 1700 de anga­ja­ţi, în 20 iulie 2018, cu efort sub­stanţi­al de atra­ge­re a cli­enţi­lor. Acum sunt 1900 de anga­ja­ţi, fãrã sã facem o cam­pa­nie agre­si­vã pen­tru atra­ge­rea per­so­na­lu­lui. Am înche­iat cola­bo­rări cu insti­tu­ţi­i­le de învă­ţã­mânt, avem cen­trul pro­priu de for­ma­re”, a afir­mat Flo­rin Spã­ta­ru.

Nu avem de gând să adu­cem vie­t­na­mezi sau alţi stră­ini. Găsim forţa de mun­că în ţarã”, a adă­u­gat aces­ta. Tot­o­da­tă, repre­zen­tan­tul şan­ti­e­ru­lui Damen a ară­tat cã se vor face anga­jări în con­ti­nu­a­re, dorin­du-se recru­ta­rea a încă 1000 de per­soa­ne, inclu­siv tineri, absol­venţi de facul­tă­ţi de pro­fil, mun­ci­tori, per­so­nal teh­nic.


Man­ga­lia News, 24.04.2019. (sur­sa: replicaonline.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply